Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-1-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia polityki
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia II stopnia - 1 rok- studia stacjonarne- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium 15h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. opracowanie prezentacji i wystąpienia 60-70 h; Razem: 80 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma:

1. Ma pogłębioną wiedzę o specyfice psychologii polityki jako nauki, o jej przedmiocie oraz rozwoju refleksji psycho-politycznej (K_W01)

2. Zna zaawansowaną terminologię, złożone teorie psychologii polityki, w tym osobowości politycznaej (osobowość paranoiczna, osobowość demokratyczna), socjalizacji politycznej, procesów grupowych (teoria realnego konfliktu, teoria tożsamości społecznej, teoria infrahumanizacji, teoria dehumanizacji, teoria kolektywnego narcyzmu, teoria opanowywania trwogi) K_W02

3. Zna relacje między strukturami i instytucjami społecznymi i politycznymi w skali krajowej, (K_W03)

4. Posiada wiedzę o roli człowieka, grup w życiu społecznym i politycznym oraz o jego interakcjach z otoczeniem społecznym (K_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

1. Identyfikuje, interpretuje i wyjaśnia złożone zjawiska społeczne, w tym przede wszystkim zjawiska polityczne związane z psychologią polityki, w tym kwestie zachowań jednostkowych i grupowych (K_U01)

2. Stosuje metody i narzędzia na zaawansowanym poziomie w rozwiązywaniu problemów właściwych dla nauk o polityce, w tym potrafi przaanlizować za osobowość polityczną i zachowania wyborcze (K_U02)

3. Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska polityczne w kontekście nauk o polityce i administracji (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

1. Jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania praktycznych problemów w życiu zawodowym (ocena zachowań wyborczych, doradztwo odpowiednich zachowań, diagnoza osobowości) ze szczególnym uwzględnieniem problemów z obszaru nauk o polityce i administracji (K_K01)

2. Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz odbierane informacji z zakresu nauk o polityce i administracji (K_K02)

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, którego wprowadzeniem jest wykład informacyjny/problemowy, następnie przedstawienie prac studentów i dyskusja nad nimi.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami z psychologii polityki. Zajęcia nastawione są przede wszystkim na zrozumienie przez Studenta psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw zachowań politycznych, zarówno jednostek (przywódców politycznych, wyborców), jak również grup społecznych (zachowań wewnątrz grupowych i konfliktów międzygrupowych). Studenci będą mieli m.in. okazję poznać psychologiczne teorie socjalizacji politycznej, przeanalizować działania przywódców politycznych, w tym o osobowości autorytarnej, poznać różne modele zachowań wyborczych i nauczyć się analizować pod kątem psychologicznych czynników wybory polityczne jednostek, jak również zdobyć wiedzę o relacjach między jednostką i grupą, jak również o mechanizmach postawiania uprzedzeń i wrogości międzygrupowej.

Pełny opis:

1. Psychologia polityczna jako nauka, jej przedmiot, rozwój refleksji psycho-politycznej

2. Osobowość polityczna. Autorytaryzm i osobowość autorytarna

3. Badania przywódców politycznych.

4. Socjalizacja polityczna. Poznanie, tożsamość społeczna, emocje i postawy jednostkowe.

5. Zachowania wyborcze i badanie decyzji wyborczych.

6. Psychologia polityczna grup. Relacje między jednostką a grupą. Relacje międzygrupowe (tożsamość grupowa a spójność polityczna; uprzedzenia i wrogość między grupami).

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Cottam M. L., Mastors, E., Preston, T., Dietz B., Introduction to political psychology, Routledge Taylor & Francis Group, New York, London 2016.

• Pietrzak, H., Gawroński, J., Psychologia polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

• Psychologia polityczna, Sears, D., Huddy, L., Jervis, R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• Skarżyńska, K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

• Adorno, Th., Osobowość autorytarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

• Brown, R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

• Jakubowska U., Preferencje polityczne. Psychologiczne teorie i badania, Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1999.

• Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła, metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.

• Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej, K. Skarżyńska, U. Jakubowska (red.), Wydawnictwo IP PAN, Warszawa 2009.

• Nelson, D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Reykowski J., Psychologia polityczna, [W:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3, GWP, Gdańsk 2000.

• Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

• Tileaga C., Political psychology: critical perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2013.

• Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawienie sylwetki przywódcy osobowości autorytarnej – 10 pkt

Analiza wybranych wyborów – zachowania wyborcze – 10 pkt

Aktywność na zajęciach – 10 pkt

Łącznie 30 pkt.

51-61% 16-18 3

62-71% 19-21 3+

72-81% 22-24 4

82-91% 25-27 4+

92-100% 28-30 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

1. Dopuszczalna nieobecność na 2 godz. dydaktycznych, pozostałe godziny do "odpracowania" na dyżurze.

2. Osoby z IOS proszone są o wcześniejszy kontakt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)