Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1L-PNJN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 16.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Zaliczenie 1 semestru praktycznej nauki języka niemieckiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 180 = 7,2 ECTS (zajecia), 70 = 2,8 ECTS (konsultacje)

Praca indywidualna studenta: 150 = 6 ECTS

Razem: 400 = 16 ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: ma podstawową wiedzę o języku/ językach niemieckiego obszaru

kulturowego (K_W01)

W2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego (K_W02)

języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K2: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim (K_U02)

K5: potrafi porozumiewać się w języku niemieckim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu: edukacja, praca, czas wolny, pieniądze i konsumpcja, jedzenie, mieszkanie, podróże, urlop, zwierzęta i ludzie, polityka i technika (K_U05)

K19: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu A1 lub wyższego w ramach języka niemieckiego (K_U19)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

K6: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się po niemieckim obszarze językowym (K_K06)

K8: w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (K_K08)Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne to:

- czytanie i słuchanie tekstów, streszczanie ich, związane z nimi ćwiczenia;

- ćwiczenia utrwalające w zakresie fleksji, użycia rodzajnika, składni i fonetyki;

- produkowanie własnych tekstów ustnie i pisemnie;

- rozmowy w grupach na określony temat;

- uczenie się na pamięć krótkich tekstów.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest dalsze doskonalenie kompetencji językowych studentów w zakresie wszystkich czterech sprawności językowych, składających się na zdolność komunikowania, czyli rozumienia tekstu mówionego, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania.

Pełny opis:

Kontynuowane jest powtarzanie i ćwiczenie struktur gramatycznych, zarówno w formie ukierunkowanych ćwiczeń, jak i na podstawie tekstów. Teksty pisane służą także do poszerzania słownictwa, podobnie jak różne pliki audio i video. Stosowane materiały obejmują teksty publicystyczne, naukowe i literackie, autentyczne teksty mówione, jak również krótkie filmy i podcasty; wszystkie one są odpowiednio dydaktyzowane. Studenci ćwiczą także mówienie i pisanie, przedstawiając sytuacje i wydarzenia, które relacjonują, opisują lub o nich opowiadają. Ważnym punktem jest poprawa wymowy i uświadomienie fizjologicznych warunków realizacji dźwięków w języku niemieckim w porównaniu z językiem polskim.

Literatura:

Wykładowcy wykorzystują na zajęciach różne teksty, filmy i nagrania dźwiękowe, które z reguły wybierane są w czasie semestru. Ich aktualność i związek z ważnymi wydarzeniami i kontrowersjami w krajach niemieckojęzycznych stanowi przy tym istotne kryterium. Materiały te są przeważnie wyszukiwane przez samych wykładowców albo przez nich pisane. Studentom poleca się także strony internetowe przeznaczone dla cudzoziemców uczących się języka niemieckiego oraz audycje telewizyjne i podcasty jako pożyteczne pomoce edukacyjne.

Są jednak także stosowane podręczniki i zbiory ćwiczeń spośród następujących pozycji:

Literatura podstawowa

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Buscha Anne/ Szita Szilvia, Begegnungen A2+. Deutsch als Fremdsprache, Schubert Verlag, 2007.

Buscha Anne/ Szita Szilvia: A-Grammatik, 5. Auflage, 2014.

Dreyer Hilke/Schmitt Richard, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik: Neubearbeitung, Hueber Verlag, 2000.

Literatura fakultatywna/uzupełniająca:

Billina Annelli, Hören und Sprechen A2. Ismaning: Hueber Verlag 2019.

Grigull Ingrid/ Raven Susanne: Geschäftliche Begegnungen A2+, 2. Auflage.

Helbig Gerhard/Buscha Joachim, Deutsche Übungsgrammatik. Leipzig 1989.

Hillreiner Hans (red.), Übungsgrammatik für die Grundstufe A1-B1, 4. Auflage, 2018.

Meil Kläre, Arndt Margit, ABC der schwachen Verben. Hueber 1995.

Meil Kläre, Arndt Margit, ABC der starken Verben. Hueber 1994.

Schmitt Richard, Weg mit den typischen Fehlern. Teil 1, 2. Hueber 1999.

Stock Eberhard, Phonotek, Deutsch als Fremdsprache 2003.

Gottstein-Schramm Barbara et al.: Schritte Übungsgrammatik A1-B1, Hueber Verlag 2010.

Swerlowa Olga/ Ros-El Hosni Lourdes et al, Aussichten A1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Kursbuch und Arbeitsbuch. Stuttgart: Klett Verlag 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin sprawdzający wszystkie efekty kształcenia, składający się z części pisemnej i ustnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z krótkich prac kontrolnych w ciągu semestru, prac pisemnych przygotowywanych w domu oraz wypowiedzi ustnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Chlewicka, Yvonne Kaisinger, Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Tomasz Waszak, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Uwagi:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27.05.2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń, egzamin z zajęć PNJN odbędzie się w semestrze letnim 2020 w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Egzamin zostanie przeprowadzony wyłącznie w formie ustnej. Każdy student będzie egzaminowany indywidualnie w trybie wideokonferencji. Wszystkie przewidziane efekty nauczania zostaną stosownie zweryfikowane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Cajetan Baumann, Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej i konieczności przejścia na tryb zdalny, zajęcia prowadzone będą w sposób synchroniczny z wykorzystaniem platformy Teams oraz w sposób asynchroniczny z wykorzystaniem platformy Moodle. W przypadku prowadzenia zajęć zdalnie przy pomocy komunikatorów szczególną wagę przykłada się do aktywnego udziału studenta w zajęciach. Za aktywny udział w zajęciach uważa się zalogowanie do komunikatora stosowanego przez wykładowcę przy pomocy adresu uczelnianego (nie prywatnego) i wykonywanie zadań realizowanych przez grupę. Niespełnienie tych wymogów oznacza nieobecność na zajęciach i wymaga nadrobienia zaległości w sposób określony przez wykładowcę.

W trybie zdalnym egzamin odbędzie się w formie określonej zarządzeniem Rektora UMK. W skład oceny końcowej wchodzą aktywność na zajęciach, wykonanie zadań domowych oraz wynik egzaminu pisemnego i ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Norkowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Prowadzący grup: Cajetan Baumann, Natalia Chodorowska-Jackiewicz, Anna Mikołajewska, Katarzyna Norkowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej i konieczności przejścia na tryb zdalny, zajęcia prowadzone będą w sposób synchroniczny z wykorzystaniem platformy Teams oraz w sposób asynchroniczny z wykorzystaniem platformy Moodle. W przypadku prowadzenia zajęć zdalnie przy pomocy komunikatorów szczególną wagę przykłada się do aktywnego udziału studenta w zajęciach. Za aktywny udział w zajęciach uważa się zalogowanie do komunikatora stosowanego przez wykładowcę przy pomocy adresu uczelnianego (nie prywatnego) i wykonywanie zadań realizowanych przez grupę. Niespełnienie tych wymogów oznacza nieobecność na zajęciach i wymaga nadrobienia zaległości w sposób określony przez wykładowcę.

W trybie zdalnym egzamin odbędzie się w formie określonej zarządzeniem Rektora UMK. W skład oceny końcowej wchodzą aktywność na zajęciach, wykonanie zadań domowych oraz wynik egzaminu pisemnego i ustnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)