Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Osteologia i metody identyfikacji osób na podstawie szczątków kostnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OSSA-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Osteologia i metody identyfikacji osób na podstawie szczątków kostnych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (12 godz.):

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10

- udział w konsultacjach -2

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- przygotowanie do egzaminu – 5


Efekty uczenia się - wiedza:

- student zna, rozumie pojęcia dotyczące anatomii człowieka i antropologii fizycznej, opisuje szczegółowo budowę układu kostnego człowieka (K_W01)

- wyjaśnia pojęcia anatomiczne oraz związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją poszczególnych kości z uwzględnieniem zmienności wewnątrzpopulacyjnej i międzypopulacyjnej (K_W02)

- wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w badaniach anatomicznych i antropologicznych (K_W05)

- zna zasady etyki badań w antropologii i anatomii człowieka oraz pracy ze szczątkami ludzkimi (K_W19)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- stosuje podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w postępowaniu dowodowym (K_U01)

- wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka i antropologii w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

- stosuje metody analizy materiału dowodowego z zakresu biologii i innych wybranych dyscyplin naukowych (K_U06)

- wykorzystuje dostępne źródła informacji naukowej w celu weryfikacji zebranego materiału biologicznego (K_U07)

- wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (z zakresu anatomii i antropologii) w języku ojczystym i angielskim (KU_16)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu anatomii człowieka i antropologii (K_K01).

- wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do biologii sądowej (K_K02)

- ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych (K_K03)

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką naukową (K_K04)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Definicja i przedmiot badań współczesnej osteologii medyczno - sądowej. Metody opisu i badań ludzkich szczątków kostnych. Szczątki ludzkie jako źródło informacji o człowieku żywym. Możliwości identyfikacji na podstawie szczątków kostnych w kryminalistyce i antropologii sądowej.

Literatura:

Jerszyńska B (red.), 2008 Współczesna antropologia fizyczna, Zakres i metody badań, współpraca interdyscyplinarna. XI Warsztaty Antropologiczne, Poznań.

Kozłowski T., 2008 Obraz średniowiecznych populacji ludzkich z terenu Polski w świetle badań antropologii historycznej, [w:] Źródła historyczne wydobywane z ziemi, red. S. Suchodolski, Wrocław, s. 93 – 110.

Kozłowski T. 2012, Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII w.). Mons Sancti Laurenti, t. 7, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Piontek J. 1999, Biologia populacji pradziejowych. Zarys Metodyczny, Poznań.

Acsadi G., Nemeskeri J. 1970 History of Human Life Span and Mortality, Budapest.

Aufderheide A.C., Rodriguez-Martin C., 1998, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, Cambridge.

Human Osteology, 2008 Human Osteology, Method Statement, red. N. Powers, Museum of London.

Ortner D.J., 2003 Identification of pathological conditions in human skeletal remains, San Diego-London.

Standards 1994, Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains, red. J. E. Buikstra, H. D. Ubelaker, Arkansas Archeological Survey Research Series No. 44, Fayetville.

White T.D., Folkens P.A., 2005 The Human Bone Manual, Burlington.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu.

Ćwiczenia: zaliczony projekt.

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu (mieszany: pytania otwarte i pytania zamknięte)

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-88%

db plus- 89-94%

bdb- 95-100%

Ćwiczenia: Zaliczenie praktyczne w postaci oceny zadań zrealizowanych na ćwiczeniach - wykonany projekt. W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brożyna
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci mają możliwość zapoznać się z definicją i przedmiotem badań współczesnej osteologii medyczno - sądowej. Uczą się metod opisu i badań ludzkich szczątków kostnych, które stają się dla nich także źródłem informacji o człowieku żywym. W trakcie zajęć poznają możliwości identyfikacji na podstawie szczątków kostnych w kryminalistyce i antropologii sądowej.

