Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-1-S1-PS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku socjologii I stopnia
Przedmioty socjologii dziennej I stopnia
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs realizowany na II roku studiów I stopnia. Niezbędne jest zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych dla I roku.


Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w zajęciach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- czytanie literatury- 20

- przygotowanie do egzaminu - 50


Łącznie: 100 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student ma wiedzę z zakresu a/ specyfiki psychologii społecznej, b/ jej metodologii badań, c/ szczegółowych zagadnień dotyczących zachowań społecznych ludzi (konformizm, , procesy grupowe, uprzedzenia, lęk, autorytaryzm, agresja, przemoc); W2. Rozumie znaczenie życia społecznego dla kształtowania się określonych kompetencji, nawyków, postaw i zachowań ludzi; rozumie czym jest przystosowanie, a czym jest rozwój - i jakie mogą być konsekwencje przystosowania społecznego dla jednostkowego rozwoju;

W3. Potrafi wskazać społeczne źródła problemów psychicznych człowieka (takich jak depresja, lęk, kryzysy psychiczne) oraz wyjaśnić psychologiczne tło społecznych zachowań ludzi (takich jak agresja, uprzedzenia, przemoc, konformizm).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student wykorzystuje wiedzę psychologiczną zdobytą na wykładzie do lepszego rozumienia a/ samego siebie, b/ społecznych zachowań ludzi, c/ społeczeństwa jako bardzo złożonego układu współtworzonego przez psychikę ludzi, kulturę, instytucje społeczne, politykę, ekonomię;

U2. Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii społecznej w diagnozowaniu społecznych potrzeb i problemów;

U.3. Student pozyskuje zdolność trafniejszego formułowania rozwiązań istniejących społecznych problemów (potrafi włączyć swoje kompetencje psychologiczne do planowania społecznych innowacji różnego rodzaju)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student lepiej rozumie siebie i innych ludzi, przez co jego społeczne funkcjonowanie staje się bardziej dojrzałe (nie poddaje się fatalizmom, manipulacjom, przesądom);

K2. Lepsze rozumienie ludzi otwiera przestrzeń do lepszej wspólpracy i zaufania społecznego.

K3. Student lepiej rozumie społeczno-kulturowe uwarunkowania różnic w zachowaniu, orientacjach i kondycji psychicznej ludzi - dostarcza to podstaw do budowania tolerancji jako własnej postawy.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład informacyjny


Metody dydaktyczne poszukujące

Metody dydaktyczne online


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- punktowana

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementarną wiedzą z zakresu psychologii społecznej tak, aby - z tej perspektywy - lepiej rozumieli oni społeczne zachowania ludzi w różnych sytuacjach osobistych i publicznych. Wykłady mają na celu nie tylko przybliżenie specyfiki psychologii społecznej na tle innych subdyscyplin psychologicznych, lecz również jej użyteczność w diagnozowaniu problemów jednostkowych i społecznych.

Pełny opis:

Psychologia społeczna należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się subdyscyplin psychologicznych. Decyduje o tym nasza społeczna natura i będące jej konsekwencją coraz to nowe odkrycia tłumaczące zachowania człowieka. Socjolog potrzebuje psychologii społecznej nie tylko po to by lepiej zrozumieć siebie, innych, ogół życia społecznego, lecz również po to, by skuteczniej odnajdywać się w roli trafnego diagnosty potrzeb i problemów ludzi i po to, by odpowiadać na nie dobrymi (trafnymi) innowacjami społecznymi, które powinien potrafić wykreować i wdrożyć. Do tego celu potrzebne jest wprowadzenie nie tylko w szczegółowe zagadnienia tłumaczące konkretne społeczne zachowania czy kompetencje ludzi (jak agresja, uprzedzenia, lęk, inteligencja czy procesy grupowe), lecz również bardziej akademickie rozważania na temat konformizmu, rozwoju jednostkowego czy metod, za pomocą których psychologia społeczna buduje swój system wiedzy o społecznym zachowaniu i społecznym kontekście zachowań ludzi.

