Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 1945-1989

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-MSP45
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 1945-1989
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 2 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta - 150 godzin, w tym:

- 30 godzin - wykład problemowy

- 120 godzin - praca własna studenta na podstawie informacji z wykładu oraz zalecanej literatury przedmiotu

Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o sytuacji międzynarodowej na świecie po II wojnie światowej, miejscu tej problematyki w dziejach współczesnych, zwłaszcza w relacjach między blokiem wschodnim i zachodnim (K_W01)

- student ma podstawową wiedzę o międzynarodowych stosunkach politycznych w okresie 1945-1989 (K_W02)

- student ma podstawową wiedzę o relacjach między państwami oraz o roli i znaczeniu organizacji międzynarodowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych (K_W03)

- student ma wiedzę o normach i regułach organizujących współpracę międzynarodową w okresie zimnej wojny (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska odnoszące się do współpracy międzynarodowej między państwami i organizacjami w okresie zimnej wojny (K_U01)

- student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę o sytuacji międzynarodowej na świecie po II wojnie światowej do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania pozycji, zadań i kompetencji organizacji międzynarodowych oraz pozycji i roli mocarstw (K_U02)

- student prawidłowo posługuje się wiedzą o sytuacji międzynarodowej na świecie po II wojnie światowej w celu rozwiązania konkretnego zadania polegającego na interpretacji aktualnej sytuacji międzynarodowej i problemów politycznych (K_U05)

- student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień odnoszących się do współpracy międzynarodowej między państwami i organizacjami w okresie zimnej wojny (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi współdziałać i pracować przy rozwiązywaniu zadania dotyczącego problematyki współpracy międzynarodowej między państwami i organizacjami w okresie zimnej wojny (K_K02)

- student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w zakresie spraw indywidualnych regulowanych, na które wpływa sytuacja międzynarodowa (K_K03)


Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- studium przypadku

- sytuacyjna

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Rozumienie istoty politycznego charakteru stosunków międzynarodowych; opis politycznych form realizacji stosunków międzynarodowych oraz politycznego myślenia i działania.

Pełny opis:

Przedmiot i zakres międzynarodowych stosunków politycznych – podstawowe kategorie i pojęcia. Czynniki kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne. Państwo jako zasadniczy podmiot stosunków międzynarodowych. Układ międzynarodowych stosunków politycznych. Geneza i ewolucja układu bipolarnego (dwubiegunowego) – od konfrontacji do negocjacji. Zasadnicze konflikty międzynarodowe w okresie bipolaryzmu – wojna koreańska, wojna indochińska, konflikt kubański, wojna w Wietnamie, konflikt na Bliskim Wschodzie. Główne układy i traktaty międzynarodowe w erze negocjacji – układ moskiewski, SALT I (Strategic Arms Limitation Talks I), SALT II (Strategic Arms Limitation Talks II), KBWE/OBWE (Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2002

- Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2006

- E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa – Kraków 2005

- Najnowsza historia polityczna świata XX wieku (1945 – 2000), pod red. M. Bankowicza, Kraków 2004

- W. Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

- T. Łoś – Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006

- P. Calvacoressi, Polityka międzynarodowa 1945 – 2000, Warszawa 2003

- W. Szymborski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2006

- Stosunki międzynarodowe, pod red. W. Malendowicza i Cz. Mojsiewicza, Warszawa 2000

- W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 2001

- A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003

- A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 1939 – 1997. Podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych, Poznań 1997

- P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

- test otwarty, składający się z pytań szczegółowych i opisowych

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpus, Joanna Piechowiak
Prowadzący grup: Zbigniew Karpus, Joanna Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpus, Joanna Piechowiak
Prowadzący grup: Zbigniew Karpus, Joanna Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski, Joanna Piechowiak
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski, Joanna Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski, Joanna Piechowiak
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski, Joanna Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)