Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-MOPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z prawa międzynarodowego publicznego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład- 30 h; czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, czytanie literatury - 60 h; przygotowanie się do egzaminu - 100 h. Razem: 190 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Wykład i ćwiczenia:


Student/ka zna pojęcia, cele i zasady prawa międzynarodowego praw człowieka;

Student/ka zna zakres i znaczenie ochrony praw człowieka w stosunkach międzynarodowych i w polityce wewnętrznej państw;

Student/ka zna mechanizmy ochrony praw człowieka i ich praktycznego znaczenia, w tym dla praktyki polityki wewnętrznej Polski.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Wykład i ćwiczenia:

Student/ka posługuje się pojęciami i terminologią z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka;

Student/ka interpretuje teksty prawne z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wykład i ćwiczenia:


Student/ka pracuje sprawnie w zespole;

Student/ka bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie referatu będącego podstawą zaliczenia (odpowiedzialność w ramach pracy grupowej);

Student/ka samodzielnie i niezależnie myśli i przedstawia i argumentuje własne zdanie;

Student/ka jest świadomy/a konieczności samokształcenia.

Metody dydaktyczne:

Metodą dydaktyczną jest wykład prowadzącego oraz od czasu do czasu dyskusja ze studentami. Studenci jeśli chcą mogą brać czynny udział w prowadzeniu zajęć poprzez zadawanie pytań, poddawanie tematów pod dyskusję.

Skrócony opis:

Wykład/ćwiczenia z międzynarodowej ochrony praw człowieka obejmuje podstawie zagadnienia dotyczące genezy praw człowieka, pojęcia i generacji praw człowieka, uniwersalnego oraz regionalnych systemów ochrony praw człowieka oraz poszczególnych praw.

Pełny opis:

Wykład obejmuje 30 godzin, ćwiczenia obejmują 15 godzin. W ramach przedmiotu międzynarodowej ochrony praw człowieka omawiane są następujące zagadnienia:

1. koncepcja i doktryny ochrony praw człowieka;

2. ochrona praw człowieka w systemie ONZ;

3. pakty praw człowieka i inne konwencje; klauzule limitacyjne i derogacyjna;

4. ochrona praw człowieka w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy;

5. międzynarodowe prawo humanitarne i Czerwony Krzyż;

6. ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy;

7. ochrona praw człowieka w systemie Unii Europejskiej;

8. rola KBWE/OBWE;

9. ochrona praw człowieka w ramach regionalnych systemów: afrykańskiego, amerykańskiego, arabskiego i azjatyckiego;

10. rola organizacji pozarządowych;

11. poszczególne prawa człowieka - prawo do życia, zakaz tortur, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego itd.

Literatura:

Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2003;

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002;

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1999;

Florczak A., Bolechów B., Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe, Toruń 2006;

Gilas J., Prawo międzynarodowe, Toruń 1999;

Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1995;

Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C. (oprac.), Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych, Toruń 1999;

Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2005;

Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2004;

R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2002;

M. Balcerzak, S. Sykuna (red.), Leksykon ochrony praw człowieka, Warszawa 2010;

Human Rights Basics, http://www.theadvocatesforhumanrights.org/human_rights_basics.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do oceny studenta w ramach wykładu jest egzamin pisemny lub ustny, natomiast w ramach konwersatorium referat lub kolokwium oraz obecność na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak
Prowadzący grup: Michał Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak
Prowadzący grup: Michał Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak
Prowadzący grup: Michał Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak
Prowadzący grup: Michał Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)