Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych (lato)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-2L-KKP-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych (lato)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia II rok sj - zajęcia obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie wykładu: Podstawy pomiaru psychometrycznego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela (konsultowanie i ocena kolejnych etapów pracy wykonywanej przez studenta): 35 h / 1,25

ECTS

- praca indywidualna studenta (przygotowanie kwestionariusza do badań, przeprowadzenie badań empirycznych, analiza statystyczna wyników, ocena psychometrycznych własności kwestionariusza , napisanie raportu z badań): 40 h/ 1.75 t ECTS

Razem: 75 h / 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W09; K_W10


Efekty przedmiotowe

• Zna podstawowe pojęcia i posiada podstawową wiedzę w zakresie psychometrii

• Posiada wiedzę dotycząca wpływu czynników kulturowych i społecznych na wyniki pomiaru psychometrycznego.

• Zna podstawowe zasady etyki zawodowej dotyczące stosowania testów psychologicznych i komunikowania się z osobami badanymi.

• posiada wiedzę o kwestionariuszach psychologicznych stosowanych w wybranej dziedzinie psychologii


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U06; K_U17; K_19


Efekty przedmiotowe

• Posiada umiejętności prowadzenia badań testowych w warunkach bezpośredniego kontaktu z badanymi i za pośrednictwem Internetu.

• Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających analizę statystyczną wyników testu i ocenę jego własności psychometrycznych.

• Posiada umiejętności pisania raportów z badań spełniających standardy edytorskie obowiązujące w psychologii

• Posiada umiejętność krytycznej oceny własności psychometrycznych testów

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K01


Efekty przedmiotowe

• Posiada umiejętności komunikowania się z osobami badanymi i pozyskiwania osób do badań psychometrycznych

Metody dydaktyczne:

• Metody aktywizujące (dyskutowanie projektów badawczych, analizy wyników badań i ich interpretacji).



Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Kurs ma umożliwić studentom praktyczne zapoznanie się z podstawowymi problemami psychometrii poprzez: (1) samodzielne skonstruowanie prostego kwestionariusza psychologicznego, (2) przeprowadzenie badań z wykorzystaniem skonstruowanego narzędzia oraz (3) oszacowanie własności kwestionariusza w oparciu o uzyskane wyniki badań.

Pełny opis:

Kurs ma umożliwić studentom praktyczne opanowanie podstawowych zagadnień z zakresu psychometrii poprzez samodzielne skonstruowanie prostego kwestionariusza psychologicznego, mierzącego cechę wybraną przez studenta.

Treści programowe (semestr zimowy i letni):

1) Koncepcja i teoria mierzonej cechy

2) Operacjonalizacja mierzonej cechy

3) Tworzenie wstępnej puli pozycji kwestionariusza

4. Ocena trafności treściowej pozycji przez sędziów kompetentnych

5) Stworzenie pierwszej eksperymentalnej wersji kwestionariusza

6) Zaplanowanie i przeprowadzenie badań empirycznych

7) Analiza pozycji i ich selekcja z wykorzystaniem takich metod jak:

a) analiza czynnikowa

b) analiza mocy dyskryminacyjnej

c) kryterium zewnętrzne (np. porównanie grup walidacyjnych)

d) korelacja z innymi kwestionariuszami

e) inne

9) Ocena właściwości psychometrycznych kwestionariusza

10) Opracowanie norm

11) Przygotowanie kwestionariusza do użycia w badaniach (formularz testowy, instrukcja, klucz odpowiedzi, itp.)

12 Napisanie raportu z badań

UWAGA Dokładny harmonogram prac nad kwestionariuszem ustala prowadzący zajęcia. Byłoby pożądane, aby do końca semestru zimowego zrealizowano treści opisane w punktach 1-5. Pozostałe treści (łącznie z napisaniem raportu) powinny być zrealizowane do końca semestru letniego.

Literatura:

American Psychological Association (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. (dostępne są też liczne wydania angielskie tej pracy, zatytułowane Psychological testing).

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych (cz. V: Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych, rozdz. 15, 16, 17, 18, 20). Warszawa: PWN.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: SAGE (lub późniejsze wydania).

Fronczyk, K. (red.) (2009). Psychometria: Podstawowe zagadnienia. Warszawa: Vizja Press. *

Hornowska, E. (2001). Testy Psychologiczne – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. *

King, B.C., Minium, E.W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Magnusson, D. (1991). Wprowadzenie do teorii testów (rozdz. 15: Zgadywanie). Warszawa: PWN.

Oleś, P.K. (2017). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.

Pervin, L. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne.

Stevens, J.P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences (5th ed.). New York, NY: Routledge.

Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2008). Psychologia: podręcznik akademicki (t. 1, rozdz. 8, Osobowość; rozdz. 9, Psychologia różnic indywidualnych). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wilczyńska, J., Drwal, R. Ł. (1995). Opracowanie Kwestionariusza Aprobaty Społecznej (KAS) J. Wilczyńskiej i R. Ł. Drwala. W: R. Ł. Drwal, P. Brzozowski, P. Ole (red.), Adaptacja kwestionariuszy osobowości (s. 57-66). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości: Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zawadzki, B., Hornowska, E. (2008). Psychometria: konstrukcja i adaptacja testów psychologicznych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia, podręcznik akademicki (t. 1, s. 847-893). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

* gwiazdką zaznaczono podstawowe podręczniki

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest skonstruowanie kwestionariusza psychologicznego. Do zaliczenia zajęć semestru letniego konieczne jest przeprowadzenie badań empirycznych i dokonanie na tej podstawie własności psychometrycznych skonstruowane testu oraz napisanie raportu podsumowującego całość prac nad kwestionariuszem

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Magdalena Szmytke, Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)