Pełny opis:

Na wykładzie przedstawione i omówione zostaną szczegółowo zagadnienia dotyczące określenie położenia i ruchów poszczególnych części ciała, płaszczyzn i osi ciała. Zestawione będą informacje dotyczące budowy kości, a studenci poznają dokładną budowę anatomiczną poszczególnych kości budujących szkielet człowieka. Prowadzący omówi dymorfizm płciowy i jego ekspresję na szkielecie oraz metody pozwalające na oszacowanie płci, wieku, wysokości i masy ciała. Poruszone będą kwestie dotyczące osteogenezy i remodelowania kości, jak też wyjaśnione sposoby połączeń kości. Zaprezentowane zostaną też kwestie dotyczące szeroko pojętej odontologii i odontoskopii, w tym cechy identyfikacyjne uzębienia, wady zgryzu i patologie aparatu żucia. Zwrócona zostanie także uwaga na właściwy sposób dokumentacji szczątków kostnych (m.in. kompletność, cechy metryczne, stopień starcia zębów; specjalistyczne markery stresu, zmiany zapalne, infekcje swoiste itp.). Studenci poznają także problematykę dotyczącą zasadności i metodyki przeprowadzania badań izotopowych.

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych zapoznają się z teoretycznymi podstawami badań antropometrycznych, pogłębią tematykę ustalania płci i wieku na podstawie szczątków kostnych oraz spróbują nauczyć się identyfikować na materiale kostnym zmiany patologiczne i rozwojowe. Poznane wiadomości przećwiczą w praktyce, przeprowadzając analizę wybranego case study.

Literatura:

Jerszyńska B (red.), 2008 Współczesna antropologia fizyczna, Zakres i metody badań, współpraca interdyscyplinarna. XI Warsztaty Antropologiczne, Poznań.

Kozłowski T., 2008 Obraz średniowiecznych populacji ludzkich z terenu Polski w świetle badań antropologii historycznej, [w:] Źródła historyczne wydobywane z ziemi, red. S. Suchodolski, Wrocław, s. 93 – 110.

Kozłowski T. 2012, Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII w.). Mons Sancti Laurenti, t. 7, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Piontek J. 1999, Biologia populacji pradziejowych. Zarys Metodyczny, Poznań.

Acsadi G., Nemeskeri J. 1970 History of Human Life Span and Mortality, Budapest.

Aufderheide A.C., Rodriguez-Martin C., 1998, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, Cambridge.

Human Osteology, 2008 Human Osteology, Method Statement, red. N. Powers, Museum of London.

Ortner D.J., 2003 Identification of pathological conditions in human skeletal remains, San Diego-London.

Standards 1994, Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains, red. J. E. Buikstra, H. D. Ubelaker, Arkansas Archeological Survey Research Series No. 44, Fayetville.

White T.D., Folkens P.A., 2005 The Human Bone Manual, Burlington.

Uwagi:

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19:

- praca z wybranymi elementami szkieletu zostaje częściowo zastąpiona pracą zdalną z wybranymi elementami szkieletu;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brożyna
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci mają możliwość zapoznać się z definicją i przedmiotem badań współczesnej osteologii medyczno - sądowej. Uczą się metod opisu i badań ludzkich szczątków kostnych, które stają się dla nich także źródłem informacji o człowieku żywym. W trakcie zajęć poznają możliwości identyfikacji na podstawie szczątków kostnych w kryminalistyce i antropologii sądowej.

Pełny opis:

Na wykładzie przedstawione i omówione zostaną szczegółowo zagadnienia dotyczące określenie położenia i ruchów poszczególnych części ciała, płaszczyzn i osi ciała. Zestawione będą informacje dotyczące budowy kości, a studenci poznają dokładną budowę anatomiczną poszczególnych kości budujących szkielet człowieka. Prowadzący omówi dymorfizm płciowy i jego ekspresję na szkielecie oraz metody pozwalające na oszacowanie płci, wieku, wysokości i masy ciała. Poruszone będą kwestie dotyczące osteogenezy i remodelowania kości, jak też wyjaśnione sposoby połączeń kości. Zaprezentowane zostaną też kwestie dotyczące szeroko pojętej odontologii i odontoskopii, w tym cechy identyfikacyjne uzębienia, wady zgryzu i patologie aparatu żucia. Zwrócona zostanie także uwaga na właściwy sposób dokumentacji szczątków kostnych (m.in. kompletność, cechy metryczne, stopień starcia zębów; specjalistyczne markery stresu, zmiany zapalne, infekcje swoiste itp.). Studenci poznają także problematykę dotyczącą zasadności i metodyki przeprowadzania badań izotopowych.

