Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-1-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia polityki
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia II stopnia - 1 rok- studia stacjonarne- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu socjologii ogólnej

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

ma pogłębioną wiedzę z zakresu społecznych uwarunkowań zjawisk politycznych

posiada wiedzę na temat funkcjonowania instytucji, organizacji i ruchów politycznych

posiada wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i politycznymi w skali jednostkowej, lokalnej, krajowej i międzynarodowej

zna podstawowe metody i techniki pozyskiwania, analizy i interpretacji danych oraz informacji społeczno-politycznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

posiada umiejętności analizowania zjawisk politycznych (przyczyn, przebiegu i skutków) poprzez pryzmat zjawisk i wydarzeń w sferze społecznej

posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych poprzez pryzmat zjawisk i wydarzeń społecznych

posiada umiejętności analizy danych pochodzących z badań społecznych i politycznych oraz umiejętność ich interpretacji zastosowania do własnych analiz

potrafi samodzielnie poszukiwać potrzebnych treści oraz uzupełniać wiedzę

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i dyskusji w ramach omawianych i analizowanych treści

potrafi bronić swoich tez w dyskusji

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności

potrafi przygotować dyskusję i ją poprowadzić

potrafi współpracować w grupie

potrafi w sposób merytoryczny przedstawić innym uczestnikom interakcji swoje argumenty oraz ocenić argumenty innych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest analizie społecznych uwarunkowań działalności politycznej. Zgodnie z koncepcją Józefa Supińskiego, jednego z twórców socjologii polskiej,"cechą wyróżniającą socjologiczną analizę polityki jest traktowanie tej dziedziny ludzkiej aktywności jako działalności, polegającej na wyborze celów i realizacji interesów grup społecznych. Polityka zatem to nie tylko walka o władzę. Może to być walka o jej ograniczenie lub opór wobec władzy".

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest analizie społecznych uwarunkowań działalności politycznej. Zwraca uwagę na to jak zjawiska, mechanizmy i działania w sferze społecznej wpływają na sferę polityczną i jakie wywierają w niej skutki.

Wśród szczegółowych zagadnień analizowane są zjawisko władzy, zarówno jej koncepcje klasyczne, jak i współczesne, poruszane są szczegółowe zagadnienia dotyczące władzy, takie jak władza, a przywództwo polityczne, oligarchizacja i legitymizacja władzy. W dalszej kolejności poruszane są zagadnienia dotyczące teorii elit oraz funkcjonowania elit, w tym przede wszystkim elity politycznych, kultury politycznej, podmiotowości, obywatelskości, zaufania, społeczeństwa obywatelskiego, zbiorowych aktorów życia publicznego, ruchów społecznych, socjologii partii politycznych, zachować wyborczych, konfliktów społecznych i sposobów ich rozwiązywania.

Literatura:

Hieronim Kubiak, Władza, w: Encyklopedia socjologii, tom 4, s. 324-332.

Philippe C. Schmitter, Terry Lynn Karl, Czym jest demokracja… i czym nie jest, J. Szczupaczyński (wybór i opracowanie), „Władza i społeczeństwo”, tom 1, Scholar, Warszawa 1995, s. 28-38.

Hieronim Kubiak, Władza, w: Encyklopedia socjologii, tom 4, s. 324-332.

Philippe C. Schmitter, Terry Lynn Karl, Czym jest demokracja… i czym nie jest, J. Szczupaczyński (wybór i opracowanie), „Władza i społeczeństwo”, tom 1, Scholar, Warszawa 1995, s. 28-38.

Piotr Sztompka, Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji, w: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia, lektury, Kraków 2006, Znak, s. 397-408.

Vilfredo Pareto, Elity społeczne i ich krążenie, w: tenże Uczucia i działania, PWN, Warszawa 1994, s. 277-82.

Michel Burton, Richard Gunther, John Higley, Elity a rozwój demokracji, w: J. Szczupaczyński (oprac.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995: Scholar, s. 15-27

Ronald Inglehart, Wartości postmaterialne oraz przejście od wartości związanych z przetrwaniem do wartości związanych w wyrażaniem własnego „ja”, w: R. Dalton, H-D. Klingmann (red.), Zachowania polityczne, tom 1, Warszawa 2010: Oxford, PWN, s. 280-301.

Gabriel Almond, Sidney Verba, Problemy kultury politycznej, w: J. Szczupaczyński (wybór i opracowanie), „Władza i społeczeństwo”, tom 1, Scholar, Warszawa 1995, s. 328-344.

Edmund Wnuk-Lipiński, Społeczeństwo obywatelskie a demokracja, w: R. Dalton, H-D. Klingmann (red.), Zachowania polityczne, tom 2, Warszawa 2010: Oxford, PWN, s. 306-326.

Francis Fukuyama, Kapitał społeczny, w: L. Harrison, S. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Poznań 2000 Zysk i S-ka, 169-187; 447-448.

Calus Offe, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, w: J. Szczupaczyński (wybór i opracowanie), „Władza i społeczeństwo”, tom 1, Scholar, Warszawa 1995, s. 226-233 lub w: P. Sztompka, M. Kucia (red.), „Socjologa. Lektury”, Znak, Kraków, s. 218 - 224.

Charles Tilly, Rewolucja i rebelia w: J. Szczupaczyński (wybór i opracowanie), „Władza i społeczeństwo”, tom 1, Scholar, Warszawa 1995, s. 234-246.

Seymour Martin Lipset, Stein Rokkan, Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców, w: J. Szczupaczyński (wybór i opracowanie), „Władza i społeczeństwo”, tom 1, Scholar, Warszawa 1995, s. 89-122.

Piotr Sztopmpka, Ruchy społeczne – struktury ‘in statu nascendi’, w: P. Sztompka, M. Kucia (red.), „Socjologa. Lektury”, Kraków 2006: Znak, s. 225-237.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać ocenę pozytywną z socjologii polityki student musi:

Aktywnie brać udział w zajęciach, tj. włączać się twórczo do prowadzonych dyskusji.

Przygotować i brać udział w dyskusjach grupowych na wybrane tematy. Bronić bądź próbować obalać postawione w nich tezy.

Przygotować wystąpienie na zadany przez prowadzącą temat, w którym nie tylko zaprezentuje pewne treści, ale przede wszystkim podda krytycznej analizie wybrane zagadnienie i będzie potrafił zainspirować grupę do dyskusji oraz ją poprowadzić

Pozytywnie zaliczyć kolokwium w formie testowej

Być obecnym na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)