Tematy wykładów:

1. TOŻSAMOŚĆ I SPECYFIKA PODEJŚCIA ps W BADANIU ZACHOWAŃ LUDZI

2. METODOLOGICZNA SPECYFIKA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

3. DYSONANS POZNAWCZY I TECHNIKI DYSONANSOWE

4. KONFORMIZM I ZAGADNIENIE WPŁYWU SPOŁECZNEGO

5. PROCESY GRUPOWE - WPŁYW OBECNOŚCI INNYCH

6. KSZTAŁTOWANIE I ZMIANY POSTAW – PERSWAZJA A PROPAGANDA

7. TECHNIKI MANIPULACYJNE - SEKTY, WSPÓŁCZESNY MARKETING

8. AGRESJA I ZACHOWANIA PROSPOŁECZNE

9. PROCESY GRUPOWE - WPŁYW OBECNOŚCI INNYCH

10. ROZWÓJ JEDNOSTKI A ŚWIAT SPOŁECZNY

11. MŁODOŚĆ - MIĘDZY SPOŁECZNĄ PRESJĄ NA KONWENCJONALNĄ DOROSŁOŚĆ A WYZWANIAMI TOŻSAMEGO JA

12. ŚWIAT SPOŁECZNY JAKO ŹRÓDŁO KRYZYSÓW, NAPIĘĆ I NERWIC

13. STRES, LĘK I ZABURZENIA NASTROJU - ŹRÓDŁA I KONSEKWENCJE SPOŁECZNE

14. UPRZEDZENIA

15. CZYNNIKI POWODZENIA ŻYCIOWEGO

Literatura:

1/ W. Łukaszewski, Psychologiczne koncepcje człowieka, [w] J. Strelau, Pscychologia. Podręcznik akademicki, t. 1: Podstawy psychologii, Gdańsk 2000: GWP, s. 67-91.

2/ E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna – serce i umysł, Poznań 1997 (odnośne rozdziały)

3/ A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, Warszawa 2004: PWN; rozdz. 35, 36, 37; s. 256-284.

4/ A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000, rozdz. 2.

5/ A. Jasińska-Kania, Rozwój człowieka a świat społeczny, „Colloquia Communia” 1983 4-5.

6/ A. Nelicki, „Organizmiczna” koncepcja Abrahama H. Maslowa, [w:] A. Gołdawa (red.), Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, t. I, Wyd. UJ, Kraków 1999.

7/ K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Dom Wydawniczy ‘Rebis’, 1982, ss. 10-64; 230-253.

8/ K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, PIW, Warszawa 1979, r. 3.

9/ 1. E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1997: Czytelnik.

10/ J. Koralewicz, Autorytaryzm, lęk, konformizm. Analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdzisiątych, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987, Wyd. Ossolineum, cz. II. Lęk.

11/ E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Poznań 1998: Dom Wydawniczy Rebis, rozdz. 9 i 10.

12/ J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki. t. 2. Gdańsk 2001, Wyd. GWP, rozdz. 39 pt.: Inteligencja.

13/ D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997, Wyd. Media Rodzina of Poznań, cz. I.

14/ M. E.P. Seligman, Optymizmu można się nauczyć, Poznań 1996, Wyd. „Media Rodzina”; (całość - dowolnie - do studiowania)

15/ D. Ariely, Potęga irracjonalizmu, Sopot 2019, Wyd. Smak Słowa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, do którego można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z towarzyszących wyładowi ćwiczeń

- oceniany jest poziom wiedzy z zagadnień przedstawianych na wykładzie oraz umiejętność jej odnoszenia do konkretnych sytuacji i problemów społecznych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szafraniec
Prowadzący grup: Monika Kwiecińska-Zdrenka, Krystyna Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szafraniec
Prowadzący grup: Monika Kwiecińska-Zdrenka, Krystyna Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kwiecińska-Zdrenka
Prowadzący grup: Monika Kwiecińska-Zdrenka, Adrian Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szafraniec
Prowadzący grup: Krystyna Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem jest utrwalenie (po wykładzie) u studentów elementarnej wiedzy z zakresu psychologii społecznej tak, aby lepiej rozumieli oni społeczne zachowania ludzi w różnych sytuacjach osobistych i publicznych. Zajęcia mają pozwolić nie tylko na przyswojenie pojęć i teorii psychologicznych oraz zwiększenie swobody w ich stosowaniu, ale także na wyjaśnienie szczegółowych zagadnień i konkretnych społecznych zachowań na przykładach dostrzegalnych wokół nas.

Pełny opis:

Podstawowym materiałem wykorzystywanym do pracy na zajęciach będą fragmenty filmów fabularnych, seriali i filmów dokumentalnych, w których znalazły się obrazy ilustrujące wybrane zagadnienia psychologii społecznej. Zagadnienia te będą wyprzedzająco prezentowane od strony teoretycznej podczas wykładów. Ćwiczenia zostały pomyślane jako ich uzupełnienie i pogłębienie. Ich celem jest pobudzenie psychologicznej i socjologicznej wyobraźni studenta, który dwie rzeczywistości - zachowania i kondycję psychiczną ludzi oraz świat społeczny i kulturę – widziałby w nieuniknionych relacjach wzajemnych, a jednocześnie potrafiłby spojrzeć na prezentowane w filmach postaci, sytuacje i problemy w języku psychologii społecznej.

