Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologie pracy umysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-1-S1-TPU
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie pracy umysłowej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku socjologii I stopnia
Przedmioty socjologii dziennej I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

kanon (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi 40 godzin. W tym:

20 godzin kontaktowych

20 godzin zadania domowe, przygotowanie i ćwiczenie referatu

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna strukturę oraz zasady funkcjonowania Uniwersytetu oraz Instytutu Socjologii

- zna normy etyczne obowiązujące podczas studiowania

- odróżnia wiedzę naukową od nienaukowej, odróżnia źródła wiedzy naukowe od nienaukowych

- posiada elementarną wiedzę w zakresie prawa autorskiego (K_W10)

- zna definicję plagiatu oraz jego odmiany, zna zasady poprawnego korzystania z różnych źródeł (cyfrowych i tradycyjnych)

- zna podstawowe zasady czytania literatury naukowej

- zna zasady przygotowywania oraz wygłaszania referatów

- ma wiedzę na temat sporządzania przypisów oraz bibliografii

- zna podstawową strukturę tekstów naukowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

- posiada umiejętność przygotowywania konspektów (K_U09)

- umie przygotować materiał i zaprezentować go w formie wystąpienia publicznego z uwzględnieniem oprzyrządowania w postaci prezentacji multimedialnych (K_U10)

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową

- rozumie strukturę tekstu naukowego i wyodrębnia jej poszczególne części

- stosuje zasady sporządzania przypisów i bibliografii w pracach pisemnych oraz referatach

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- w ramach realizacji różnych zadań potrafi określać priorytety i przyporządkowuje im adekwatne działania z wyborem najbardziej użytecznych (K_K03)

- ma świadomość znaczenia zasad dotyczących kontaktów z pracownikami uczelni oraz technicznych i merytorycznych standardów przygotowywania prac zaliczeniowych

- sprawnie porusza się w strukturach uczelni, potrafi kontaktować się z dziekanatem oraz przedstawicielami władz uczelni

Metody dydaktyczne:

pogadanka, rozwiązywanie ćwiczeń i problemów, opowiadanie

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- punktowana
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest przygotowanie studentów i studentek do studiowania na UMK, w szczególności do studiowania nauk społecznych w Instytucie Socjologii UMK.

Pełny opis:

Zadaniem kursu jest pokazanie studentom i studentkom, w jaki sposób się studiuje na UMK. W ramach kursu nauczymy się, w jaki sposób prawidłowo i skutecznie się uczyć, jak czytać teksty naukowe, jak przygotowywać się do referatów i jak je wygłaszać, a także jak pisać prace naukowe zgodnie z akademickim kanonem. Celem jest przygotowanie studentów i studentek do dalszych lat studiów i danie im możliwości efektywnego uczestnictwa w kolejnych zajęciach uniwersyteckich.

Podstawowym „podręcznikiem” jest tzw. PARNAS 3.1 (dostępny do pobrania ze strony Instytutu Socjologii UMK). Będziemy go bardzo dokładnie omawiać. Jest on poradnikiem dla studentów i studentek, w którym omówione są kwestie związane ze studiowaniem nauk społecznych. Odwołują się do niego również inne osoby prowadzące zajęcia, gdy proszą o przeczytanie tekstu, przygotowanie referatu, czy napisanie tekstu na zaliczenie. Jest to również ważny dokument dla wszystkich piszących prace dyplomowe.

Uczestnictwo w zajęciach jest kluczowe z perspektywy dalszego studiowania, dlatego na zajęciach będą restrykcyjnie przestrzegane zasady zaliczenia (obecność, przygotowywanie zadań domowych oraz udział w opracowywaniu zadań na zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie referatu)

Literatura:

PARNAS 3.1

https://www.soc.umk.pl/studia/parnas-3-1/

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru studenci i studentki zbierają punkty na podstawie, których zostanie wystawiona ocena końcowa.

1. Obecności - za każdą obecność na zajęciach online student/ka dostaje 1 punktów. W trakcie całego kursu można zdobyć 10 punktów.

2. Przygotowanie streszczenie wybranego artykułu socjologicznego – 10 punktów.

3. Napisanie recenzji wybranego artykułu socjologicznego – 15 punktów.

4. Przygotowanie spisu literatury do referatu – 5 punktów

5. Przygotowanie i zaprezentowanie referatu– punktacja grupowa – 15 punktów.

Aby uzyskać ocenę pozytywną należy zrealizować wszystkie powyższe zadania. W sumie można uzyskać 55 punktów. Ocena końca będzie zależeć od liczby zebranych punktów.

Kryteria oceny:

60-69% – dostateczny

70-74% – plus dostateczny

75-85% – dobry

86-89% – plus dobry

90-100% – bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski, Anna Pokorska
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski, Anna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Suwada
Prowadzący grup: Katarzyna Suwada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)