Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-CHORBIOL-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: _Biologia-plan studiów 1 rok 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z chemii organicznej na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (50 godz.):

- udział w wykładach – 20 h

- udział w ćwiczeniach - 30 h

- konsultacje - 10 h


Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (75 godz.) :

- praca własna studenta - 75 h
Łącznie: 125 godzin (5 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Opisuje podstawowe zjawiska chemiczne zachodzące w przyrodzie - K_W01

W2 - Charakteryzuje właściwości wybranych związków organicznych – K_W03

W3 - Dobiera właściwe metody pozwalające scharakteryzować właściwości fizyczne związków organicznych – K_W04

W4 - Dostrzega związki pomiędzy budową chemiczną i funkcjonowaniem organizmu - K_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Stosuje wiedzę z zakresu chemii organicznej przy opisie zjawisk biologicznych – K_U01

U2 – Korzystając z materiałów źródłowych potrafi wyszukać informacje dotyczące właściwości, syntezy oraz identyfikacji związków organicznych - K_U014

U3 - Przeprowadza proste syntezy i pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych w laboratorium w obecności opiekuna – K_U15

U4 - Posiada umiejętność dokumentowania i opracowywania wyników przeprowadzonych eksperymentów – K_U21

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – Korzysta z zasobów Internetu w celu wyszukiwania informacji na temat właściwości, procedur syntezy i sposobów identyfikacji związków organicznych – K_K02

K2 - Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz potrafi postępować w stanie zagrożenia –K_K08

K3 - Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, pracę własną i innych – K_K09.


Metody dydaktyczne:

Wykłady: metody dydaktyczne podające:

− wykład informacyjny (konwencjonalny)

− wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia laboratoryjne: metody dydaktyczne poszukujące:

(ćwiczeniowa, doświadczeń, laboratoryjna)

− praca indywidualnaMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami chemii organicznej tj. nomenklaturą, budową, właściwościami i reakcjami związków organicznych. Wykazanie powiązań pomiędzy budowa i właściwościami związków organicznych oraz ich funkcją w świecie przyrody. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z syntezą i oceną czystości związków organicznych. Przyswojenie zagadnień z zakresu chemii organicznej stanowi podstawę dla przedmiotów realizowanych w kolejnych latach, np. biochemii.

Pełny opis:

Przedmiot Chemia Organiczna realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych.

Na wykładzie omawiane są następujące zagadnienia:

- nomenklatura związków organicznych,

- izomeria,

- mechanizmy reakcji w chemii organicznej,

- węglowodory,

- chlorowcopochodne węglowodorów,

- związki aromatyczne,

- alkohole i fenole,

- aminy,

- związki karbonylowe (aldehydy i ketony),

- kwasy karboksylowe,

- pochodne kwasów karboksylowych,

- cukry,

- lipidy,

- peptydy i białka,

- kwasy nukleinowe.

Zajęcia laboratoryjne:

Podstawowe metody oczyszczania związków organicznych (destylacja frakcyjna, krystalizacja) oraz ich izolacji z surowców naturalnych (destylacja z parą wodną, maceracja, ekstrakcja ciągła). Podstawowe metody syntezy związków organicznych na przykładzie reakcji utleniania i estryfikacji.

Literatura:

John McMurry, Chemia organiczna, T.1-5, PWN, Warszawa 2005

Julie Fisher, John R.P. Arnold, Krótkie wykłady, Chemia dla biologów, PWN, Warszawa 2012

Robert T. Morrison, Robert N. Boyd, Chemia organiczna, T. 1-2, PWN, Warszawa 2009

P. Tomasik, Chemia organiczna dla nie chemików, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 2005

F. Karczyński, A. Borkowski, Chemia organiczna dla przyrodników, Wydawnictwo uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2001

Skrypty i teksty pomocnicze UMK, Ćwiczenia z chemii organicznej dla studentów biologii. Toruń 1998

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (pytania testowe i otwarte)

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium i opisów wykonanych preparatów, ocena ciągła studenta w czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skopińska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skopińska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Magdalena Obieziurska-Fabisiak, Jacek Ścianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skopińska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Zbigniew Rafiński, Jacek Ścianowski, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skopińska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Jacek Ścianowski, Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)