Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Otwarta edukacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-OE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Otwarta edukacja
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi komputera i wyszukiwania informacji w Internecie.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godz./2 ECTS

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu 15 godz.),

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury (30 godz.)

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) (15 godz.)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka

- zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (K_W01)

- ma wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach (K_W07)

- ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń (K_W08)

- zna wybrane teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (K_W09)

- ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej (K_W15)

- ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju (K_W18)

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych (K_W19)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej (K_U01)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym)i nowoczesnych technologii (ICT) (K_U04)

- ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów (K_U07)

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych (K_U12)

- potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (K_K01)

- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki (K_K05)

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (K_K08)


Metody dydaktyczne:

paca własna, praca ze źródłami informacji, ćwiczenia praktyczne, instruktaż, metoda problemowa, WebQuest, projekt edukacyjny

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- projektu
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem kursu jest uświadomienie alternatywnych form kształcenia i samokształcenia z użyciem technologii informacyjnej w oparciu o filozofię otwartości oraz przygotowanie do uczestniczenia w wybranych formach otwartej edukacji.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student/ka zaznajomi się z pojęciem otwartej edukacji, jej formami, możliwościami i ograniczeniami. Nauczy się korzystać z wybranych narzędzi i projektów otwartościowych oraz nabędzie wiedzę niezbędną do etycznego działania i rozwijania otwartej edukacji.

W trakcie zajęć omawiane będą zagadnienia w następujących grupach tematycznych:

- filozofia i definicja otwartości

- rodzaje otwartości: dozwolony użytek, domena publiczna, otwarta nauka, otwarta kultura, otwarta edukacja, projekty otwartościowe, otwarte zasoby edukacyjne

- licencje creative commons, domena publiczna, dozwolony użytek

- filozofia i ruch open source, open software

- omówienie zastosowań wybranych programów open source i projektów otwartościowych w praktyce edukacyjnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kluczowe dokumenty o otwartości – wykaz dostępny w Internecie: http://koed.org.pl/?page_id=6525&lang=pl

2. Publikacje Koalicji Otwartej Edukacji o otwartości – wykaz dostępny w Internecie: http://koed.org.pl/?page_id=6523&lang=pl

3. M. Skibińska, Otwarte zasoby edukacyjne – wyzwanie edukacji XXI wieku [w:] Zespół Ośrodka Kształcenia Na Odległość OKNO PW (red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 74-83

Literatura uzupełniająca:

4. M. Skibińska, Oprogramowanie open source w praktyce edukacyjnej [w:] W. Kwiatkowska (red.), Edukacja czytelnicza i medialna. Skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008, s. 87-115

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania osiągnięć studenta:

- quiz (25% oceny)

- projekt edukacyjny (75% oceny)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skibińska
Prowadzący grup: Małgorzata Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skibińska
Prowadzący grup: Małgorzata Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.