Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii jedzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-PPJ-sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii jedzenia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla psychologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Wykład realizowany zdalnie za pomocą MS Teams

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS, 30 h wykładów, 60 h pracy własnej (przygotowanie do egzaminu)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna kluczowe pojęcia i modele teoretyczne w obszarze psychologii jedzenia, ma wiedzę na temat najważniejszych badań empirycznych z tego obszaru, ich przebiegu oraz wyników, zna wybrane narzędzia badawcze i diagnostyczne z obszaru psychologii jedzenia,


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie odnieść treści z obszaru psychologii jedzenia do problematyki z zakresu psychologii stosowanych: klinicznej i zdrowia, oraz psychologii wyborów konsumenckich i edukacji, potrafi w analizie zachowań jedzeniowych wykorzystać dotychczasową wiedzę z podstawowych obszarów psychologii oraz biologicznych mechanizmów zachowań


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

rozumie specyfikę myślenia i działania psychologa w obszarze usług dietetycznych.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

• Zdobycie wiedzy z zakresu najważniejszych pojęć i modeli mechanizmów wypracowanych na gruncie psychologii jedzenia

• Nabycie kompetencji psychologicznej analizy zachowań jedzeniowych.

• Zdobycie wiedzy o uwarunkowaniach rozwoju zachowań i stylów jedzeniowych

• Orientacja w spektrum konsekwencji medycznych i psychologicznych związanych z różnorodnością zachowań jedzeniowych

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wprowadzenie kluczowych pojęć w psychologii jedzenia, nawyki żywieniowe, modele wyborów żywieniowych i ich badawcze oraz aplikacyjne konsekwencje.

Wybrane zagadnienia psychofizjologii jedzenia, wskaźniki inicjowania i hamowania zachowań jedzeniowych, fizjologiczne korelaty motywacji do jedzenia, zakłócenia metaboliczne a motywacja do jedzenia.

Kulturowe znaczenia jedzenia, przekonania na temat jedzenia i ich badanie, wspólne posiłki jako forma interakcji społecznych, dieta jako manifestacja tożsamości, ewolucja i kultura a współczesne problemy z odżywianiem.

Rozwojowe modele zachowań jedzeniowych, społeczne mechanizmy uczenia się zachowań jedzeniowych, rola rówieśników rodziców i środków przekazu, kluczowe badania.

Poznawcze modele zachowań jedzeniowych, rola przekonań, zakres kontroli wewnętrznej, funkcja norm kulturowych i subiektywnych, kluczowe badania.

Psychofizjologiczne modele zachowań jedzeniowych, rola neuroprzekaźników i metabolizmu w regulacji jedzenia, związek wybranych produktów i sytuacji stresowych z zachowaniami jedzeniowymi, kluczowe badania.

Epidemie otyłości i niedożywienia: objawy, konsekwencje i geneza. Czynniki fizjologiczne, rozwojowe i środowiskowe. Problemy związane z badaniem otyłości i niedożywienia.

Diety: historyczne tło stosowania diet, choroby dietozależne, diety restrykcyjne, ich skuteczność kliniczna i znaczenie kulturowe, nurt „no diet” jako współczesna odpowiedź na problemy w ocenie skuteczności diet restrykcyjnych, oddziaływanie przemysłu dietetycznego.

Samoregulacja zachowań jedzeniowych a zachowania zaburzone: jedzenie emocjonalne, jedzenie ograniczające, jedzenie rozhamowane: kluczowe wskaźniki, metody badań i ocena konsekwencji występowania.

Otyłość i niedożywienie: aspekty psychospołeczne, rola okresu adolescencji, zaburzenia mechanizmu łaknienia.

Rodzinne uwarunkowania zachowań jedzeniowych: definicje rodzinnego środowiska żywieniowego, specyficzne i niespecyficzne oddziaływania rodziców w procesie kształtowania się samoregulacji zachowań jedzeniowych dzieci, rola posiłków rodzinnych, kluczowe badania w tym obszarze.

Zaburzenia zachowań jedzeniowych we współczesnych klasyfikacjach chorób, zaburzenia odżywiania, zaburzenia karmienia w DC:03, ICD-11, DSM-5.

Podsumowanie roli komunikacji, kontroli, konfliktów wewnętrznych, schematów poznawczych, norm społecznych, wzorców rodzinnych i stanu organizmu w modelach zmian żywieniowych.

Psychologia jedzenia, dietetyka, psychodietetyka, dietetyka kliniczna – analiza rynku usług w zakresie poradnictwa i pomocy, etyka pracy psychologa.

Literatura:

Brytek-Matera, A., Czepczor, K. (2017). Jedzenie pod wpływem emocji. Warszawa: DIFIN, rozdziały 1-5.

Ogden, J. (2011). Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, rozdziały: 2,4,7-10.

Ogińska-Bulik, N. (2004). Psychologia nadmiernego jedzenia. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Ogińska-Bulik, N., Putyński, L. (2000). Kwestionariusz Moje Zwyczaje Żywieniowe – konstrukcja i własności psychometryczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 4, 25–33.

Tabak, I., Jodkowska, M., Oblacińska, A. (2013). Spożywanie wspólnych posiłków, wsparcie i komunikacja w rodzinie jako predyktory zdrowia subiektywnego i zadowolenia z życia nastolatków. Pediatria Polska, 88(6), 533–539. https://doi.org/10.1016/j.pepo.2013.09.006.

Wieczorkowska, G., Bednarczyk, I. (2004). Zaburzenia kontroli procesu jedzenia: rola przedziałowości. Nowiny Psychologiczne, 3, 5–19.

Wojciechowska, J. (2019). Rodzina przy stole. Analiza zachowań rodziców i dzieci. Poznań: Wydawnictwo WNS. Rozdział 1,2,3.

Wojciechowska, J., Bąbka B. (2016). Uwarunkowania restrukcyjnych zachowań jedzeniowych u dziewcząt w okresie adolescencji. W: A. Matysiak-Błaszczyk, B. Jankowiak (red.), Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 297–312.

Ziółkowska, B. (2014). Psychospołeczne aspekty nienormatywnej masy ciała. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, część 1.

Lewandowska, B. (2020). Style jedzenia ich charakterystyka. W: (red: A. Brytek-Matera). Psychodietetyka, r. 9, Warszawa, PZWL

Bąk-Sosnowska, M. (2020). Niezdrowe nawyki żywieniowe i ich zmiana W: (red: A. Brytek-Matera). Psychodietetyka, r.12, Warszawa: PZWL

Metody i kryteria oceniania:

test końcowy jednokrotnego wyboru

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Wojciechowska
Prowadzący grup: Julita Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.