Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-5-PK-PT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychoterapia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - specjalizacja - Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Specjalność kliniczna

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 15

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowanie i uzupełnienie notatek; czytanie literatury: 20

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 20

Łącznie: 55h- 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W18, K_W19, K_W20, K_W21, K_W22, K_W26

Efekty przedmiotowe:

W1:Zna podstawowe założenia teoretyczne i pojęcia związane z psychoterapią psychodynamiczną (K_W18, K_W19, K_W20, K_W26).

W2: Zna specyfikę przebiegu psychoterapii psychodynamicznej (K_W21, K_W22).

W3: Zna podstawowe założenia teoretyczne i terminologię stosowaną w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (K_W18, K_W19, K_W20, K_W26).

W4: Zna podstawowe założenia i pojęcia terapii schematów (K_W18, K_W19, K_W20, K_W26).

W5: Zna podstawowe założenia i pojęcia terapii w nurcie uważności (K_W18, K_W19, K_W20, K_W26).

W6: Zna specyfikę przebiegu procesu terapeutycznego w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i nurtach terapeutycznych tzw. III fali (K_W21, K_W22)

W7; Zna podstawowe założenia podejścia integracyjnego K_W18, K_W19, K_W20, K_W26).

W8: Zna wybrane techniki stosowane w psychoterapii humanistycznej i systemowej (K_W21, K_W22)

W9: Zna sposób prowadzenia terapii i utrzymywania relacji w psychoterapii humanistycznej i systemowej (K_W21, K_W22)

W10: Zna obszary zastosowania psychoterapii humanistycznej i systemowej (K_W21, K_W22).

W11: Zna czynniki wspólne leczące w psychoterapii (K_W21, K_W22)

W12: Zna badania i ich wnioski oceniające skuteczność psychoterapii humanistycznej, systemowej oraz integracyjnej (K_W26)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U20

Efekty przedmiotowe:

U1: Potrafi posługiwać się terminami z omówionych szkół terapeutycznych (K_U14)

U2: Potrafi wyjaśnić mechanizmy rozumienia zaburzeń i osiągania zmiany poznanych szkół psychoterapii (K_U13, K_U14, K_U15)

U3: Potrafi wymienić i omówić poszczególne etapy procesu terapeutycznego w poszczególnych nurtach psychoterapeutycznych i wskazać różnice między nimi (K_U15).

U4: Potrafi uzasadnić zastosowania wybranych technik terapeutycznych (K_U15, K_U20).

U5: Potrafi krytycznie ocenić, w oparciu o dane empiryczne, zasadność stosowania poznanych metod psychoterapeutycznych (K_U12, K_U15).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K03, K_K08, K_K10, K_K11, K_K12,

K1: Zna i szanuje prawa pacjenta w procesie terapeutycznym (K_K03, K_K10)

K2: Rozumie znaczenie nawiązania prawidłowej relacji z pacjentem i współpracy w procesie terapeutycznym (K_K08, K_K10).

K3: Ma kompetencje społeczne co do oceny zasadność stosowania określonego podejścia psychoterapeutycznego, rozumie potrzebę dostosowania formy oddziaływań terapeutycznych do indywidualnych potrzeb pacjenta (K_K10, K_K12).

K4: Ma kompetencje społeczne umożliwiające bycie w kontakt terapeutycznym opartym na założeniach terapii rogersowskiej (K_K10, K_K12)

K5: Zna standardy prowadzenia profesjonalnej praktyki psychoterapeutycznej (K_K10).

K6: Ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i pracy pod superwizją. (K_K11).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta specjalności klinicznej w wiedzę z zakresu: 1) podstawowe założenia i pojęcia psychoterapii psychodynamicznej, 2) podstawy psychoterapii poznawczo- behawioralnej- podstawowe założenia teoretyczne, 2) podstawowe założenia i pojęcia terapii schematu i terapii uważności, 3)podstawowe założenia i pojęcia podejścia integracyjnego, 4) wybrane techniki psychoterapii humanistycznej i systemowej, 5) sposoby prowadzenia terapii oraz obszary zastosowania psychoterapii humanistycznej i systemowej 6) czynniki wspólne leczące w psychoterapii, 7) dane empiryczne na temat skuteczności różnych form psychoterapii.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane są następujące obszary tematyczne:

1. Wprowadzenie do psychoterapii- rys historyczny.

2. Założenia teoretyczne i podstawowe pojęcia psychoterapii psychodynamicznej,

3. Przebieg procesu terapeutycznego w psychoterapii psychodynamicznej.

4. Podstawowe pojęcia w terapii poznawczo-behawioralnej (min. myśli automatyczne, przekonania kluczowe, zniekształcenia poznawcze).

5. Przebieg procesu terapeutycznego w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

6. Wybrane nurty terapeutyczne tzw. III fali,

7. Przebieg procesu terapeutycznego w terapii schematów i terapii w nurcie uważności.

8. Podstawowe założenia i pojęcia podejścia integracyjnego,

9. Wybrane techniki psychoterapii humanistycznej i systemowej,

10. Sposoby prowadzenia terapii oraz obszary zastosowania psychoterapii humanistycznej i systemowej,

11. Mechanizmy rozumienia zaburzeń i osiągania zmiany w psychoterapii humanistycznej, systemowej i integracyjnej

12. Czynniki wspólne leczące w psychoterapii,

13. Badania i ich wnioski oceniające skuteczność psychoterapii humanistycznej, systemowej oraz integracyjnej,

14. Etyka w pracy psychoterapeuty.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Grzesiuk, L. (red.) (2005). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. (red.) (2005). Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Literatura uzupełniająca:

Cooper, M. (2010). Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Wyniki badań i praktyka kliniczna. Warszawa: IPZ PTP.

Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka

Czabała, J. (2009). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN

Grzesiuk, L. (red.) (2005). Psychoterapia. Badania i szkolenia. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Kubitsky, J. (2014).Vademecum terapeuty poznawczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Popiel,A., Pragłowska, E.(2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Prochaska, J.O., & Norcross, J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. PTP zawa: Eneteia WPiK.

Yalom I. (2016). Kat miłości. Opowieści psychoterapeutyczne. Warszawa: Wydawnictwo Czarna owca

Yalom I. (2014). Mama i sens życia. Warszawa: Wydawnictwo Czarna owca.

Yalom I. (2013). Psychologia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach- dopuszczalna 1 nieobecność,

Przygotowanie zleconych zadań,

Kolokwium pisemne.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Łaszewska, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Kamila Łaszewska, Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia oraz zaliczenie w roku akademickim 2020/2021 będą odbywać się w formie zdalnej:

- prezentacje będą zamieszczane na platformie Moodle,

- zajęcia on line będą odbywać się w czasie rzeczywistym, przewidzianym planem na Teams,

- zaliczenie- kolokwium odbędzie się w formie zdalnej na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Łaszewska, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Kamila Łaszewska, Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia oraz zaliczenie w roku akademickim 2022/2023 będą odbywać się w formie stacjonarnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Łaszewska, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Kamila Łaszewska, Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia oraz zaliczenie w roku akademickim 2020/2021 będą odbywać się w formie zdalnej:

- prezentacje będą zamieszczane na platformie Moodle,

- zajęcia on line będą odbywać się w czasie rzeczywistym, przewidzianym planem na Teams,

- zaliczenie- kolokwium odbędzie się w formie zdalnej na platformie Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)