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych zapoznają się z teoretycznymi podstawami badań antropometrycznych, pogłębią tematykę ustalania płci i wieku na podstawie szczątków kostnych oraz spróbują nauczyć się identyfikować na materiale kostnym zmiany patologiczne i rozwojowe. Poznane wiadomości przećwiczą w praktyce, przeprowadzając analizę wybranego case study.

Literatura:

Jerszyńska B (red.), 2008 Współczesna antropologia fizyczna, Zakres i metody badań, współpraca interdyscyplinarna. XI Warsztaty Antropologiczne, Poznań.

Kozłowski T., 2008 Obraz średniowiecznych populacji ludzkich z terenu Polski w świetle badań antropologii historycznej, [w:] Źródła historyczne wydobywane z ziemi, red. S. Suchodolski, Wrocław, s. 93 – 110.

Kozłowski T. 2012, Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII w.). Mons Sancti Laurenti, t. 7, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Piontek J. 1999, Biologia populacji pradziejowych. Zarys Metodyczny, Poznań.

Acsadi G., Nemeskeri J. 1970 History of Human Life Span and Mortality, Budapest.

Aufderheide A.C., Rodriguez-Martin C., 1998, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, Cambridge.

Human Osteology, 2008 Human Osteology, Method Statement, red. N. Powers, Museum of London.

Ortner D.J., 2003 Identification of pathological conditions in human skeletal remains, San Diego-London.

Standards 1994, Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains, red. J. E. Buikstra, H. D. Ubelaker, Arkansas Archeological Survey Research Series No. 44, Fayetville.

White T.D., Folkens P.A., 2005 The Human Bone Manual, Burlington.

Uwagi:

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19:

- praca z wybranymi elementami szkieletu zostaje częściowo zastąpiona pracą zdalną z wybranymi elementami szkieletu;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Drozd-Lipińska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci mają możliwość zapoznać się z definicją i przedmiotem badań współczesnej osteologii medyczno - sądowej. Uczą się metod opisu i badań ludzkich szczątków kostnych, które stają się dla nich także źródłem informacji o człowieku żywym. W trakcie zajęć poznają możliwości identyfikacji na podstawie szczątków kostnych w kryminalistyce i antropologii sądowej.

Pełny opis:

Na wykładzie przedstawione i omówione zostaną szczegółowo zagadnienia dotyczące określenie położenia i ruchów poszczególnych części ciała, płaszczyzn i osi ciała. Zestawione będą informacje dotyczące budowy kości, a studenci poznają dokładną budowę anatomiczną poszczególnych kości budujących szkielet człowieka. Prowadzący omówi dymorfizm płciowy i jego ekspresję na szkielecie oraz metody pozwalające na oszacowanie płci, wieku, wysokości i masy ciała. Poruszone będą kwestie dotyczące osteogenezy i remodelowania kości, jak też wyjaśnione sposoby połączeń kości. Zaprezentowane zostaną też kwestie dotyczące szeroko pojętej odontologii i odontoskopii, w tym cechy identyfikacyjne uzębienia, wady zgryzu i patologie aparatu żucia. Zwrócona zostanie także uwaga na właściwy sposób dokumentacji szczątków kostnych (m.in. kompletność, cechy metryczne, stopień starcia zębów; specjalistyczne markery stresu, zmiany zapalne, infekcje swoiste itp.). Studenci poznają także problematykę dotyczącą zasadności i metodyki przeprowadzania badań izotopowych.

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych zapoznają się z teoretycznymi podstawami badań antropometrycznych, pogłębią tematykę ustalania płci i wieku na podstawie szczątków kostnych oraz spróbują nauczyć się identyfikować na materiale kostnym zmiany patologiczne i rozwojowe. Poznane wiadomości przećwiczą w praktyce, przeprowadzając analizę wybranego case study.

Literatura:

Jerszyńska B (red.), 2008 Współczesna antropologia fizyczna, Zakres i metody badań, współpraca interdyscyplinarna. XI Warsztaty Antropologiczne, Poznań.

Kozłowski T., 2008 Obraz średniowiecznych populacji ludzkich z terenu Polski w świetle badań antropologii historycznej, [w:] Źródła historyczne wydobywane z ziemi, red. S. Suchodolski, Wrocław, s. 93 – 110.

Kozłowski T. 2012, Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII w.). Mons Sancti Laurenti, t. 7, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Piontek J. 1999, Biologia populacji pradziejowych. Zarys Metodyczny, Poznań.

