Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody Statystyczne : Analiza Wariancji.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-MS-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody Statystyczne : Analiza Wariancji.
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony podstawowy kurs ze statystyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Uczestnictwo w zajęciach z udziałem nauczyciela (laboratorium, 30 godzin)

2. Wykonanie prac domowych

3. Praca własna w celu przygotowania się do oceniania (kolokwium)

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe:

K_W05


Efekty przedmiotowe:

Ma wiedzę o wybranych metodach statystycznych i potrafi je stosować do analizy danych.

Znajomość:

1. Podstaw analizy wariancji

2. Różnic w modelach jedno- i wielozmiennowych

3. Różnic w modelach analizy danych zależnych i niezależnych

4. Specyfiki modelu mieszanego

5. Założeń, które należy spełnić w każdym z modeliEfekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe:

K_U04

K_U11

K_U19


Efekty przedmiotowe:

Umiejętność:

1. Wyboru właściwego modelu analizy wariancji w zależności od liczby zmiennych oraz rodzaju danych (zależne/niezależne)

2. Przeprowadzenia analizy wariancji w programie SPSS

3. Interpretacji wyników anlizy wariancji

4. Napisania raportu zawierającego opis wyników analizy wariancji zgodnie ze standardami metodologicznymi APA.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe:

K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład stacjonarny

Laboratorium

Ćwiczenia praktyczne


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie z zagadnieniami analizy wariancji w modelu obejmującym jedną lub wiele zmiennych zarówno w przypadku danych niezależnych jak i zależnych.

Nabycie praktycznych umiejętności analizy danych z wykorzystaniem analizy wariancji w programie SPSS.

Pełny opis:

Zagdanienia:

1. Jednoczynnikowa ANOVA (dane niezależne): sprawdzanie założeń, testy post hoc, kontrasty, siła efektu

2. Wieloczynnikowa analiza wariancji (dane niezależne): sprawdzanie założeń, efekty główne, efekt interakcji, efekty główne proste

3. Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami (dane zależne)

4. Analiza wariancji w modelu mieszanym (dane niezależne oraz zależne)

5. Wprowadzenie do modelu MANOVA

Literatura:

Bedyńska S., Cypryańska M., Statystyczny drogowskaz (2012) Tom 1-3, Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (są również dostępne w wersji elektronicznej ze stron biblioteki UMK): W SZCZEGÓLNOŚCI TOM 2.

Metody i kryteria oceniania:

(1) Obecność na zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

(2) Dostarczenie raportów z zadań domowych.

(3) Ocena pozytywna z kolokwium zaliczeniowego z materiału zrealizowanego na zajęciach.

(4) Aktywność w czasie zajęć jest dodatkowo premiowana.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ratajczak
Prowadzący grup: Ewa Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ratajczak
Prowadzący grup: Ewa Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
12

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ratajczak
Prowadzący grup: Ewa Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)