Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia ziem polskich 1201-AR1-AZP/l-S1
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Archeologia ziem polskich 1201-AR1-AZP/l-S1
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 8:30 - 10:00
sala I
Wydział Nauk Historycznych - Instytut Archeologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Bokiniec, Marcin Weinkauf
Strona domowa grupy: http://Brak
Literatura:

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w), Wielka historia Polski, t.1, Kraków 1998. Rozdziały od X do XVII włącznie

Późny okres lateński i okres rzymski. Prahistoria Ziem Polskich, t. 5, Wielowiejski J. (red.), Wrocław 1981.

Rodzińska-Nowak Judyta, Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Opera Archaeologiae Jagiellonicae, vol. II, red. P. Kaczanowski, Kraków 2012.

Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa, 2005.

Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert, red. J. Hermann, Berlin 1985.

Dowiat J. (red.), Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., Warszawa, 1985.

Dulinicz M., Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa 2001.

Dworaczyk M. i in. (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin-Wrocław 2005.

Hensel W., Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Wrocław, 1987.

Hensel W., Pazdur J. (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom 1-2, Wrocław, 1978.

Kurnatowska Z., Słowiańszczyzna południowa, Wrocław 1977.

Leciejewicz L., Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wodzisław Śląski, 2010.

Leciejewicz L. ,Mały Słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1990.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa.

Sedov V.V., Vostočcnye slovjane i ich sosedi v VI–XIII vv , Archeologija SSSR, Moskva 1982.

Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 1-8, Wrocław, 1961-1996 (wybrane hasła).

Szymański W., Słowianie Wschodni, Wrocław 1973.

Zakres tematów:

Młodszy przedrzymski – okres wędrówek ludów

1. Źródła pisane do ziem polskich (II w. p.n.e. – VI w. n.e.)

2. Zarys sytuacji kulturowej w Europie od II w. p.n.e. do VI w. n.e.

3. Barbarzyńska Europa w okresie dominacji celtyckiej – rozwój kultury plemion celtyckich na obszarze poza Polską

4. Podstawy chronologii dla ziem polskich

5. Celtowie na ziemiach polskich na tle kultury kręgu lateńskiego

6. Celtowie na ziemiach polskich (Starsza i młodsza faza kultury lateńskiej w Polsce i jej oddziaływania)

7. Wpływ Celtów na kultury rozwijające się na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim

8. Osadnictwo i gospodarka na ziemiach polskich od II w. p.n.e. do V w. n.e.

9. Wymiana i handel na ziemiach polskich od II w. p.n.e. do VI w. n.e.

10. Struktura społeczna ludności ziem polskich u schyłku starożytności

11. Pojawienie się Słowian za ziemiach polskich

Średniowiecze

1. My Słowianie: etnogeneza Słowian; kultura wczesnosłowiańska w Polsce (stanowiska, zespoły - datowanie); chronologia średniowiecza; inwentarz kultury materialnej – wyznaczniki;

2. Od szałasu do warowni. Formy zabudowy osiedli o charakterze wiejskim i miejskim (szałas, półziemianka, ziemianka, budynki zrębowe…); ważniejsze ośrodki grodowo-miejskie; techniki budowlane wykorzystywane w średniowieczu; grody: konstrukcje obronne – wały;

3. Popiół i kość. Kultura duchowa oraz obrządek pogrzebowy panujący na przestrzeni okresu średniowiecza (od kremacji do inhumacji); zmiany zachodzące w wyposażeniu grobowym; formy grobów;

4. Ziemia rodzi garnki. Prezentacja kształtujących się w trakcie średniowiecza rzemiosł - przedstawimy główne dziedziny wytwórczości: garncarstwo, hutnictwo i kowalstwo, rogowiarstwo; charakterystyka podstawowych technik związanych z tą wytwórczością;

5. Co za szyk. Omówione zostaną główne dziedziny wytwórczości: złotnictwo, tkactwo, skórnictwo; charakterystyka podstawowych technik związanych z tą wytwórczością.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca: wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: sprawdzian pisemny.

Kryterium oceniania: obecność na zajęciach; pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego.

Uwagi:

archeologia, studia I stopnia; dr Ewa Bokiniec, dr Marcin Weinkauf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.