Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do translatoryki praktycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER1Z-WDT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do translatoryki praktycznej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty filologii germańskiej dla I roku w sem. zimowym s2
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

25 godzin = 1 ECTS w sumie : w tym 15 godzin = 0,6 ECTS konwersatorium i 10 godzin pracy własnej studenta = 0,4 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim,

K_W08 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej,

K_W10 zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną z pracą tłumacza,

K_W11 zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich powiązania z zawodem filologa


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U02 potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K06 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu filologa i tłumacza,

K_K07 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki)


Metody dydaktyczne:

Metoda podająca, okrągłego stołu, prezentacji.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- okrągłego stołu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone wprowadzeniu do teorii i praktyki przekładu.

Pełny opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z regułami przekładu różnych rodzajów tekstów (popularnych, publicystycznych, naukowych, specjalistycznych). Studenci zapoznają się z podstawowymi technikami i strategiami w sferze przekładu.

Literatura:

Wybór: G. Ojcewicz, Podstawy translatoryki, Gdańsk 1991. K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2000. J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze 2006, materiały własne (dydaktyzowane) z praktyki tłumaczeniowej, dydaktyzowane artykuły z czasopism specjalistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Podstawę oceny stanowi aktywny udział w zajęciach: obecność, udział w dyskusjach i pracy w grupie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)