Acsadi G., Nemeskeri J. 1970 History of Human Life Span and Mortality, Budapest.

Aufderheide A.C., Rodriguez-Martin C., 1998, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, Cambridge.

Human Osteology, 2008 Human Osteology, Method Statement, red. N. Powers, Museum of London.

Ortner D.J., 2003 Identification of pathological conditions in human skeletal remains, San Diego-London.

Standards 1994, Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains, red. J. E. Buikstra, H. D. Ubelaker, Arkansas Archeological Survey Research Series No. 44, Fayetville.

White T.D., Folkens P.A., 2005 The Human Bone Manual, Burlington.

Uwagi:

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19:

- praca z wybranymi elementami szkieletu zostaje częściowo zastąpiona pracą zdalną z wybranymi elementami szkieletu;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Drozd-Lipińska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci mają możliwość zapoznać się z definicją i przedmiotem badań współczesnej osteologii medyczno - sądowej. Uczą się metod opisu i badań ludzkich szczątków kostnych, które stają się dla nich także źródłem informacji o człowieku żywym. W trakcie zajęć poznają możliwości identyfikacji na podstawie szczątków kostnych w kryminalistyce i antropologii sądowej.

Pełny opis:

Na wykładzie przedstawione i omówione zostaną szczegółowo zagadnienia dotyczące określenie położenia i ruchów poszczególnych części ciała, płaszczyzn i osi ciała. Zestawione będą informacje dotyczące budowy kości, a studenci poznają dokładną budowę anatomiczną poszczególnych kości budujących szkielet człowieka. Prowadzący omówi dymorfizm płciowy i jego ekspresję na szkielecie oraz metody pozwalające na oszacowanie płci, wieku, wysokości i masy ciała. Poruszone będą kwestie dotyczące osteogenezy i remodelowania kości, jak też wyjaśnione sposoby połączeń kości. Zaprezentowane zostaną też kwestie dotyczące szeroko pojętej odontologii i odontoskopii, w tym cechy identyfikacyjne uzębienia, wady zgryzu i patologie aparatu żucia. Zwrócona zostanie także uwaga na właściwy sposób dokumentacji szczątków kostnych (m.in. kompletność, cechy metryczne, stopień starcia zębów; specjalistyczne markery stresu, zmiany zapalne, infekcje swoiste itp.). Studenci poznają także problematykę dotyczącą zasadności i metodyki przeprowadzania badań izotopowych.

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych zapoznają się z teoretycznymi podstawami badań antropometrycznych, pogłębią tematykę ustalania płci i wieku na podstawie szczątków kostnych oraz spróbują nauczyć się identyfikować na materiale kostnym zmiany patologiczne i rozwojowe. Poznane wiadomości przećwiczą w praktyce, przeprowadzając analizę wybranego case study.

Literatura:

Jerszyńska B (red.), 2008 Współczesna antropologia fizyczna, Zakres i metody badań, współpraca interdyscyplinarna. XI Warsztaty Antropologiczne, Poznań.

Kozłowski T., 2008 Obraz średniowiecznych populacji ludzkich z terenu Polski w świetle badań antropologii historycznej, [w:] Źródła historyczne wydobywane z ziemi, red. S. Suchodolski, Wrocław, s. 93 – 110.

Kozłowski T. 2012, Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII w.). Mons Sancti Laurenti, t. 7, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Piontek J. 1999, Biologia populacji pradziejowych. Zarys Metodyczny, Poznań.

Acsadi G., Nemeskeri J. 1970 History of Human Life Span and Mortality, Budapest.

Aufderheide A.C., Rodriguez-Martin C., 1998, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, Cambridge.

Human Osteology, 2008 Human Osteology, Method Statement, red. N. Powers, Museum of London.

Ortner D.J., 2003 Identification of pathological conditions in human skeletal remains, San Diego-London.

Standards 1994, Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains, red. J. E. Buikstra, H. D. Ubelaker, Arkansas Archeological Survey Research Series No. 44, Fayetville.

White T.D., Folkens P.A., 2005 The Human Bone Manual, Burlington.

Uwagi:

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19:

- praca z wybranymi elementami szkieletu zostaje częściowo zastąpiona pracą zdalną z wybranymi elementami szkieletu;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)