Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - aqua fitness

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-AQUA-FIT
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - aqua fitness
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 1
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego. Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich. Wskazane zainteresowanie przedmiotem, aktywność.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach - 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz. ):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie: 90 godz. ( 2 ECTS )

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej, dotyczącą zajęć fitness w dziedzinie aqua fitness .

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: prowadzi aktywny, prozdrowotny styl życia, potrafi wykonać szereg ćwiczeń, za prowadzącym, z użyciem przyborów stosowanych w aqua fitness.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej , ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na dobre samopoczucie, posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- naśladowcza - ścisła

- zadaniowa - ścisła

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia aqua fitness to forma usprawniania dostępna dla wszystkich. Ćwiczenia wykonywane w środowisku wodnym odciążają stawy i kręgosłup oraz obniżają napięcie mięśniowe.

Pełny opis:

Aqua fitness to forma treningu sportowo-rekreacyjnego w wodzie. Celem zajęć jest poprawa parametrów motoryczności ( siły, wytrzymałości, gibkości, równowagi, koordynacji i rytmizacji).

Student wykonuje wszystkie ćwiczenia w wodzie płytkiej lub głębokiej przy muzyce, w odzwierciedleniu za prowadzącym, używając przyborów stosowanych w aqua fitness z grup: wypornościowych, tj.: pasy, makarony, hantle oraz oporujących, tj.: rękawice, power stick, aqua disc itp.

Literatura:

1. Materiały szkoleniowe - Aqua Fitness, TKKF Toruń 2015, Aleksandra Lorenc- Gawrych

2. Metodyczne podstawy aqua fitness, Wrocław 2010,

Beata Zysiak- Christ, Aneta Figurska, Izabela Stasikowska.

Metody i kryteria oceniania:

W1: rozmowa ze studentem;

U1: obserwacja studenta podczas zajęć, student potrafi odzwierciedlić ćwiczenia, prawidłowo posługuje się sprzętem stosowanym w aqua fitness.

U1: sprawdzenie obecności , aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)