Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Służby mundurowe w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-Z-SMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1039) Security services, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Służby mundurowe w Polsce
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty w ramach SPECJALIZACJI - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia: 15 h

Praca indywidualna: 10 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka ma wiedzę na temat polskich służb mundurowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka potrafi wykazać podstawy działania, zagrożenia oraz wyzwania dla służb mundurowych.


Student/Studentka potrafi analizować i interpretować kluczowe wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka wykazuje motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.


Student/Studentka angażuje się we współpracę i potrafi pracować oraz dyskutować w grupie.

Metody dydaktyczne:

- moderowana dyskusja

- burza mózgów

- studium przypadku

- analiza SWOT

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu działalności polskich służb mundurowych.

Pełny opis:

Zagadnienia:

- klasyfikacja polskich służb mundurowych

- teoria grup dyspozycyjnych

- służbowy żargon

- Policja

- Straż Graniczna

- Służba Celno-Skarbowa

- Państwowa Straż Pożarna

- Służba Więzienna

- Służba Ochrony Państwa

- Straż Marszałkowska

- Służby specjalne

- Służby wojskowe

Literatura:

Literatura oraz inne materiały:

Grupy dyspozycyjne i inne

Gmurek M., Loch udawanej niewiedzy. Polityczność policji, CBA i prokuratury, Warszawa 2016.

Gmurek M., Polityczność „apolityczności”. Policja, CBA i prokuratura w „IV RP”, Warszawa 2017.

Maciejewski J., Bujak A., Stochal M., Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa, Wrocław 2015.

Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wrocław 2014.

Maciejewski J., Liberacki M., Rekrutacja do grup dyspozycyjnych: socjologiczna analiza problemu, Wrocław 2011.

Maciejewski J., Stochmal M., Ludziejewski Z., Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Wrocław 2016.

Maciejewski J., Wolska-Zogata I., Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjnych, Wrocław 2013.

Stelmach J., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 2016.

Ura E., Pieprzny S., Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej, Rzeszów 2010.

Policja

Cockcroft T., Police Culture. Themes and Concepts, Routledge 2013.

Hołyst B., Policja na świecie, Warszawa 2013.

Rydlewski G. (red.), Modernizacja Policji, Warszawa 2013.

Sprengel B., Generałowie policji, Toruń 2019.

Służba Więzienna

Misuk A., Kalaman M., Kierunki zmian organizacyjno-technicznych w Służbie Więziennej, Warszawa 2016.

Poklek R., Misja I zadania Służby Więziennej a jej wizerunek i prestiż w społeczeństwie [w:] Maciejewski J., Stochmal M., Ludziejewski Z., Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Wrocław 2016.

Wójcik K., Rola, zadania i problemy więziennictwa w zwalczaniu zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa [w:] Cebul K., Rudowski A. (red.), Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2015.

+ program Służba Więzienna, dostępny pod linkiem: https://www.tvnturbo.pl/programy/sluzba-wiezienna,15245.html

Straż Pożarna

Pasztelańska J., Pasztelański R., Strażacy. Tam, gdzie zaczyna się bohaterstwo, Kraków 2018.

Przegląd Pożarniczy

SOP + BOR

Jałoszyński K., Cymerski J., Biuro Ochrony Rządu wobec terroryzmu, Bielsko-Biała 2013.

Kaczyński J., Biuro Ochrony Rządu wobec współczesnych zagrożeń, Warszawa 2013.

Majewski M., Biuro. Ochroniarze władzy. Za kulisami akcji BOR-u, Warszawa 2016.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zagadnienia:

- klasyfikacja polskich służb mundurowych

- teoria grup dyspozycyjnych

- służbowy żargon

- Policja

- Straż Graniczna

- Służba Celno-Skarbowa

- Państwowa Straż Pożarna

- Służba Więzienna

- Służba Ochrony Państwa

- Straż Marszałkowska

- Służby specjalne

- Służby wojskowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zagadnienia:

- klasyfikacja polskich służb mundurowych

- teoria grup dyspozycyjnych

- służbowy żargon

- Policja

- Straż Graniczna

- Służba Celno-Skarbowa

- Państwowa Straż Pożarna

- Służba Więzienna

- Służba Ochrony Państwa

- Straż Marszałkowska

- Służby specjalne

- Służby wojskowe

Uwagi:

Forma zaliczenia zajęć:

bieżąca praca na zajęciach, zgłaszanie się na koniec zajęć po plusa;

aktywność na zajęciach (minusy za jej brak);

jeżeli na zajęciach nie zostanie uzyskana odpowiednia liczba aktywności - odpowiedź ustna na dyżurze;

liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej liczby – odpowiedź ustna na dyżurze).

5: 6

4+: 5

4: 4

3+: 3

3: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zagadnienia:

- klasyfikacja polskich służb mundurowych

- teoria grup dyspozycyjnych

- służbowy żargon

- Policja

- Straż Graniczna

- Służba Celno-Skarbowa

- Państwowa Straż Pożarna

- Służba Więzienna

- Służba Ochrony Państwa

- Straż Marszałkowska

- Służby specjalne

- Służby wojskowe

Uwagi:

Forma zaliczenia zajęć:

bieżąca praca na zajęciach, zgłaszanie się na koniec zajęć po plusa;

aktywność na zajęciach (minusy za jej brak);

jeżeli na zajęciach nie zostanie uzyskana odpowiednia liczba aktywności - odpowiedź ustna na dyżurze;

liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej liczby – odpowiedź ustna na dyżurze).

5: 6

4+: 5

4: 4

3+: 3

3: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)