Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prognozowanie zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-OI-PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie zagrożeń
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. II st - 2 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk społecznych przewidziana w programie szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Przygotowanie się do zajęć poprzez zapoznanie się z literaturą przedmiotu i źródłami. Aktywny udział w zajęciach. Napisanie pracy zaliczeniowej.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat występujących w różnych środowiskach społecznych i służbach mundurowych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 - Potrafi prognozować i modelować złożone procesy wpływające na stan bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ich praktyczne skutki i zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego będące wynikiem procesów i zjawisk społecznych przy pomocy zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych podczas badania bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_U04.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05 - Umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych programów bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zwłaszcza dotyczących przeciwdziałania przestępczości. - S2A_K05

Metody dydaktyczne:

konwersatorium.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Prognozowanie zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa osobistego, publicznego i porządku publicznego. Budowanie prognoz krótko- średniookresowych.

Pełny opis:

Prognozowanie zagrożeń w tradycji historycznej. Wróżbiarstwo. Astrologia. Stosunek nauki do astrologi i przewidywania przyszłości. Prognozowanie w naukach społecznych. Źródła i stan badań nad prognozowaniem zagrożeń. Metody badania. Rodzaje prognoz. Podmioty zajmujące się prognozowaniem. Rola wybranych prognoz społecznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego (demograficzne, ekonomiczne, politologiczne). Zagrożenia nowego typu. Prognozowanie w administracji publicznej, służbach specjalnych (w tym zwłaszcza w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym), Straży Granicznej i9 Służbie Więziennej. Zagrożenie terrorystyczne. Prognozowanie w zarządzaniu kryzysowym. Prognozowanie kryminologiczne. Prognozowanie w policji. Prognozowanie ryzyka wystąpienia agresywnego tłumu.

Literatura:

Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Siedlce 2011.

Friedman G., Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Warszawa 2009.

Grzywna Z., Zwalczanie współczesnych zagrożeń przy udziale Sił Zbrojnych RP, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka", 2013, nr 4.

Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2009.

Hołyst B., Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej, "Probacja" 2013, nr 1.

Jaroch W., Współczesne przejawy zorganizowanej przestępczości gospodarczej, [w:] Wybrane zagadnienia kryminologii, red. W. Pływaczewski, Olsztyn 2007.

Jasiński J., Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego, Warszawa 1980.

Kowalski A., Rosyjski sztylet. Działalność wywiady nielegalnego, Łomianki 2013.

Lasocik Z., Więzienia przyszłości, [w:] Więzienie mokotowskie. Historia i teraźniejszość, red. M. Gordon, Warszawa 2004.

Lipski S., Ryzyko zarządzania ryzykiem zagrożeń imprez masowych, [w:] Bezpieczeństwo imprez masowych, red. E. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów 2012.

Majkut Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne lokalnej społeczności, [w:] Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, red. A. Lewkowicz, T. Majer, Olsztyn 2012.

Park R. E., Burgess E. W., Wprowadzenie do nauki socjologii, Poznań 1926.

Polakiewicz A., Problematyka przestępczości zorganizowanej mniejszości narodowych i grup etnicznych w Polsce, [w:] Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. zadania - diagnozy - praktyka, Rzeszów 2007.

Przewidywanie antykorupcyjne w Polsce, Warszawa 2013.

Sienkiewicz P., Metodologiczne podstawy badań bezpieczeństwa narodowego, [w:] Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Konopka, G. Sobolewski, Białystok 2011.

Sikora K., Żandarmeria Wojskowa w strukturach administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. M. Karpiuk, Warszawa b.r.w.

Szeremietiew R., Strategia narodowego bezpieczeństwa, Warszawa 2000.

Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo pogranicza z Federacją Rosyjską, [w:] Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. M. Karpiuk, Warszawa b.r.w.

Zubrzycki W., Oddział antyterrorystyczny Policji w zwalczaniu terroryzmu, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatu na wybrany temat pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel, Joanna Piechowiak
Prowadzący grup: Jakub Kufel, Joanna Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel, Joanna Piechowiak
Prowadzący grup: Jakub Kufel, Joanna Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel, Joanna Piechowiak
Prowadzący grup: Jakub Kufel, Joanna Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel, Joanna Piechowiak
Prowadzący grup: Jakub Kufel, Joanna Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)