Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Raport z badań empirycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-118a-s2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Raport z badań empirycznych
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika I rok s2- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Ćwiczenia

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):


- udział w ćwiczeniach – 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- zapoznanie z literaturą - 10 godzin

- wykonywanie zadań zaliczeniowych - 10 godzin

- czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania – 10


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W02: ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.

W04: ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U06: posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

- praca samodzielna za pośrednictwem platformy Moodle

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- pomiaru w terenie
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Student, który weźmie udział w tym wykładzie nauczy się pisać raport z badań empirycznych w poszczególnych strategiach, typach i schematach.

Pełny opis:

1. Język opisu naukowego – terminologia teorii i metodologii

2. Konstruowanie analizy teoretycznej. Zajęcia przewidują specyfikację czynności analitycznych prowadzących do sproblematyzowania pola badania, szczególnie wprowadzanie z pola badawczego kryteriów analizy teorii w celu wyodrębnienia teorii kierującej badaniem. Będzie tu mowa o stylach pisarskich analizy teoretycznej.

3. Formułowanie pytań i hipotez badawczych w odniesieniu do schematów badania: eksperymentalnego, porównawczego, korelacyjnego, etnograficznego, studium przypadku, badań historycznych. Mowa będzie o pisarskich stylach problematyzowania badania: języki pytań i hipotez badawczych.

4. Pisanie części metodologicznej raportu z badania. Omawianie różnych wariatów opisu wykonanych czynności metodologicznych w kontekście zróżnicowanych strategii i schematów badania.

5. Metody prezentacji wyników badań w części weryfikującej hipotezy. Konstruowanie tabel z danymi ilościowymi i jakościowymi, analiza danych oraz języki ich interpretacji.

6. Sporządzanie przypisów, odsyłaczy, bibliografii i aneksów.

Literatura:

Babbie E. (2005), Badania Społeczne w praktyce, PWN Warszawa

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rubacha K. (2011), Metodologia badań nad edukacją. Warszawa

Soroko E. (2009) Raportowanie badań jakościowych i ilościowych. Ukryte podobieństwa i wyraźne różnice. w: W: A. Oleszkowicz, P. Zdybek (red.), Psychologia ilości. Psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia.

Literatura uzupełniająca:

Angrosino M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Aranowska E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Cuprjak M. (2013). Tożsamość w kontekście transformacji. Raport z badań, Przegląd Badań Edukacyjnych, 17, s. 211-225.

Flick U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Poznań 2000.

Jemielniak D. (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Konarzewski K. (2001). Jak uprawiać badania oświatowe. Warszawa WSiP.

Kozinets R. (2012). Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nachmias C. F., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Rubacha K. (2012). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa.

Silverman D. (2007). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sławecki B. (2012). Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, w: D. Jemielniak (red.). Badania jakościowe. Podejścia i teorie (57-87). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

raport z badań W04, U06

Opis szczegółowy:

W skład zaliczenia ćwiczeń wchodzą następujące elementy:

- obecność na zajęciach - 2 p. (przy czym brak obecności jest warunkiem dyskwalifikującym zaliczenie)

- aktywność na zajęciach - 2 p. (lub wykonanie dodatkowych zadań)

- praca zaliczeniowa - 16 p. (opracowanie wybranego, opublikowanego raportu z badań pod kątem części składowych)

punktacja:

19-20 bdb

18 db+

16-17 db

15 dst+

13-14 dst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rubacha
Prowadzący grup: Krzysztof Rubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Cuprjak
Prowadzący grup: Magdalena Cuprjak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Cuprjak
Prowadzący grup: Magdalena Cuprjak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Cuprjak
Prowadzący grup: Magdalena Cuprjak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)