Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO1Z-WSJEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty I roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

udział w wykładzie - 1,2 ECTS (30h)

konsultacje - 0,4 ECTS (10h)

praca własna (przygotowanie do egzaminu) - 2,4 ECTS (60h)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

poznaje główne problemy badawcze i teoretyczne językoznawstwa (K_W03);

zna genealogiczne i strukturalne klasyfikacje języków (ze szczególnym uwzględnieniem języków Europy) (K_W03);

zna koncepcje metodoologiczne i paradygmaty współczesnej lingwistyki (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

potrafi wskazać podstawowe elementy struktury języka; (K_U06)

definiuje cechy znaku językowego i języka jako systemu znaków; (K_U06)

charakteryzuje poszczególne działy i typy językoznawstwa; (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy lingwistycznej i rozumie potrzebę jej poszerzania (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje podstawy wiedzy o języku, elementy językoznawstwa ogólnego i teoretycznego, a także historii językoznawstwa.

Pełny opis:

Treści:

Znaki a znaki językowe. Semiotyka a językoznawstwo: pojęcie znaku, klasyfikacja znaków; przedmiot semiotyki/semiologii, jej działy; znaki naturalne a konwencjonalne; znaki-typy i znaki-okazy, znaki a diakryty; kod jako system znaków-typów; znaki językowe jako symbole; miejsce onomatopei i wykrzykników w systemie znaków; pojęcie konwencji.

Język naturalny, jego podstawowe cechy i jednostki, relacje między nimi: sposób poznawania języka naturalnego; pojęcie języka naturalnego jako kodu dwuklasowego, produktywnego, fonemowego, dyskretnego; unilateralne i bilateralne teorie znaków - homonimia a polisemia; typy konwencji językowych - argumenty za konwencjonalnością języka; pojęcie komunikacji, konwencjonalność jako warunek komunikacji społecznej; przezroczystość semantyczna znaków; drugorzędne cechy języka naturalnego; języki naturalne: etniczne i międzyetniczne; języki naturalne a sztuczne, rodzaje języków sztucznych; jednostki języka naturalnego: fonemy, morfemy, jednostki leksykalne, zdania; podstawowe relacje między jednostkami: paradygmatyczne, syntagmatyczne (interdependencja, determinacja, konstelacja).

Działy językoznawstwa, główne aspekty opisu języka, funkcje języka i wypowiedzi: główne działy językoznawstwa i przedmiot ich badań: fonologia, leksykologia, gramatyka, semantyka, pragmatyka; językoznawstwo współczesne a tradycyjne; językoznawstwo szczegółowe a ogólne, teoretyczne i stosowane, wewnętrzne i zewnętrzne, synchroniczne i diachroniczne, typologiczne i historyczno-porównawcze; językoznawstwo a metajęzykoznawstwo (język a metajęzyk); funkcje języka i wypowiedzi - ujęcia klasyczne i współczesne.

Relacje między językami: klasyfikacja genealogiczna języków - rodzina języków indoeuropejskich (języki kentumowe i satemowe); związki geograficzne między językami; typologie języków: fonologiczna (języki spółgłoskowe i samogłoskowe, prozodyczne i nieprozodyczne), morfologiczna (języki syntetyczne (fleksyjne, aglutynacyjne, alternacyjne) i analityczne), syntaktyczna (języki ekscentryczne (przypadkowe, pozycyjne) i inkorporacyjne).

Wprowadzenie do metodologii językoznawstwa: miejsce językoznawstwa w klasyfikacji ogólnej nauk: lingwistyka jako nauka empiryczna, humanistyczno-społeczna, idiograficzna i podstawowa; pojęcie paradygmatu nauki; główne paradygmaty nauki: indukcjonizm, weryfikacjonizm, falsyfikacjonizm, postmodernizm; podstawowe paradygmaty w językoznawstwie - językoznawstwo historyczno-porównawcze, strukturalne, generatywne, kognitywne.

Literatura:

J. D. Apresjan, Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej, Warszawa 1971 (część I),

J. Bańczerowski, J. Pogonowski, T. Zgółka, Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982 (rozdziały 1-4),

I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998 (część I, II, III),

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001, wydanie 3 (część I),

J. Lyons, Semantyka 1, Warszawa 1984 (rozdziały 1,3,4),

J. Lyons, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1975 (rozdziały 1,9),

E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne, Gdańsk 1999 (rozdziały I, II, III, VIII),

M. R. Mayenowa, Język, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wrocław 1991,

T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1965 (wydanie 1 i następne; rozdziały 1,2,3,4),

J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1982 (rozdział 2),

M. Szupryczyńska, Wstęp do językoznawstwa, Toruń 1988 (rozdziały 1-5),

A. Weinsberg, Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983 (rozdziały I, II)

A. Wierzbicka, O języku - dla wszystkich, Warszawa 1965 (wydanie 1 i następne; części I, II, III),

L. Zawadowski, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa 1966 (rozdziały I-V),

Materiał pomocniczy: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red K. Polański, Wrocław 1999 (wydanie II).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 wykłady będą się odbywały zdalnie na platformie MS Teams (synchroniczne spotkania online oraz udostępnianie materiałów z wykładów)

Egzamin pisemny odbędzie się stacjonarnie (zgodnie z zarządzeniem Rektora z 08.09.2020 r.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 wykłady będą się odbywały zdalnie na platformie MS Teams (synchroniczne spotkania online oraz udostępnianie materiałów z wykładów)

Egzamin pisemny odbędzie się stacjonarnie (zgodnie z zarządzeniem Rektora z 08.09.2020 r.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 wykłady będą się odbywały zdalnie na platformie MS Teams (synchroniczne spotkania online oraz udostępnianie materiałów z wykładów)

Egzamin pisemny odbędzie się stacjonarnie (zgodnie z zarządzeniem Rektora z 08.09.2020 r.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)