Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe (językoznawcze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER1/2L-SP5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe (językoznawcze)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Seminaria przedmiotowe - filologia germańska s2 (wymagania etapowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą kluczowe zagadnienia

K_W07 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych

K_U03 potrafi dostosowywać istniejące metody i narzędzia badawcze do innowacyjnego rozwiązywania nietypowych problemów badawczych, ewentualnie opracowywać nowe metody i narzędzia w tym zakresie

K_U05 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

K_K05 docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego


Metody dydaktyczne:

Case study, dyskusja, pogadanka, metoda ćwiczeniowa, seminaryjna.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

O feminatywach bez aksjologii i ideologii. Współczesne i minione problemy feminatywów w językach polskim i niemiecku w ujęciu konfrontatywno-kulturowym.

Pełny opis:

W ostatnich dziesięcioleciach zarówno w odniesieniu do języka polskiego jak i niemieckiego coraz częściej pojawia się problem feminatywów. Podchodzi się do niego z reguły przyjmując odpowiednie stanowisko ideologiczne i aksjologiczne, co generuje spory i utrudnia rzeczową analizę. Celem zajęć jest próba spokojniejszego spojrzenia na zagadnienie wolna od ideologii i aksjologii. Przedmiotem analizy będą z jednej strony dyskusje prowadzone na forach i nowoczesnych mediach, z drugiej zaś poruszane zagadnienia będą sprawdzane w korpusach językowych, w ich historycznym wymiarze.

Literatura:

Błaszkowska, H. 2016. Weibliche Personenbezeichnungen im Deutschen und Polnischen aus der Sicht der feministischen Sprachkritik. Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu.

Engel, U. 2000. Deutsch-Polnische Kontrastive Grammatik. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Latos, A. 2020. Feminatywy w stanowiskach Rady Języka Polskiego. Język a ewolucja normy społecznej. Postscriptum Polonistyczne.

Szpyra-Kozłowska. J. 2019. "Premiera", "premierka", czy "pani premier"? Nowe feminatywy w badaniu ankietowym. Język polski (2), str. 22-40.

Woźniak-Wrzesińska, E. 2022. Maskulatywy, feminatywy i świat. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 29(1), str. 233–237.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

O feminatywach bez aksjologii i ideologii. Współczesne i minione problemy feminatywów w językach polskim i niemiecku w ujęciu konfrontatywno-kulturowym.

Pełny opis:

W ostatnich dziesięcioleciach zarówno w odniesieniu do języka polskiego jak i niemieckiego coraz częściej pojawia się problem feminatywów. Podchodzi się do niego z reguły przyjmując odpowiednie stanowisko ideologiczne i aksjologiczne, co generuje spory i utrudnia rzeczową analizę. Celem zajęć jest próba spokojniejszego spojrzenia na zagadnienie wolna od ideologii i aksjologii. Przedmiotem analizy będą z jednej strony dyskusje prowadzone na forach i nowoczesnych mediach, z drugiej zaś poruszane zagadnienia będą sprawdzane w korpusach językowych, w ich historycznym wymiarze.

Literatura:

Błaszkowska, H. 2016. Weibliche Personenbezeichnungen im Deutschen und Polnischen aus der Sicht der feministischen Sprachkritik. Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu.

Engel, U. 2000. Deutsch-Polnische Kontrastive Grammatik. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Latos, A. 2020. Feminatywy w stanowiskach Rady Języka Polskiego. Język a ewolucja normy społecznej. Postscriptum Polonistyczne.

Szpyra-Kozłowska. J. 2019. "Premiera", "premierka", czy "pani premier"? Nowe feminatywy w badaniu ankietowym. Język polski (2), str. 22-40.

Woźniak-Wrzesińska, E. 2022. Maskulatywy, feminatywy i świat. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 29(1), str. 233–237.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)