Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geopolityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-1-G
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geopolityka
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia II stopnia - 1 rok- studia stacjonarne- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość geografii politycznej

Całkowity nakład pracy studenta:

60-120

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, zakresie badawczym, usytuowaniu wśród nauk społecznych oraz relacjach nauki o bezpieczeństwie narodowym z innymi dyscyplinami wiedzy K-W01

Rozumie uwarunkowania (geograficzne, ekonomiczne, administracyjne, organizacyjne) systemu bezpieczeństwa narodowego w wymiarze krajowym, regionalnym i międzynarodowym K-W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (polityczne, socjologiczne) istotne dla bezpieczeństwa narodowego K-U01

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych (politycznych, socjologicznych) determinujących bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach K-U02

Posiada umiejętność analizowania zachowań podmiotów stosunków międzynarodowych, ich przesłanek oraz konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego K-U04

Rozumie i analizuje zjawiska społeczne K-U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety K-K03

Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy K-K06

Metody dydaktyczne:

dyskusja, debata, metody dydaktyczne poszukujące

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Aanalzia casusów, w tym:

Refleksja geopolityczna do końca XIX wieku

Halford Mackinder i pozostali klasyczni twórcy geopolityki

Eurazjatyzm międzywojenny

Doktryna MAD, koncepcje Zbigniewa Brzezińskiego i Henry'ego Kissingera

Teorie imperialne

Metropolie a terytoria podporządkowane

Neoeurazjatyzm Aleksandra Dugina

Koncepcja Aleksandra Panarina i współczesna myśl geopolityczna Rosji, w tym geopolityka Kaukazu

Koncepcja międzymorza i polskie współczesne koncepcje geopolityczne (imperialny patriotyzm Jacka Bartosiaka)

Geopolityka czasu wojen hybrydowych

Mierzenie potęgi mocarstw

Casus USA

Casus Rosji

Casus Chin

Problem mocarstwowości Polski

Pełny opis:

Czy Heartland nadal jest tam, gdzie opisywał to Halford Mackinder?

Czy doktryna MAD nadal obowiązuje?

Czy Polska w latach 2015-2020 miała szansę zostać mocarstwem?

Czy Polska jest podporządkowana całkowicie USA?

Czy UE jest mocarstwem?

Czy wojna między USA a Chinami jest nieunikniona?

Czy III wojna światowa już się toczy?

Jaki wzór najlepiej mierzy potęgę współczesnych mocarstw?

Czy Rosja współcześnie jest geopolityczną próżnią?

Literatura:

Literatura podstawowa:

Leszek Moczulski,

Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999

Leszek Moczulski, Narodziny Międzymorza, Bellona, Warszawa 2008

Potęgometria, red, Mirosaw Suek, ECAG, t. I i II, 2015

Zbigniew Brzeziński, The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (1997) Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, „Świat Książki”, Warszawa 1998, tłum. Tomasz Wyżyński.

Roman Bäcker, Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000, s. 266.

Przegląd Geopolityczny

Literatura uzupełniająca:

Roman Bäcker, Ekstremizm jako kategoria politologiczna w: Piotr Borowiec, Robert Kłosowicz, Paweł Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, t. I, Kraków 2014, ss. 377-382

Roman Bäcker, Eurazjatyzm a konserwatywna rewolucja w: Raźny Anna (red.), Idee konserwatywne w Rosji, Wyd. UJ, Kraków 2010 [wyd. XI 20-,

Roman Bäcker, Modele polityki sowieckiej wobec mniejszości narodowych w: B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta (red.), W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, Innovatio Press, Lublin 2012, ss. 593-604

Leszek Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2009.

Zbigniew Lach, Julian Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, Wydawnictwo AON, Warszawa 2007

Andrzej Maśnica: Świat kolisty i zwycięstwo w historii Sir Halforda Mackindera. Stańczyk 1/ 1995, s. 24-38

Roman Backer, Marzenia imperialnego patriotyzmu, Nowa Europa Wschodnia, nr 3 (69), 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Wygłoszenie dwóch referatów, aktywny udział w dyskusjach, umiejętność stosowania kategorii geopolitycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Neoeurazjatyzm Aleksandra Dugina

Koncepcja Aleksandra Panarina i współczesna myśl geopolityczna Rosji, w tym geopolityka Kaukazu

Koncepcja międzymorza i polskie współczesne koncepcje geopolityczne (imperialny patriotyzm Jacka Bartosiaka)

Geopolityka czasu wojen hybrydowych

Mierzenie potęgi mocarstw

Casus USA

Casus Rosji

Casus Chin

Problem mocarstwowości Polski

Pełny opis:

Czy Heartland nadal jest tam, gdzie opisywał to Halford Mackinder?

Czy doktryna MAD nadal obowiązuje?

Czy Polska w latach 2015-2020 miała szansę zostać mocarstwem?

Czy Polska jest podporządkowana całkowicie USA?

Czy UE jest mocarstwem?

Czy wojna między USA a Chinami jest nieunikniona?

Czy III wojna światowa już się toczy?

Jaki wzór najlepiej mierzy potęgę współczesnych mocarstw?

Czy współczesna Rosja jest geopolityczną próżnią?

Literatura:

Literatura podstawowa:

Leszek Moczulski,

Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999

Leszek Moczulski, Narodziny Międzymorza, Bellona, Warszawa 2008

Potęgometria, red, Mirosaw Suek, ECAG, t. I i II, 2015

Zbigniew Brzeziński, The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (1997) Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, „Świat Książki”, Warszawa 1998, tłum. Tomasz Wyżyński.

Roman Bäcker, Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000, s. 266.

Przegląd Geopolityczny

Literatura uzupełniająca:

Roman Bäcker, Ekstremizm jako kategoria politologiczna w: Piotr Borowiec, Robert Kłosowicz, Paweł Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, t. I, Kraków 2014, ss. 377-382

Roman Bäcker, Eurazjatyzm a konserwatywna rewolucja w: Raźny Anna (red.), Idee konserwatywne w Rosji, Wyd. UJ, Kraków 2010 [wyd. XI 20-,

Roman Bäcker, Modele polityki sowieckiej wobec mniejszości narodowych w: B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta (red.), W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, Innovatio Press, Lublin 2012, ss. 593-604

Leszek Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2009.

Zbigniew Lach, Julian Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, Wydawnictwo AON, Warszawa 2007

Andrzej Maśnica: Świat kolisty i zwycięstwo w historii Sir Halforda Mackindera. Stańczyk 1/ 1995, s. 24-38

Roman Backer, Marzenia imperialnego patriotyzmu, Nowa Europa Wschodnia, nr 3 (69), 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)