Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etyka zawodu psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-2-EZP-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu psychologa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia II rok sj - zajęcia obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 15


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 20


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin): 25


Łącznie godz.60 – 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W22, K_W27)

Efekty przedmiotowe:

W1: Zna i rozumie pojęcie zawodu zaufania publicznego (K_W22),

W2: Zna i rozumie podstawowe zasady etyczne w zawodzie psychologa (K_W22),

W3: Zna i rozumie znaczenie ciągłej aktualizacji wiedzy w zakresie przepisów regulujących pracę psychologa w różnych obszarach działalności (K_W22, K_W27),

W4: Zna obszary ryzyka naruszeń etyki w działalności naukowej i badawczej psychologa (K_W22),

W5: Zna i rozumie prawa uczestnika badań i obowiązki badacza prowadzącego badania w dziedzinie psychologii (K_W22),

W6: Zna przejawy nieuczciwości w nauce, w tym szczególnie zjawiska fabrykacji, fałszowania danych oraz plagiaryzmu (K_W22),

W7: Zna i rozumie obowiązujące zasady przestrzegania tajemnicy zawodowej (K_W22),

W8: Zna i rozumie prawa pacjenta/klienta w wybranych obszarach praktyki zawodowej psychologa (K_W22),

W9: Zna podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji psychologicznej (K_W22),

W10: Zna i rozumie etyczne aspekty diagnozy psychologicznej (K_W22),

W11: Zna i rozumie etyczne aspekty pracy psychologa jako specjalisty świadczącego pomoc psychologiczną (K_W22),

W12: Zna i rozumie etyczne aspekty pracy psychologa prowadzącego szkolenia (K_W22),

W10: Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (K_W22).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U05, K_U07, K_U12

Efekty przedmiotowe:

U1: Potrafi wskazać zasady pracy respektujące prawa pacjenta/klienta w rożnych obszarach praktyki zawodowej psychologa (K_U06, K_U12),

U2: Potrafi wymienić i posługiwać się obowiązującymi dokumentami i przepisami regulującymi pracę psychologa w różnych obszarach praktyki zawodowej (K_U07, K_U12),

U3: Potrafi wskazać i omówić obszary ryzyka naruszeń etyki w działalności naukowej i badawczej psychologa (K_U05, K_U12),

U4: Potrafi wymienić i wyjaśnić prawa uczestnika badań i obowiązki badacza prowadzącego badania w dziedzinie psychologii (K_U12),

U5: Potrafi wymienić i wyjaśnić przejawy nieuczciwości w nauce oraz ich konsekwencje dla rozwoju nauki i skutki społeczne (K_U12),

U6: Potrafi wyjaśnić znaczenie i zasady poufności w relacji psycholog-pacjent/klient (wraz z ich ograniczeniami) (K_U12),

U7: Potrafi wyjaśnić pojęcie kontraktu, znaczenie dla relacji psycholog- klient/pacjent w pracy psychologa i zasady jego zawierania (K_U12).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K10, K_K11, K_K12

Efekty przedmiotowe:

K1: Posiada i rozwija wrażliwość na etyczne aspekty pracy psychologa w różnych obszarach działalności (K_K04, K_K06),

K2: Wykonuje pracę z poszanowaniem praw i podmiotowości uczestnika badań naukowych w dziedzinie psychologii, pacjenta/klienta (K_K03, K_K04, K_K10, K_K12),

K3: Potrafi świadomie kierować swoim rozwojem zawodowym w celu zapewnienia najwyższego standardu wykonywanej pracy (K_K04, K_K11, K_K05, K_K06, ).


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

Metody dydaktyczne podające (opis, elementy wykładowe).


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu podstaw etyki zawodu psychologa: 1) podstawowe zasady etyczne zawodu psychologa, 2) uwrażliwienie słuchacza na podmiotowe traktowanie osób uczestniczących w psychologicznych badaniach naukowych oraz etyczne postępowanie w przygotowaniu projektu badawczego, jego realizacji i przygotowanej publikacji, 3) prawa pacjenta/klienta, 4) obowiązujące przepisy regulujące pracę psychologa 5) etyczne aspekty pracy psychologa w wybranych dziedzinach praktyki zawodowej, 6) rozwijanie kompetencji zawodowych psychologa.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia: zawód zaufania społecznego, Kodeks etyki zawodowej.

2. Podstawowe zasady etyki zawodu psychologa.

3. Wybrane przepisy regulujące pracę psychologa

4. Psycholog jako badacz- etyka prowadzenia badań psychologicznych (obszary ryzyka naruszeń etyki, prawa uczestnika badań, obowiązki badacza, badaniu naukowym, 10 zasad etycznego postępowania z osobami uczestniczącymi w badaniach wg APA)

5. Psycholog-badacz a inni badacze.

6. Sprzeniewierzenie się etycznym standardom pracy naukowej – najważniejsze przewinienia (fabrykowanie danych, fałszowanie danych i popełnianie plagiatów, zjawiska: Ghost-writing, guest authorship, p-hacking i HARKing).

8. Wybrane etyczne aspekty w praktyce klinicznej/psychoterapii/pomocy psychologicznej:

- poufność

- dokumentacja

-kontrakt z klientem/pacjentem

-specyfika pracy z pacjentem/klientem nieletnim

9. Etyczne aspekty pracy psychologa w wybranych dziedzinach praktyki zawodowej:

- psycholog jako diagnosta

- psycholog wydający orzeczenia i opinie,

- psycholog świadczący pomoc psychologiczną,

- psycholog prowadzący szkolenia, występujący w mediach..

10. Dbałość o rozwój kompetencji jako element etyki zawodu psychologa.

Literatura:

Brzeziński, J., Chyrowicz B., Toeplitz, Z. Toeplitz-Winiewska, M. (2017). Etyka zawodu psychologa. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Bednarek, D. (2020). Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa. Warszawa: PWN

PTP Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1991). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa.

Kodeks etyczny psychologa (2018) (z załącznikami)

PTP Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (2000/2001). Kodeks etyczny psychoterapeuty.

PTP PTP Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2017). Nowe zasady dostępu do testów psychologicznych, http://www.practest.com.pl/node/55249

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)