Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne-korfball K+M

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-WF-KORFB-K+M Kod Erasmus / ISCED: 16.1 / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne-korfball K+M
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 3
Strona przedmiotu: https://www.ucs.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego.

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwskazań lekarskich. Wskazane zainteresowanie ,otwarcie, aktywność. Deklaracja studenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach z korfballa.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- student zna zasady bezpieczeństwa na zajęciach w korfball oraz zna regulamin hali sportowej. Student zna zasady gry w korfball.

W2 - student stosuje zasadę fair play na zajęciach wychowania fizycznego oraz w życiu codziennym.

W3- student wie jak należy udzielić pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zdarzenia na zajęciach.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – student wykonuje podstawowe elementy techniki i taktyki w grze w korfball

U2 – student potrafi przeprowadzić rozgrzewkę oraz zorganizować i sędziować zawody w korfball według poznanego systemu rozgrywek.

U3 – student posiada umiejętności przekazania informacji o grze w korfball.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – student posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

K2 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach z korfballu oraz rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla swojego zdrowia. Student propaguje aktywność ruchową w swoim otoczeniu.

K3 – student aktywnie wspiera organizacyjnie zajęć sportowych na Uczelni, współpracuje z nauczycielami/wykładowcami/ przy organizacji rozgrywek i zawodów sportowych


Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji zadań:

-naśladowczo ścisła

-zadaniowa ścisła

- zabawowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Nauka i doskonalenie umiejętności gry w korfball. Podania i chwyty piłki w miejscu i ruchu. Nauka rzutów do korfa (rzut z odejścia, rzut wolny, rzut karny, rzut z biegu.)

Pełny opis:

1. Zasady BHP na zajęciach z korfballa. Zapoznanie z przepisami gry w korfball.

2. Ćwiczenia oswajające z piłką.

3. Nauka podań i chwytów piłki w miejscu i w ruchu.

4. Nauka rzutu piłki do kosza w pozycji stojącej – rzut karny oraz rzut z dystansu

5. Doskonalenie rzutu piłki do kosza w pozycji stojącej oraz nauka rzutu piłki do kosza w ruchu – rzut z biegu, rzut z odejścia

6. Doskonalenie rzutu piłki do kosza w ruchu oraz nauka poruszania się zawodnika po boisku – w obronie i w ataku.

7. Doskonalenie poruszania się zawodnika po boisku – w obronie i w ataku.

8. Przekazanie informacji o funkcji zawodników na boisku – atakujący, obrońca, asystujący i zbierający.

9. Nauka taktyki drużynowej – rozegranie ataku 4:0. Nauka rozegrania rzutu wolnego

10. Doskonalenie rozegrania ataku 4:0 oraz doskonalenie rozegrania rzutu wolnego.

11. Nauka taktyki drużynowej – zajęcie zbiórki w ataku i rozegranie akcji 3:1

12. Doskonalenie rozegrania akcji 3:1 w ataku oraz nauka wyjścia na asystę w ataku.

13. Doskonalenie wyjścia na asystę i nauka rozegrania ataku 2:1:1.

14. Nauka i doskonalenie gry w obronie „od kosza”.

15. Nauka i doskonalenie gry w obronie „od piłki”.

Doskonalenie poznanych elementów gry indywidualnej i drużynowej. Gra właściwa.

Literatura:

1. Korfball – propozycja na zajęcia koedukacyjne S.Arasymowicz, K.Piech (red.) Zabawy i gry ruchowe w wychowaniu fizycznym, Biała Podlaska, wyd. ZWWF Biała Podlaska i PTNKF Odział Biała Podlaska , s. 70-77

2. Możliwość zastosowania nowej dyscypliny sportowej – korfball w kulturze fizycznej [w;] Realizacja funkcji zdrowotnych kultury fizycznej w praktyce pedagogicznej. Biała Podlaska 1992

3. Wprowadzenie do korfball. [w:] Poszukiwanie praktycznych rozwiązań w przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym u dzieci i młodzieży. Marian Fiedor Wydawnictwo BK, Wrocław, s 78-89.

4. Korfball (oprac.) w książce: przepisy zespołowych gier sportowych: w zakresie podstawowym Marian Fiedor[red.] Józef Wołyniec] Wrocław: Wydaw.BK,2002

Metody i kryteria oceniania:

W1 - rozmowy ze studentami;

zaliczenie - student potrafi opisać podstawy techniki i taktyki w korfballu

U1 - obserwacja działań studenta podczas gry w korfball;

zaliczenie - student wykonuje poprawnie podstawowe elementy techniki i taktyki gry

K1 - sprawdzanie obecności;

zaliczenie - student musi odbyć , usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub odrobić wszystkie zaplanowane zajęcia.

Semestr kończy się wpisem - zaliczenie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wasielewski
Prowadzący grup: Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wasielewski
Prowadzący grup: Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wasielewski
Prowadzący grup: Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.