Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geografia regionalna świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GRS-G-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia regionalna świata
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej oraz geografii społeczno-ekonomicznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 245 godzin, w tym:

95 godzin realizowanych z udziałem nauczycieli (wykłady 45 godz., ćwiczenia 45 godz., konsultacje 5 godz.);

90 godzin czas poświęcony na pracę indywidualną (przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, powtórzenie materiału, przygotowanie projektów, czytanie literatury);

60 godzin czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w egzaminach, kolokwiach i zaliczeniach.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w

przestrzeni geograficznej - K_W01.

W2: Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej - K_W03.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Rozumie literaturę z zakresu geografii, w języku polskim; czyta ze

zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim - K_U02.

U2: Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne - K_U03.

U3: Umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze

udokumentowane opracowanie problemów z zakresu geografii - K_U09.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01.

K2: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02.

K3: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z prezentacją multimedialną; wykład informacyjny; objaśnienia; ćwiczenia: ćwiczenia przedmiotowe; dyskusja dydaktyczna: burza mózgów, panelowa.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu geografii regionalnej świata oraz określenie związków zachodzących między środowiskiem geograficznym a życiem i działalnością człowieka.

Pełny opis:

Charakterystyka (w tym położenie) kontynentów i ich głównych regionów. Podział kontynentów na regiony fizyczno-geograficzne oraz gospodarcze. Regiony geologiczne, surowce mineralne i rzeźba; orogenezy i ich rola; charakterystyka wybranych masywów górskich; wulkanizm i trzęsienia Ziemi; klimaty kuli ziemskiej i wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na życie człowieka; współczesne zlodowacenia, ich zmiany i skutki związane z fluktuacjami klimatu; warunki i regiony hydrologiczne, w tym najważniejsze rzeki, dorzecza, jeziora i zbiorniki sztuczne; zasoby wodne i ich rola w rozwoju społeczeństw; rodzaje gleb i strefy roślinne; deforestacja i jej skutki; erozja i związane z nią zagrożenia. Podział polityczny i gospodarka kontynentów. Związki między rozmieszczeniem ludności i rozwojem gospodarczym a środowiskiem geograficznym poszczególnych regionów i kontynentów, zmiany zaludnienia, podstawowe struktury demograficzne, zróżnicowanie rasowe, etniczne, językowe i religijne. Osadnictwo miejskie i wiejskie oraz wielkie miasta.

Literatura:

Z. Czeppe, J. Flis, R. Mochnacki, Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa 1968;

Geografia świata (pod redakcją M. Rościszewskiego), Wydanie IV zmienione, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992;

Encyklopedia Geografia Świata, Wyd. Opress, Kraków, 1995; Świat,

Atlas Geograficzny z częścią encyklopedyczną PPWK, Warszawa 1995;

Makowsk J., 2013, Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa, 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - częściowo testowy, częściowo z pytaniami otwartymi wymagającymi dłuższych wypowiedzi pisemnych. Zaliczenie ćwiczeń - na ocenę, na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za wykonanie konkretnych zadań.

Kryteria oceniania:

Wykład:

ndst - (do 49%)

dst - (50-59%)

dst plus - (60 -69%)

db - (70-79%)

db plus - (80-89%)

bdb - (od 90%)

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Marszelewski, Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Aleksandra Loba, Włodzimierz Marszelewski, Dariusz Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Aleksandra Loba, Bożena Pius, Dariusz Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Tomasz Karasiewicz, Bożena Pius, Dariusz Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)