Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - tenis stołowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-TNS
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - tenis stołowy
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 3
Strona przedmiotu: http://ucs.umk.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego.Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich. Wskazane zainteresowanie, otwarcie i aktywność.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz. ):

-przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów -0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Lącznie: 90 godz. ( 2 ECTS )


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę o podstawowych elementach techniki gry w tenisa stołowego.
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykonuje poprawnie podstawowe elementy techniki gry w tenisa stołowego.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej.


Metody dydaktyczne:

1. Bezpośredniej celowości ruchu

2. Zadaniowa ścisła

3. Powtórzeniowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Nauka podstawowych elementów techniki gry w tenisa stołowego. Poznanie różnego rodzaju odbić i serwisów, sposobu poruszania się przy stole tenisowym w grach pojedynczych i deblowych. Poznanie przepisów gry, sędziowania oraz organizacji zawodów w tenisie stołowym

Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć- zapoznanie z historią tenisa stołowego, omówienie doboru sprzętu do gry.

Celem zajęć jest nauka podstawowych elementów techniki gry oraz rozwój cech motorycznych takich jak szybkość refleks. Uprawianie tej formy zajęć pozwala w pełni poprawić koordynację ruchową kondycję fizyczną oraz poprawić samopoczucie psychiczne.

Zajęcia prowadzone są jako ćwiczenia praktyczne i teoretyczne z wykorzystaniem przyrządu ( robot tenisowy ). Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w formie ścisłej, zadaniowej ,zabawowej, fragmentów gry oraz gry właściwej ( wewnątrzgrupowy turniej indywidualny ).

Elementy nauki i doskonalenie gry w tenisa stołowego:

a. zasady i przepisy gry

b. prawidłowy chwyt rakietki

c. podstawowe pozycje przy stole

d. rodzaje odbić i prawidłowe nazewnictwo

e. odbicia forhendowe

f. odbicia bekhendowe

g. serwis forhendowy

h. serwis bekhendowy

i. odbicia top-spinowe

j. gra w obronie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Andrzej Grubba- Nauka Tenisa Stołowego w Weekend- Wiedza i Życie- Warszawa 1966

2. Jerzy Grycan- Integralny Tenis Stołowy- Kraków 2007

3.W.S. Iwanow- Tenis Stołowy- Warszawski OZTS- Warszawa 1973

4.Tadeusz Klimowski- Tenis Stołowy- Technika i Metodyka Treningu- Wydawnictwo Gdańskie

Literatura uzupełniająca:

1. Janusz Chaszcz – Tenis Stołowy Dla Wszystkich – Częstochowa 1998

2. Tenis Stołowy – Szkolenie Na Etapie Specjalistycznym – Warszawa 2005

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

W1: Rozmowy ze studentami; student potrafi opisać podstawowe elementy techniki gry w tenisa stołowego.

U1: Obserwacja działań studenta podczas gry w tenisa stołowego; zaliczenie - student wykonuje poprawnie podstawowe elementy techniczne.

K1: Sprawdzanie obecności; zaliczenie - 100% obecności na zajęciach.Opuszczone zajęcia ( nie więcej niż 3 ) muszą być odrobione do ostatnich zajęć w semestrze.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Wojciech Barczak, Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Łukasz Pawłowski, Michał Tyburski, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Wojciech Barczak, Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Izabela Pawłowska, Łukasz Pawłowski, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Łukasz Pawłowski, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Magdalena Kola-Jankowska, Kamil Michalski, Izabela Pawłowska, Łukasz Pawłowski, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski, Michał Wasielewski, Anna Wiak, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Małgorzata Grabowska, Kamil Michalski, Hanna Szewczyk, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)