Z a d a n i a s t u d e n t ó w:

1/ Obecność na zajęciach

2/ Aktywność na zajęciach

3/ Przygotowanie projektu w 3-osobowym zespole i jego prezentacja podczas zajęć – jeden projekt na jedne zajęcia.

Ad.2. Aktywność na zajęciach:

Aktywność oznacza aktywne merytoryczne uczestniczenie w dyskusji, która powinna mieć miejsce po prezentacji projektu zespołowego. Nie każda dowolna, niezwiązana z tematem wypowiedź automatycznie skutkuje zaliczeniem aktywności (!)

Ad. 1. Obecność na zajęciach:

Reguły obowiązujące w nauczaniu zdalnym w czasie pandemii nie zwalniają z fizycznej obecności na zajęciach prowadzonych interaktywnie. Obowiązuje sprawdzanie listy obecności i widoczność osób podczas zajęć.

Ad.3. Zrealizowanie projektu:

Projekt bazuje na wybranym filmie i prezentuje jego omówienie pod kątem dyskutowanego problemu/psychologicznego fenomenu, wcześniej zdefiniowanego przez prowadzącego zajęcia.

Projekt obejmuje 3 sekcje:

1. W pierwszej jedna z trzech osób przedstawia krótko fabułę filmu ze względu na omawiany podczas zajęć problem, wskazując jednocześnie powody, dla których może być on uznany jako dobra ilustracja analizowanego zagadnienia/psychologicznego fenomenu (nie więcej niż 10 minut);

2. W drugiej sekcji akcent pada na opis głównych postaci i ich uwikłania w społeczny kontekst - zadaniem osoby prezentującej jest scharakteryzowanie subiektywnych definicji sytuacji przyjmowanych przez głównych bohaterów i interpretacja ich zachowań/decyzji w tym kontekście oraz towarzyszących odczuć (15 minut);

3. W trzeciej sekcji ma miejsce wizualizacja analizowanego zjawiska/problemu poprzez wybrane ilustracje – fragmenty filmów uzupełnione komentarzami ukierunkowanymi na dyskutowany problem/zjawisko (max. 25 minut);

Prezentacja ma stanowić koherentną całość i jako taka będzie oceniana.

Zespół projektowy formułuje również tezy/pytania do dyskusji, nadając jej określony kierunek.

Każdy projekt musi być skonsultowany z prowadzącym kurs. Termin do konsultacji - poniedzialek, godz. 11.15-12.15 online

Literatura:

1/ Klasyczne - jak do wykładów (zob. odnośny sylabus)

2/ Ź r ó d ł a f i l m o w e jako podstawa jednostek tematycznych i podstawa projektów zespołowych będą wskazywane przez prowadzącą ćwiczenia

Bloki tematyczne (do opracowania pod kątem ćwiczeń dwa filmy na każdy blok):

1/ Konformizm/nonkonformizm

1.1. Zelig i 1.2. Mefisto

1.1. Sprawa Colliniego i 1.2. Mefisto

1.1. Sprawa Colliniego i 1.2. Pokłosie

2/ Propaganda i manipulacje

2.1. Na cały głos i 2.2. Fanatyk

2.1. Na cały głos i 2.2. Bardzo dziki kraj

3/ Problemy z tożsamością

3.1. Maurycy i 3.2. Fusi lub Unorthodox

4/ Kryzysy i problemy generowane przez śpołeczeństwo, politykę, kulturę

4.1. Fight Club i 4.2. Dreszcze

Uwagi:

KRYTERIA I METODY OCENIANIA ZAJĘĆ:

W skład oceny wchodzą cztery elementy:

1. Wizualizowana obecność na zajęciach – wykładach i ćwiczeniach - weryfikowana przez prowadzącego poprzez odczytanie nazwiska studenta z listy

2. Pozytywny wynik wyrywkowych sprawdzianów wiedzy pozyskiwanej w trakcie wykładów (pojedyncze pytania kierowane do kilku studentów na początku, w trakcie lub po zakończeniu wykładu)

3. Przygotowanie projektu według ustalonych zasad i aranżacja dyskusji

4. Udział w dyskusji zainspirowanej prezentacja projektu

Wszystkie te elementy wraz z ustnym egzaminem końcowym stanowią podstawę zaliczenia kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.