Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury starogreckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS1Z-HLS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia literatury starogreckiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS i konsultacje: 30 h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianów: 90 h = 3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o greckiej literaturze starożytnej

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym i historyczno-literackim

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Student poznaje zarys dziejów literatury starogreckiej w epoce archaicznej i klasycznej

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

- poematy Homera

- tzw. Homerica

- twórczość Hezjoda oraz innych najdawniejszych epików

- starogrecką poezję liryczną

- początki prozy greckiej - piśmiennictwo logografów

- pisarstwo historyków w V w. p.n.e.

- starogreckie widowisko teatralne

- twórczość trójki tragików: Aischylosa, Sofoklesa i Eurypidesa

- komedię staroattycką - twórczość Arystofanesa

Literatura:

- "Literatura Grecji starożytnej" pod redakcją Henryka Podbielskiego, Lublin 2005 (wybrane rozdziały)

- Robert Flaceliere, "Historia literatury greckiej", przełożył Piotr Sobczak, Kęty 2004

- Barbara Patzek, "Homer i jego czasy", przekład Marta Tycner, redakcja naukowa Aleksander Wolicki, Warszawa 2007

- "Homerika, czyli żywoty Homera i poematy przypisywane poecie", przełożył (....) Włodzimierz Appel, Warszawa 2007

- "Liryka starożytnej Grecji", opracował Jerzy Danielewicz, Warszawa-Poznań 1996 (lub inne wydanie)

- lektura przekładów "Iliady", "Odyssei" oraz poezji Hezjoda

- lektura "Historii" Herodota i "Wojny Peloponeskiej" Tukidydesa (w wyborze)

- lektura greckich tragedii

- lektura komedii Arystofanesa

Szczegółowa literatura przedmiotu podawana jest podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach; egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ogólne zapoznanie studenta z dziejami starogreckiej literatury w epoce archaicznej i klasycznej

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są początki literatury europejskiej, a więc m. in. twórczość Homera, Hezjoda i starogreckich liryków. Przedstawione zostają początki piśmiennictwa prozaicznego (filozofia i tzw. logografowie), ze szczególnym uwzględnieniem początków europejskiej historiografii (Herodot, Tukidydes, Ksenofont). Omawiane są ponadto kwestie związane z greckim widowiskiem teatralnym oraz twórczością Ajschylosa, Sofokles, Eurypides i Arystofanesa.

Literatura:

J.w.

oraz informacje bibliograficzne podawane podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ogólne zapoznanie studenta z dziejami starogreckiej literatury w epoce archaicznej i klasycznej

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są początki literatury europejskiej, a więc m. in. twórczość Homera, Hezjoda i starogreckich liryków. Przedstawione zostają początki piśmiennictwa prozaicznego (filozofia i tzw. logografowie), ze szczególnym uwzględnieniem początków europejskiej historiografii (Herodot, Tukidydes, Ksenofont). Omawiane są ponadto kwestie związane z greckim widowiskiem teatralnym oraz twórczością Ajschylosa, Sofokles, Eurypides i Arystofanesa.

Literatura:

J.w.

oraz informacje bibliograficzne podawane podczas zajęć

Uwagi:

Zajęcia zdalne z wykorzystaniem Microsoft Teams

Egzamin w formie tradycyjnej (lub zdalnej, o ile zajdzie taka potrzeba).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ogólne zapoznanie studenta z dziejami starogreckiej literatury w epoce archaicznej i klasycznej.

Synchroniczne zajęcia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem Microsoft Teams

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są początki literatury europejskiej, a więc m. in. twórczość Homera, Hezjoda i starogreckich liryków. Przedstawione zostają początki piśmiennictwa prozaicznego (filozofia i tzw. logografowie), ze szczególnym uwzględnieniem początków europejskiej historiografii (Herodot, Tukidydes, Ksenofont). Omawiane są ponadto kwestie związane z greckim widowiskiem teatralnym oraz twórczością Ajschylosa, Sofokles, Eurypides i Arystofanesa.

Synchroniczne zajęcia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem Microsoft Teams

Literatura:

J.w.

oraz informacje bibliograficzne podawane podczas zajęć

Uwagi:

Synchroniczne zajęcia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem Microsoft Teams

Egzamin w formie tradycyjnej - stacjonarnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.