Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-BS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3264
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin - uczestniczenie w wykładach

25 godzin - praca własna studenta/przygotowanie się do egzaminu

/czytanie zalecanych tekstów

-------------------------------------------------------------------------------

55 godzin łącznie

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna podstawowe pojęcia (bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo socjalne, polityka społeczna itp.);

- zna determinanty bezpieczeństwa społecznego;

- zna i rozumie mechanizmy polityki społecznej;

- zna zagrożenia bezpieczeństwa społecznego;

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- potrafi analizować zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego;

- potrafi prognozować zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego;

- potrafi interpretować programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego;

- potrafi rozpoznać czego dotyczy problematyka bezpieczeństwa społecznego;

- potrafi ocenić znaczenia utrzymania bezpieczeństwa społecznego

w państwie;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- jest gotowy do współdziałania i pracy przy rozwiązywaniu zadań dotyczącego problematyki bezpieczeństwa społecznego,

- student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa społecznego,

- student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa społecznego

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne sosowane na zajęciach dążą do aktywizowania studentów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot Bezpieczeństwo społeczne obejmuje tematykę związaną z zagadnieniami społeczeństwa społecznego, obejmuje postawy teoretyczne, kwestie definicyjne, klasyfikacje. Ponadto zostaną omówione wyzwania dotyczące XXI wieku w obszarze bezpieczeństwa społecznego w Polsce. poświęcone są omówieniu zagadnienia bezpieczeństwa społecznego. Na wykładzie są prezentowane także rozwiązania prawne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze. Dokładnie zostają omówione patologie społeczne i ich wpływ. A także działania zmierzające do zapewnienie określonego poziomu życia jednostkom, rodzinom i grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia.

Pełny opis:

- Bezpieczeństwo, zagrożenie, potrzeby i ich klasyfikacje. Potrzeby współczesnego człowieka w sferze bezpieczeństwa. Przegląd definicji bezpieczeństwa społecznego. Potrzeby mieszkańców Polski w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa społecznego.

- Uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce (ostatnie dwa slajdy w prezentacji). Współczesne zagrożenia społeczne. Klasyfikacja współczesnych zagrożeń społecznych. Społeczności najbardziej podatne na zagrożenia społeczne.

Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI - Human Development Index), definicja, sposób obliczania, klasyfikacja światowa.

- Wskaźniki i mierniki dobrobytu społecznego, ekonomicznego, wskaźniki ubóstwa itp. Ciąg dalszy rozważań. Wskaźnik jakości życia (Quality of Life Index, obecnie Where-to-be-born Index). Wskaźnik ubóstwa społecznego (Human Poverty Index).

- Bezrobocie, klasyfikacja bezrobocia. Skutki bezrobocia. Obszary i grupy najbardziej zagrożone bezrobociem. GUS - bezrobocie 1990-2021. Typy bezrobocia. Fazy życia bezrobotnego. Skala bezrobocia w UE i Polsce.

- Bezdomność. Fazy życia bezdomnego. Przyczyny bezdomności. Skutki bezdomności.

- Alkoholizm - zagrożenie biologiczne, zagrożenie ekonomiczne, zagrożenie społeczno-kulturowe. Choroba alkoholowa. Fazy upijania się. Etapy upojenia alkoholowego. Style picia wg. A. Kamińskiego. Determinanty choroby alkoholowej. Statystyki dotyczące spożycia alkoholu. Przestępczość - przestępcy w stanie nietrzeźwym.

- Narkomania. Rys historyczny narkomanii. Przyczyny uzależnienia od narkotyków. Rodzaje narkotyków. Negatywne następstwa narkomanii. Przestępstwa związane z narkomanią.

- Zjawisko samobójstw. Skala samobójstw w Polsce - kliknij tutaj. Czynniki prowadzące do samobójstwa.

- Prostytucja. Podział prostytucji. Przyczyny i skutki prostytucji. Przyczyny uprawiania prostytucji. Regulacje prawne wokół zjawiska prostytucji. Statystyki policyjne.

- Patologie w rodzinie. Zabieranie dzieci z rodzin - bulwersujące przypadki. Adopcja. Rodzinne domy dziecka, domy dziecka. Pomoc dla osób starszych i niedołężnych. Przemoc w rodzinie - statystyki policyjne. Problemy demograficzne - emigracja, starzenie się społeczeństwa.

- Korupcja, definicja tego zjawiska. Formy korupcji. Czynniki korupcjogenne. Indeks Percepcji Korupcji - porównania międzynarodowe. Korupcja w opinii Polaków - badania opinii publicznej w latach 1991-2020.

- Przestępczość..

- System bezpieczeństwa społecznego III RP. Podmioty ustawodawcze, podmioty wykonawcze, podmioty kontrolne, szczebel samorządowy, organizacje pozarządowe w kontekście bezpieczeństwa społecznego. Obszary polityki społecznej: polityka demograficzna, polityka edukacyjna, polityka ochrony zdrowia, polityka mieszkaniowa, polityka zatrudnienia itd.

- Bezpieczeństwo społeczne w Unii Europejskiej. Akty prawne regulujące kwestie związane z bezpieczeństwem społecznym w UE. Wyzwania społeczne w UE. Np. Karta Wspólnotowa Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników - 1989; Karta Praw Podstawowych UE - 2000; Dyrektywa 2000/43/WE tzw. Dyrektywa rasowa; Dyrektywa 2000/78/WE - o równym traktowaniu i zakazie dyskryminacji z powodu wyznania lub wierzeń religijnych, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej; Dyrektywa 77/187/EWG - o ochronie pracowników przed negatywnymi skutkami w zakresie ciągłości ich zatrudnienia; Dyrektywa 93/104/WE - o organizacji czasu pracy; 92/85/WE - o ochronie macierzyństwa; 94/33/WE o ochronie młodych pracowników itd.

Literatura:

Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa

Szewior K., Bezpieczeństwo społeczne jednostki

Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin oceniany punktowo według następujących zasad

(90%,100%> bardzo dobra

(80%,90%> dobra plus

(70%,80%> dobra

(60%,70%> dostateczna plus

(50%,60%> dostateczna

Egzamin zostanie przeprowadzony pisemnie (w trybie stacjonarnym) lub hybrydowej (w trybie zdalnym) w zależności od sytuacji epidemicznej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska, Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska, Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska, Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska, Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)