Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Moduł 3 - Fizjologia roślin i zwierząt-Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PAFBIOT-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Moduł 3 - Fizjologia roślin i zwierząt-Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 r. biotechnologii S1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (62 godz.):

- udział w wykładach - 20 h

- udział w ćwiczeniach - 40 h

- konsultacje - 2 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (63 godz.):

- praca indywidualna - 23 h

- czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania- 40 h


Łącznie 125 godz.( 5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01; Opisuje podstawowe zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w każdej komórce oraz organizmie jako całości.

K_W04; Rozpoznaje zjawiska fizyczne zachodzące w układzie nerwowym człowieka

K_W05; Dostrzega związki i zależności między różnymi układami tworzącymi organizm człowieka.

K_W10: Tłumaczy zależności pomiędzy strukturą i funkcją poszczególnych układów.

K_W13: Ma wiedzę dotyczącą podstawowych badań np. EKG, spirometrii.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U08: Analizuje i poprawnie interpretuje uzyskane wyniki przeprowadzonych przez siebie eksperymentów.

K_U14: Samodzielnie sporządza raporty z ćwiczeń i prezentuje wyniki

K_U11: Wykorzystuje różnorodny materiał biologiczny do obserwacji i analiz fizycznych, fizjologicznych.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się i poznawania funkcji swojego organizmu.

K_K03: Jest chętny do pracy zespołowej w trakcie realizacji nieinwazyjnych doświadczeń przeprowadzanych na człowieku, szanując zdania i odczucia innych innych członków zespołu.

K_K05 Potrafi zaplanować eksperyment służący realizacji określonego zadania badawczego


Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony w formie prezentacji multimedialnej.

Ćwiczenia - studenci wykonują eksperymenty pod kierunkiem prowadzącego, po wcześniejszym wprowadzeniu teoretycznym. Studenci pracują w parach.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Wykład z anatomii i fizjologii człowieka obejmuje fizjologiczne mechanizmy regulacyjne mając na celu przekazanie wiedzy, i ułatwienie jej zrozumienia, na temat funkcjonowania organizmu człowieka.

Ćwiczenia mające charakter laboratoryjny obejmują zagadnienia: potencjały elektryczne w komórce oraz odruchy, czucie i percepcja, hormony, automatyzm serca i baroreceptory, układ oddechowy. Studenci sprawdzają odruchy, czucie, wykonują pomiary tętna, ciśnienia, EKG i robią badania spiromatryczne.

Pełny opis:

Wykład z fizjologii i anatomii człowieka obejmuje omówienie głównych fizjologicznych mechanizmów regulacyjnych i ich współdziałanie w warunkach optymalnych. Od studentów wymagana jest znajomość podstawowych praw fizyki i chemii.

Zajęcia z fizjologii i anatomii człowieka mają na celu przekazanie wiedzy, i ułatwienie jej zrozumienia, na temat funkcjonowania organizmu człowieka, homeostazy i integracji. Na wykładach zostaną omówione następujące tematy: elementarne i integracyjne funkcje układu nerwowego; zmysły i czucie człowieka, regulacja hormonalna, koordynacja ruchowa, integracja czuciowa, mięśnie, ruch, odruchy, układ krwionośny, oddechowy i wydalniczy

Ćwiczenia z Fizjologii i anatomii człowieka mają charakter laboratoryjny Rozpoczynają się omówieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem komórki: potencjały elektryczne w komórce. Na kolejnych ćwiczeniach omawiane są: czucie i percepcja, odruchy, automatyzm serca i baroreceptory, układ oddechowy, hormony, mięśnie oraz układ pokarmowy i wydalniczy. Ich zakres obejmuje także wybrane zagadnienia dotyczące fizjologii człowieka, wówczas studenci wykonują doświadczenia na sobie samych. Sprawdzają odruchy, czucie, wykonują pomiary tętna, ciśnienia, EKG i robią badania spiromatryczne.

Literatura:

D.U. Silverthorn - Fizjologia człowieka. Zientegrowane podejście. PZWL Warszawa (podręcznik dostępny w formie elektronicznej w Bibliotece UMK, wymaga zalogowania z konta studenta);.

W. Ganong – Fizjologia. PZWL Warszawa;

W.Z. Traczyk. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL Warszawa;

J. Konopacki, T. Kowalczyk, R. Bocian „Podstawy fizjologii zwierząt. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium” (wydanie I 2017) – podręcznik dostępny w formie elektronicznej w Bibliotece UMK (wymaga zalogowania z konta studenta);

G.Matthews - Neurobiologia od cząsteczek i komórek do układów. PZWL Warszawa

M. Tafil-Klawe, J. Klawe „Wykłady z fizjologii człowieka” (wydanie I 2017) – podręcznik dostępny w formie elektronicznej w Bibliotece UMK (wymaga zalogowania z konta studenta)

Metody i kryteria oceniania:

Plan ćwiczeń znajduje się na stronie Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii . Na tej stronie znajduje się też regulamin, z którym studenci mają obowiązek się zapoznać

https://www.bio.umk.pl/katedra-fizjologii-zwierzat-i-neurobiologii/dydaktyka/plany-zajec/fizjologia-zwierzat-2/

Wykład: zaliczenie pisemne:

3 rodzaje pytań: opisowe, testowe, testowe złożone. Kryteria oceny:60% poprawnych odpowiedzi - dostateczny, od 65% - dostateczny plus, od 75% - dobry, od 85% - dobry plus, od 92.5% - bardzo dobry.

Możliwa jest tylko jednokrotna poprawa zaliczenia wykładu. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia: Sprawdziany wejściowe: test lub forma opisowa. Kolokwia śródsemestralne: opisowe. Termin kolokwiów jest podany w planie ćwiczeń. Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia arytmetyczna wyliczona z następujących ocen: średniej z ocen uzyskanych ze sprawdzianów wejściowych oraz ocen z kolokwiów śródsemestralnych. Skala ocen jest podana w regulaminie.

Środsemestralne kolokwia oceniane są wg skali zależnej od liczby pytań:

3 pytania:

3p – 5

2.75p – 4+

2.5p – 4

2.25 – 4-

2p – 3+

1.75p – 3

4 pytania:

4p – 5

3.75p – 5-

3.5p – 4+

3.25p – 4

3p – 4-

2.75p – 3+

2.5p – 3

2.25 – 3

5 pytań:

5p – 5

4.75p – 5

4.5p – 4+

4.25p – 4+

4p – 4

3.75p – 4-

3.5p – 3+

3.25p – 3+

3p – 3

2.75p – 3

Ze względu na praktyczny charakter ćwiczeń, przy liczbie nieobecności przekraczającej 3, ćwiczenia nie są zaliczone.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rogalska
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska, Justyna Rogalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jefimow
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Beata Niklas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jefimow
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Beata Niklas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)