Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PS1BIOT-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 r. biotechnologii S2
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Dla kierunku biotechnologia:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):


- udział w zajęciach na pracowni magisterskiej - 60 godz


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (190 godz.):


- praca własna nad realizowanym projektem - 70 godz

- przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie magisterskim – 25 godz

- zbieranie i czytanie literatury naukowej - 15 godz.

- udział w konsultacjach – 30 godz.

- przygotowanie pracy magisterskiej -50 godz.


Łącznie: 250 godz. (10 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Dla kierunku biotechnologia:

W1 - ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biotechnologii, K_W03, K_W07

W2 - definiuje zadanie lub problem badawczy i dobiera właściwe metody eksperymentalne do ich rozwiązania, K_W04

W3 - zna zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne stosowane w biotechnologii, K_W05, K_W17

W4 - zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się bieżącą literaturą specjalistyczną w zakresie studiowanego kierunku, K_W09

W5 - wskazuje źródła informacji naukowej w celu pozyskania dobrej orientacji w aktualnych kierunkach rozwoju studiowanej dyscypliny, K_W10, K_21

W6 - zna zaawansowane oprogramowanie i specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne wykorzystywane w biotechnologii, K_W12

W7 - zna przykłady praktycznego zastosowania metod obliczeniowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych, K_W13

W8 - wybiera optymalne techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego, K_W16

W9 - zna podstawy metodologii konstrukcji pracy dyplomowej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy, K_W04, K_W09, K_W10, K_W12,


Efekty uczenia się - umiejętności:

Dla kierunku biotechnologia:

U1 - stosuje zaawansowane metody i techniki biochemiczne i biologii molekularnej do rozwiązania zadania badawczego z dziedzin nauki właściwych dla studiowanego kierunku, K_U01

U2 – umie efektywnie korzystać ze źródeł książkowych i czasopism naukowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, dostępnych w formie papierowej i elektronicznej, K_U02, K_U03, K_U14,

U3 – umie zastosować znane metody i techniki badawcze w procedurze realizacji własnego zadania, K_U03, K_U07,

U4 - stosuje metody statystyczne do analizy i interpretacji danych oraz opisu uzyskanych wyników doświadczeń, K_U08, K_U10,

U5 - stosuje specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne do otrzymania i analizy danych o charakterze specjalistycznym, K_U09

U6 – potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać uzyskane dane i informacje pochodzące z różnych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat, K_U06, K_U11

U7 - samodzielnie przygotowuje opracowanie wyników swoich prac eksperymentalnych, krytycznie je dyskutuje i przedstawia podczas wystąpień ustnych, K_U12, K_U13,

U8 – określa własne zainteresowania i kierunki dalszego kształcenia K_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Dla kierunku biotechnologia:

K1 - konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę podnoszenia kompetencji osobistych, K_K01

K2 - rozumie potrzebę samorozwoju naukowego również po skończeniu studiów, K_K01,

K3 - samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi K_K01,

K4 - współpracuje w zespole na zasadach partnerskich, K_K02, K_K03

K5 - jest zdolny do rzeczowej i krytycznej oceny poziomu własnej wiedzy i umiejętności, K_K07

K6 - jest świadomy roli społecznej absolwenta kierunku Biotechnologia i ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie stosowania metod biotechnologicznych, K_K08


Metody dydaktyczne:

Praca laboratoryjna: projektowanie doświadczeń, wykonanie doświadczeń z wykorzystaniem różnorodnych technik i urządzeń laboratoryjnych właściwych dla wybranego laboratorium i tematyki badawczej, analiza i opracowanie uzyskanych wyników, praca z literatura naukową, dyskusja.

W przypadku przygotowania opracowania teoretycznego: poszukiwanie literatury w tematyce zagadnienia, ustalenie harmonogramu przygotowania poszczególnych rozdziałów, przygotowanie opracowania, dyskusja.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach pracowni specjalizacyjnej jest zapoznanie studenta z tematyką badawczą realizowaną w wybranym przez studenta Katedrze/Zakładzie/Pracowni oraz wykonanie badań do pracy magisterskiej. Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, stworzenia planu pracy, studiowania literatury i jej krytycznej analizy, przeprowadzenie badań empirycznych, zebranie i interpretacja danych, formułowanie wniosków oraz napisanie na tej podstawie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Przedmiot związany jest z zapoznaniem studenta z metodologią pracy laboratoryjnej w obrębie wybranej dyscypliny, zaplanowaniem i wykonaniem badań zgodnie z harmonogramem pracy, przygotowaniem przez studenta pracy magisterskiej oraz z przygotowaniem się do egzaminu magisterskiego.

Praca wykonywana jest pod kierunkiem opiekuna, z którym należy uzgodnić zakres, tryb i harmonogram realizacji pracy.

Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (egzamin magisterski).

Literatura:

Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy magisterskiej.

Kozłowski R. praktyczny sposób pisania pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Warszawa 2009,

Szmigielska TU. Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, warszawa 2005

Metody i kryteria oceniania:

Dla kierunku biotechnologia:

Metody oceniania:

Pracownia magisterska - K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_W16, K_W17, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14

Aktywność (tylko kompetencje) – K_K01, K_K03, K_K07, K_K08,

Kryteria oceniania:

Ustalona przez opiekuna ocena ciągła (zaangażowanie, sumienność, dotrzymywanie terminów i ustaleń, przygotowanie teoretyczne, biegłość w pisaniu pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Anna Ciarkowska, Edyta Deja-Sikora, Patrycja Golińska, Tomasz Jędrzejewski, Agnieszka Kalwasińska, Wiktoria Konieczna, Kinga Linowiecka, Agnieszka Ludwiczak, Agnieszka Mierek-Adamska, Maciej Ostrowski, Katarzyna Roszek, Dariusz Smoliński, Anna Stanicka, Maria Swiontek Brzezinska, Sonia Szymańska, Alina Trejgell, Emilia Wilmowicz, Sylwia Wrotek, Magdalena Wypij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Anna Cichy, Joanna Czarnecka, Anna Hetmann, Krzysztof Jaworski, Dorota Nemecz, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Agnieszka Pawełek, Małgorzata Pawlikowska, Agnieszka Piernik, Katarzyna Roszek, Anna Suwińska, Maria Swiontek Brzezinska, Justyna Szpotan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Anna Ciarkowska, Joanna Czarnecka, Krzysztof Domagalski, Paulina Glazińska, Patrycja Golińska, Milena Jankowska, Tomasz Jędrzejewski, Łukasz Kuźbicki, Marta Michalska-Sionkowska, Dorota Nemecz, Beata Niklas, Agnieszka Pawełek, Ahmad Rajabi Dehnavi, Katarzyna Roszek, Maria Swiontek Brzezinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)