Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - stretching - płaski brzuch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-AERO-STR-ABS
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - stretching - płaski brzuch
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 2
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego,

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich.

Wskazane zainteresowanie, otwarcie i aktywność.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: Student posiada wiedzę na temat techniki wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, grzbietu oraz ćwiczeń rozciągających mięśnie.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: Student potrafi wykonać ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz rozciągające konkretne grupy mięśniowe, dostosowując je do własnych możliwości ruchowych i świadomie kontrolując poprawną postawę ciała.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: Student posiada nawyk systematycznej aktywności ruchowej oraz dbania o własne zdrowie i sprawność fizyczną.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca- opis, pogadanka

Metoda dydaktyczna poszukująca- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne.:

Naśladowcza- ścisła

Zadaniowa-ścisła

Analityczna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Płaski brzuch + Stretching to zajęcia, których celem jest wzmocnienie mięśni brzucha i grzbietu oraz poprawienie gibkości ciała. Rozgrzewka poprzedzająca ćwiczenia ma charakter aerobowy, natomiast odpowiednio dobrane ćwiczenia budują i wzmacniają mięśnie brzucha

i tułowia. Drugą część zajęć stanowią ćwiczenia rozciągające mięśnie. Stretching to metoda gimnastyki rozciągającej będąca najlepszym

i najbezpieczniejszym sposobem uelastycznienia mięśni

i zwiększenia ruchomości stawów.

Pełny opis:

Płaski brzuch + Stretching to zajęcia, których celem jest wzmocnienie mięśni brzucha i grzbietu oraz poprawienie gibkości ciała. Specjalnie dobrane ćwiczenia wzmacniają i uelastyczniają mięśnie szczególnie te, które są odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. Pierwsza cześć zajęć to rozgrzewka w formie aerobiku, następnie ćwiczenia aerobowe spalające takankę tłuszczową i wzamacniające mięśnie tułowia oraz

odpowiednio dobrane ćwiczenia budujące i wzmacniają mięśnie brzucha i grzbietu. Drugą część zajęć stanowią ćwiczenia rozciągające – stretching. Stretching to metoda gimnastyki rozciągającej będąca najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem uelastycznienia mięśni

i zwiększenia ruchomości stawów. Ćwiczenia poprawiają gibkość ciała

i koordynację ruchową, zmniejszają napięcia mięśniowe i likwidują przykurcze, odprężają, poprawiają ukrwienie mięśni, kształtują prawidłową sylwetkę, rozwijają świadomość własnego ciała, jak również zapobiegają uszkodzeniom włókien mięśniowych i stawów.

Literatura:

1. Brungardt K, ABS czyli mięśnie brzucha, Wydawnictwo Aha!, Łódź 2008

2. Anderson B., Stretichin czyli ćwiczenia rozciągające, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1995

3. Gablankowski A., Streching w szkole, Wydawnictwa Szkolne i Pegagogiczne, Warszawa, 1994

4. Materiały szkoleniowe PFI Streching Plus, 2012

Metody i kryteria oceniania:

W 1: Rozmowy ze studentami; zaliczenie – student potrafi opisać podstawowe ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha

i grzbietu oraz rozciągające konkretne grupy mięśniowe.

U 1: Obserwowanie studenta podczas wykonywania ćwiczeń.

K 1: sprawdzanie obecności; zaliczenie – do uzyskania zaliczenia wymagane jest 100% obecności na zajęciach; każda ewentualna nieobecność musi być odrobiona w ciągu dwóch tygodni od jej zaistnienia na innych zajęciach u prowadzącego, do którego zapisany jest student; wyjątek stanowi nieobecność spowodowana chorobą, której nie trzeba odrabiać jeśli jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kola-Jankowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kola-Jankowska
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kola-Jankowska
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kola-Jankowska
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Małgorzata Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kola-Jankowska
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Małgorzata Grabowska, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)