Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS3L-SEML Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języków klasycznych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe, również w systemie synchronicznym on-line (wynikające z planu studiów: 30 h i konsultacje: 70 h) - 4 ECTS

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć i kończenie pracy licencjackiej: 150 h) - 6 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W 1 - ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich (K_W09)

W 2 - ma podstawową wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej i znajomość podstawowych przepisów obowiązujących w tym zakresie (K_W18)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U02)

U 2 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U03)

U 3 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny (K_U06)

U 4 - posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł (K_U11)

U 5 - posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U12)

U 6 - potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się internetem w celu zdobywania informacji, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację multimedialną (K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1 - wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (K_K02)

K 2 - ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego; potrafi pracować w grupie (K_K03)


Metody dydaktyczne:

seminaryjno - ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem seminarium jest umożliwienie studentowi samodzielnego przygotowania pracy licencjackiej

Pełny opis:

Tematyka zajęć wynika z realizacji indywidualnych zainteresowań badawczo-poznawczych każdego studenta. Każdy uczestnik seminarium powinien uzyskać podstawowe informacje dotyczące metodyki badań naukowych, umiejętności posługiwania się narzędziami pracy filologicznej, stawiania pytań i formułowania problemów badawczych oraz sztuki interpretacji tekstu.

Literatura:

Literatura przedmiotu ustalana jest podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie bieżącej aktywności na zajęciach - zbieranie i selekcjonowanie materiału (opracowań i tekstów źródłowych) (U1, K1), lektura i analiza tekstów greckich i łacińskich będących podstawą tematu pracy licencjackiej, praca nad kolejnymi rozdziałami pracy licencjackiej (W1, U3, U6).

Zaliczenie na ocenę w sem. V na podstawie przygotowanego w wersji elektronicznej i przesłanego e-mailem planu pracy oraz bibliografii, sem. VI na podstawie przedłożonej pracy licencjackiej lub jej większej części w takim zakresie, który gwarantuje jej zakończenie (W2, U2, U4, U5, K2).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nehring
Prowadzący grup: Przemysław Nehring
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.