Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język chiński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-JC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język chiński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 21 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: chiński
Całkowity nakład pracy studenta:

12 punktów ECTS*:

• 120 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [5 ECTS]

• 150 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [6,5 ECTS]

• 7 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursuEfekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– zna różne techniki komunikacyjne, które może wykorzystywać do komunikowania się ze specjalistami w dziedzinie kulturoznawstwa i nauk pokrewnych, w języku polskim i obcym (K_U07)

– ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego (j. japońskiego lub j. chińskiego), właściwych dla studiowanego kierunku studiów (K_U10)

– posiada umiejętność posługiwania się i wykorzystywania narzędzi i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

– rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury (K_K09)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie (wariant uproszczony i/lub tradycyjny), ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach. Student posiada i doskonali poziom zaawansowania HSK 3.

Pełny opis:

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Lektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

– kurs podstawowy

– pismo

– odsłuch

– zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

– nauka pisma

– konwersacje

– lektura tekstów i tłumaczenia

W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Deng Shouxin (red.) 2015. A Course in Contemporary Chinese. Level 2. [b.m.]: National Taiwan Normal University, Mandarin Training Center.

Jiang Liping (red.) [2014]. Standar Course HSK 3.Beijing: Beijing Language and Culture University Press.

Li Shaoqi 2013. Boya Chinese Elementary II. Beijing: Peking University Press.

oraz materiały przygotowane przez wykładowcę.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki zaliczenia semestru:

1. obecność na zajęciach*

2. przygotowanie i aktywność na zajęciach

3. uzyskanie oceny pozytywnej (przynajmniej 65%) z testów cząstkowych i końcowych**.

Przedmiot prowadzony jest przez kilkoro wykładowców. Każdy z nich na początku semestru przedstawia szczegółowe warunki zaliczenia semestru dla swojej części przedmiotu. Niespełnienie warunków wykładowcy skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia z danej części przedmiotu i wynikiem 0%.

I i II semestr zakończone są pisemnym i/lub ustnym testem leksykalno-gramatycznym. Ocena końcowa jest zliczana na podstawie wyników wystawionych przez poszczególnych wykładowców.

Bardzo dobry - 93-100%

Dobry plus - 86-92%

Dobry - 79-85%

Dostateczny plus - 72-78 %

Dostateczny - 65-71%

*Student ma prawo do 4 h nieobecności nieusprawiedliwionej.

**Wszystkie kolokwia można poprawiać tylko jeden raz. W przypadku nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (chyba, że w ciągu tygodnia od przeprowadzonego zaliczenia przedstawi zwolnienie lekarskie – wtedy termin poprawkowy traktowany jest jako pierwszy termin).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Hanna Kupś
Prowadzący grup: Aleksandra Brzostek-Przybyszewska, Hanna Kupś, Jiawen Lin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie (wariant uproszczony i/lub tradycyjny), ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach.

Student posiada i doskonali poziom zaawansowania HSK 3.

Pełny opis:

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Lektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

– kurs podstawowy

– pismo

– odsłuch

– zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

– nauka pisma

– konwersacje

– lektura tekstów i tłumaczenia

W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Deng Shouxin (red.) 2015. A Course in Contemporary Chinese. Level 2. [b.m.]: National Taiwan Normal University, Mandarin Training Center.

Jiang Liping (red.) [2014]. Standar Course HSK 3.Beijing: Beijing Language and Culture University Press.

Li Shaoqi 2013. Boya Chinese Elementary II. Beijing: Peking University Press.

oraz materiały przygotowane przez wykładowcę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Hanna Kupś
Prowadzący grup: Hanna Kupś, Jiawen Lin, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie (wariant uproszczony i/lub tradycyjny), ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach.

Student posiada i doskonali poziom zaawansowania HSK 3.

Pełny opis:

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Lektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

– kurs podstawowy

– pismo

– odsłuch

– zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

– nauka pisma

– konwersacje

– lektura tekstów i tłumaczenia

W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Deng Shouxin (red.) 2015. A Course in Contemporary Chinese. Level 2. [b.m.]: National Taiwan Normal University, Mandarin Training Center.

Jiang Liping (red.) [2014]. Standar Course HSK 3.Beijing: Beijing Language and Culture University Press.

Li Shaoqi 2013. Boya Chinese Elementary II. Beijing: Peking University Press.

oraz materiały przygotowane przez wykładowcę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Hanna Kupś
Prowadzący grup: Hanna Kupś, Jiawen Lin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie (wariant uproszczony i/lub tradycyjny), ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach.

Student posiada i doskonali poziom zaawansowania HSK 3.

Pełny opis:

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Lektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

– kurs podstawowy

– pismo

– odsłuch

– zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

– nauka pisma

– konwersacje

– lektura tekstów i tłumaczenia

W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Deng Shouxin (red.) 2015. A Course in Contemporary Chinese. Level 2. [b.m.]: National Taiwan Normal University, Mandarin Training Center.

Jiang Liping (red.) [2014]. Standar Course HSK 3.Beijing: Beijing Language and Culture University Press.

Li Shaoqi 2013. Boya Chinese Elementary II. Beijing: Peking University Press.

oraz materiały przygotowane przez wykładowcę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Hanna Kupś
Prowadzący grup: Hanna Kupś, Jiawen Lin, Maciej Szatkowski, Dinghua Tan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie (wariant uproszczony i/lub tradycyjny), ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach.

Student posiada i doskonali poziom zaawansowania HSK 3.

Pełny opis:

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Lektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

– kurs podstawowy

– pismo

– odsłuch

– zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

– nauka pisma

– konwersacje

– lektura tekstów i tłumaczenia

W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Deng Shouxin (red.) 2015. A Course in Contemporary Chinese. Level 2. [b.m.]: National Taiwan Normal University, Mandarin Training Center.

Jiang Liping (red.) [2014]. Standar Course HSK 3.Beijing: Beijing Language and Culture University Press.

Li Shaoqi 2013. Boya Chinese Elementary II. Beijing: Peking University Press.

oraz materiały przygotowane przez wykładowcę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)