Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kino a zaburzenia psychiczne-wprowadzenie do psychopatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-KZP-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kino a zaburzenia psychiczne-wprowadzenie do psychopatologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunek wstępny: zaliczony kurs "Psychiatria"

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. oglądanie filmów, przygotowanie studium przypadku; czytanie literatury: 30

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (kolokwium): 30

Łącznie godz.90 – 3 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W12, K_W13, K_W19, K_W20, K_W22, K_W26)

Efekty przedmiotowe:

W1: Zna i potrafi wyjaśnić pojęcia normy i patologii (K_W02, K_W12, K_W13, K_W20),

W2: Zna obowiązujące klasyfikacje zaburzeń psychicznych (K_W20, K_W26),

W3: Zna podstawowe grupy zaburzeń psychicznych i ich osiowe objawy (K_W20, K_W26),

W4: Zna zasady tworzenia studium przypadku (K_W19, K_W20)

W5: Zna kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych (K_W19, K_W26)

W6: Zna prawa pacjenta i rozumie znaczenie przestrzegania Kodeksu etyki zawodowej w procesie diagnostycznym (K_W22)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U01, K_U13, K_U14, K_U15

Efekty przedmiotowe:

U1: Potrafi ocenić obserwowane zjawiska psychiczne w kategoriach normy i patologii (K_U13, K_U14, K_U15),

U2: Potrafi posługiwać się obowiązującymi klasyfikacjami zaburzeń psychicznych (K_U13, K_U14),

U3: Potrafi wymienić i omówić podstawowe grupy zaburzeń psychicznych (K_U13, K_U14),

U4: Potrafi rozpoznać osiowe objawy wybranych zaburzeń psychicznych na podstawie obserwacji (wybrane filmy) (K_U13, K_U14),

U5: Potrafi sporządzić studium przypadku (K_U01, K_U14).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K01, K_K03, K_K04, K_K10, K_K11, K_K12

Efekty przedmiotowe:

K1: Posiada umiejętność obserwacji, opisu rzeczywistości i selekcji informacji w procesie diagnozy (K_K01, K_K03, K_K04, K_K11),

K2: Zna i szanuje prawa pacjenta w procesie diagnostycznym (K_K03, K_K10, K_K12),

K3: Różnicuje objawy zaburzeń psychicznych od osoby pacjenta (K_K03, K_K10).Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta zainteresowanego specjalnością kliniczną w wiedzę z zakresu podstaw psychopatologii: 1) podstawowe pojęcia i terminy, 2)obowiązujące klasyfikacje zaburzeń psychicznych, 3)podstawowe kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych 4) przebieg procesu diagnostycznego, 5) wybrane aspekty etyczne procesu diagnostycznego, w tym szczególnie znaczenie podmiotowości pacjenta w relacji pacjent- klinicysta.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane są następujące obszary tematyczne:

1. Podstawowe pojęcia w obszarze psychopatologii.

2. Obowiązujące klasyfikacje zaburzeń psychicznych.

3. Zasady tworzenia studium przypadku (struktura wywiadu klinicznego, dane z obserwacji, ocena stanu psychicznego, ocena zasobów, diagnoza i plan leczenia)

4. Podstawowe grupy zaburzeń psychicznych i ich osiowe objawy

- zaburzenia lękowe

- zaburzenia nastroju

-zaburzenia osobowości

-zaburzenia urojeniowe.

5. Sporządzanie i analiza studiów przypadku (na podstawie wybranych filmów).

6. Omówienie Kodeksu etyki zawodowej psychologa w zakresie diagnozy i komunikacji z pacjentem.

Literatura:

Butcher, J.N., Hooley, J.M., Mineka, S. (2018).Psychologia zaburzeń. Sopot: GWP.

Cierpiałkowska L. (2007). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Scholar

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (2000). Kraków- Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”.

Kryteria diagnostyczne z DSM-5, Desk reference. (2016). Wrocław: Edra Urban&Partner.

Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Wedding, D., Boyd, M.A., Niemiec, R.M. (2014). Kino i choroby psychiczne. Filmy, które pomagają zrozumieć zaburzenia psychiczne. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

W1: Zna i potrafi wyjaśnić pojęcia normy i patologii.

W2: Zna obowiązujące klasyfikacje zaburzeń psychicznych.

W3: Zna podstawowe grupy zaburzeń psychicznych i ich osiowe objawy.

W4: Zna zasady tworzenia studium przypadku.

W5: Zna kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych.

W6: Zna prawa pacjenta i rozumie znaczenie przestrzegania Kodeksu etyki zawodowej w procesie diagnostycznym.

U1: Potrafi ocenić obserwowane zjawiska psychiczne w kategoriach normy i patologii.

K1: Posiada umiejętność obserwacji, opisu rzeczywistości i selekcji informacji w procesie diagnozy.

K2: Zna i szanuje prawa pacjenta w procesie diagnostycznym.

K3: Różnicuje objawy zaburzeń psychicznych od osoby pacjenta.

U2: Potrafi posługiwać się obowiązującymi klasyfikacjami zaburzeń psychicznych.

U3: Potrafi wymienić i omówić podstawowe grupy zaburzeń psychicznych.

U4: Potrafi rozpoznać osiowe objawy wybranych zaburzeń psychicznych na podstawie obserwacji (wybrane filmy).

U5: Potrafi sporządzić studium przypadku.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach- dopuszczalne 2 nieobecności,

Przygotowanie do zajęć (studia przypadków) i aktywność na zajęciach,

Czytanie zaleconej literatury i oglądanie zaleconych filmów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia oraz zaliczenie będą miały formę zdalną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia oraz zaliczenie będą miały formę zdalną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia oraz zaliczenie będą miały formę zdalną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)