Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-CHEM-1-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: _Weterynaria-plan studiów 1 rok sj
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 45 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta – 55 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 10 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów tematycznych: 20 godz.

Łącznie: 100 godz. – 4 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę z zakresu chemii niezbędną dla zrozumienia i opisania podstawowych procesów biologicznych – K_W16;

W2 - zna podstawowe metody i techniki laboratoryjne stosowane w chemii analitycznej – K_W16.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – potrafi sporządzić roztwory o określonym stężeniu – K_U14;

U2 - samodzielnie wykonuje podstawowe analizy chemiczne oraz interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski – K_U14;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - posiada nawyk ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności – K_K06;

K2 - rozumie potrzebę współpracy w zespole podczas realizacji eksperymentów – K_K10.

Metody dydaktyczne:

Wykład – prezentacja wspomagana środkami audiowizualnymi (W1-W2, K-2)

Ćwiczenia – teoretyczne wprowadzenie w temat ćwiczeń, ćwiczenia laboratoryjne w pracowni chemicznej (U1-U2, K1- K2)

Skrócony opis:

Utrwalenie podstaw chemii niezbędnych do zrozumienia podstawowych procesów biologicznych; zapoznanie się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym stosowanym w chemii analitycznej; nabycie umiejętności samodzielnego planowania i wykonywania analiz chemicznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza weterynarii; zdobycie umiejętności interpretacji wyników eksperymentalnych i ich krytycznej oceny.

Pełny opis:

Wykłady: układ okresowy pierwiastków z uwzględnieniem prawa okresowości; rodzaje wiązań chemicznych i oddziaływania międzycząsteczkowe; podstawowe rodzaje reakcji chemicznych; równowaga chemiczna i wpływ czynników zewnętrznych na stan równowagi chemicznej; roztwory słabych i mocnych

elektrolitów; równowaga kwasowo-zasadowa w roztworach elektrolitów (dysocjacja, hydroliza); mieszaniny buforowe; podstawowe zagadnienia z zakresu kinetyki reakcji chemicznych; efekty energetyczne reakcji chemicznych; hydrofilowe i hydrofobowe układy koloidalne; biologiczne układy koloidalne.

Laboratorium: wybrane reakcje jonowe zachodzące w roztworach wodnych; reakcje utleniania i redukcji; sposoby przygotowywania roztworów o określonym stężeniu; rozcieńczanie roztworów i pomiar pH; roztwory buforowe: sporządzanie buforów o określonym pH; wyznaczanie zakresu buforowania i pojemności buforowej; rodzaje roztworów koloidalnych i ich właściwości; wyznaczanie szybkości reakcji hydrolizy sacharozy oraz zależności szybkości reakcji od temperatury.

Literatura:

Literatura podstawowa

T. Kędryna. Chemia ogólna z elementami biochemii. Wyd. ZamKor, Kraków 2004.

J. Fisher, J.R.P. Arnold. Chemia dla biologów. Krótkie wykłady. Wyd. PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

J. Minczewski, Z. Marczenko. Chemia analityczna, tom 1 i 2. Wyd. PWN, Warszawa 2008.

Z. Galus. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Wyd. PWN, Warszawa 2008.

D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch. Podstawy chemii analitycznej. Wyd. PWN, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

- egzamin pisemny. Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

Laboratorium

- sprawdziany cząstkowe z bloków tematycznych (wymagane zaliczenie wszystkich sprawdzianów) – ocena na zaliczeniu końcowym to średnia arytmetyczna. Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

- ocena sprawozdań analiz wykonanych na zajęciach,

- zaliczenie laboratorium: średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich sprawdzianów i pozytywne oceny ze sprawozdań analiz wykonanych na zajęciach.

W zakresie kompetencji społecznych oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Prowadzący na podstawie oceny kompetencji społecznych może podnieć ocenę końcową o 0,25 stopnia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biniak
Prowadzący grup: Stanisław Biniak, Piotr Gauden, Emil Korczeniewski, Maria Leżańska, Małgorzata Skorupska, Grzegorz Szymański, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biniak
Prowadzący grup: Stanisław Biniak, Piotr Gauden, Anna Kaczmarek-Kędziera, Grzegorz Szymański, Adrian Topolski, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gauden
Prowadzący grup: Piotr Gauden, Magdalena Gierszewska, Magdalena Ligor, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)