Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER2L-PNJN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty II roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 14.00 LUB 19.00 LUB 16.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

W sumie 330 godzin = 14 ECTS:

w tym 150 godzin= 6,8 ECTS ćwiczenia,

91 godzin kontaktowych = 3,64 ECTS konsultacje (m.in. dyżury, kontakt mailowy/platforma moodle, korekta prac pisemnych),

89 godzin pracy własnej studenta = 3,56 ECTS (m.in. pisemne prace domowe, przygotowanie się do zajęć, reader)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku/ językach1 danego obszaru

kulturowego

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego

języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego

obszaru językowego (np., media, teatr, film)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego

obszaru kulturowego

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U12: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich

krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U13: potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U18: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B1/B2 w

ramach języka/języków specjalności

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do

sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zwiększenie stopnia samodzielności studentów i stosowania w praktyce reguł gramatycznych przyswojonych w trakcie nauki. Przy czytaniu zwraca się szczególną uwagę na rozpoznawanie i rozumienie struktur wskazujących na inne zdania lub ich części. Rozszerza się zakres słownictwa. Także własne błędy studentów są elementem ćwiczeń: studenci je rozpoznają i poprawiają.

Pełny opis:

Zajęcia wzmacniają samodzielność studentów w pracy z tekstami, ćwiczą stosowanie w praktyce reguł gramatycznych przyswojonych w trakcie nauki. Przy czytaniu zwraca się szczególną uwagę na rozpoznawanie i rozumienie struktur wskazujących na inne zdania lub ich części. Ćwiczone są czytanie zorienowane na zrozumienie tekstu oral czytanie analityczne.

Dyskusje problemowe, pisemne zadania domowe oraz praca nad słownictwem dominują na zajęciach w II roku studiów. Na podstawie tekstów pisanych i materiałów audiowizualnych oraz tematycznie uporządkowanemu słownictwu prowadzone są dyskusje na aktualne tematy. Także własne błędy studentów są elementem ćwiczeń: studenci je rozpoznają i poprawiają, a także poszerzają spektrum własnych środków wyrazu. Na zajęciach wykorzystywane są różne media.

Literatura:

Wybór:

Apelt Mary, Wortschatz und mehr. Hueber 1999.

Buscha, Anne/Linthout, Gisela, Das Oberstufenbuch Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag 2005.

Buscha, Joachim/Helbig, Gerhard, Deutsche Übungsgrammatik. Leipzig 1989.

Clamer, Friedrich/Heilmann, Erhard G./Röller, Helmut, Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Verlag Liebaug-Dartmann 2006.

Bieler, Karl Heinz, Miteinander. Text- und Arbeitsbuch für Fortgeschrittene Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag 1987.

Dallapiazza, Rosa-Maria, Tangram. Zertifikat Deutsch. Hueber Verlag 2003.

Dreyer, Hilke/Schmitt, Richard, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Hueber Verlag 2000.

Eppert, Franz, Material zum Konversationsunterricht. Hueber Verlag 1976.

Ferenbach, M., Wörter zur Wahl.

Földeak, Hans, Wörter und Sätze. Hueber Verlag 1988.

Koithan, U./Schmitz, H./Sieber T./Sonntag, R., Aspekte. Langenscheidt 2007.

Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. Neubearbeitung, rea -Verlag für Deutsch 1996.

Obowiązkową literaturę niedostępną w bibliotece UMK zapewni prowadzący zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest:

Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach

(obejmujący sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia K_W01, K_W02, K_W09, K_U02, K_U08, K_U12, K_U13, K_U18, K_K01, K_K02, K_K08)

Kilka krótkich kolokwiów w semestrze

(K_W01, K-W02, K_U02, K_U18, K_K01)

Pisemne prace domowe

(K_W01, K_W02, K_KU02, K_U08, K_U12, K_U13, K_U18, K_K01, K_K08)

Rozwiązanie reader`u

(K_W01, K_W02, K_W09, K_U02, K_U08, K_U12, K_U13, K_U18, K_K01)

Egzamin pisemny / ustny

(K_W01, K_W02, K_U02, K_U12, K_U18, K_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Alexander Jakovljević, Małgorzata Klentak-Zabłocka, Natalie Kosch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chlewicka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Katarzyna Chlewicka, Alexander Jakovljević, Natalie Kosch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Alexander Jakovljević, Katarzyna Norkowska, Emilia Pankanin, Tadeusz Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Burdziej, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Aleksandra Burdziej, Katarzyna Chlewicka, Alexander Jakovljević, Yvonne Kaisinger, Emilia Pankanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Pankanin, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Chlewicka, Emilia Pankanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Literatura:

Zob. Informacje ogólne o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.