Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język chiński 2555-s1KUL2Z-JC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura przedmiotu pokrywa się z listą publikacji przedstawioną w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Efekty uczenia się:

– ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)

– zna różne techniki komunikacyjne, które może wykorzystywać do komunikowania się ze specjalistami w dziedzinie kulturoznawstwa i nauk pokrewnych, w języku polskim i obcym (K_U07)

– ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego (j. japońskiego lub j. chińskiego), właściwych dla studiowanego kierunku studiów (K_U10)

– posiada umiejętność posługiwania się i wykorzystywania narzędzi i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się (K_U13)

– potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

– rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki zaliczenia semestru:

1. obecność na zajęciach*

2. przygotowanie i aktywność na zajęciach

3. uzyskanie oceny pozytywnej (przynajmniej 65%) z testów cząstkowych i końcowych**.

Przedmiot prowadzony jest przez kilkoro wykładowców. Każdy z nich na początku semestru przedstawia szczegółowe warunki zaliczenia semestru dla swojej części przedmiotu. Niespełnienie warunków wykładowcy skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia z danej części przedmiotu i wynikiem 0%.

I i II semestr zakończone są pisemnym i/lub ustnym testem leksykalno-gramatycznym. Ocena końcowa jest zliczana na podstawie wyników wystawionych przez poszczególnych wykładowców.

Bardzo dobry - 93-100%

Dobry plus - 86-92%

Dobry - 79-85%

Dostateczny plus - 72-78 %

Dostateczny - 65-71%

*Student ma prawo do 4 h nieobecności nieusprawiedliwionej.

**Wszystkie kolokwia można poprawiać tylko jeden raz. W przypadku nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (chyba, że w ciągu tygodnia od przeprowadzonego zaliczenia przedstawi zwolnienie lekarskie – wtedy termin poprawkowy traktowany jest jako pierwszy termin).

Zakres tematów:

Zakres tematów pokrywa się z zagadnieniami przedstawionymi w opisie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

- opis

- opowiadanie

- pogadanka

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- ćwiczeniowa

- projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 309
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 309
każda środa, 11:30 - 13:00, sala 309
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 312
Maciej Szatkowski, Hanna Kupś, Jiawen Lin 7/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)