Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym:Opieka nad kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych [1800-PO2-ZOORK-S2] Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym:Opieka nad kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych [1800-PO2-ZOORK-S2]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020/21] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Agnieszka Dombrowska-Pali
Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Makra-Studzińska M, Iwanowicz-Palus G. (red.) Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

2. Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. 2012

Literatura uzupełniająca:

1.Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Śląsk Wydawnictwo Naukowe.2006

2.Bień A. Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3.H. Lumsden, D. Holmes. Noworodek i jego rodzina Praktyka położnicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.Warszawa.2012.

4.Flint C. Czułe położnictwo. NOVA, Warszawa 1997.

5.Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

6.Chrzan-Dętkoś M. Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką. Ginekologia Praktyczna 2010;2 (105); 27-30.

7. Hanley J. Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Red. wydania I polskiego Sidorowicz S. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009.

8. Koszewska I. O depresji w ciąży i po porodzie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010.

9. Łojko D, Suwalska A, Rybakowski J. Dwubiegunowe zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM-V. Psychiatria Polska 2014;48(2): 245-260.

10. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A.(red.). Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych, położnych, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

11. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w położnictwie. Praktyka położnej. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

12. Rabiej M, Mazurkiewicz B, Nowacka A. (red.) Procedury medyczne w ginekologii. Praktyka położnej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

13.Pilewska-Kozak AB. Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Biblioteka Położnej.

14. Artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami (MEDLINE, CINAHL with Full Text, Health Source: Nursing/Academic Editio, Academic Search Complete, itp.).

15. Południewski G. Badanie i pomoc ofiarom gwałtu. W: Dębski R. (red.) Stany nagłe. Położnictwo i Ginekologia. Medical Tribune Polska. Wydanie I. Warszawa 2012, 6-11

16.Rekomendacje grupy ekspertów Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania z kobietą - ofiarą przemocy seksualnej opracowane w 2008 r. Ginekologia po Dyplomie 2009; 54-57.

17. Pietrus M. Zatrucie tlenkiem węgla u kobiety ciężarnej. Przegląd Lekarski 2015 : T. 72, nr 9, s. 482-484.

18.Nieścior M, Jackowska T. Zatrucie tlenkiem węgla. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013.

19. Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjego opieki okołoporodowej sierpień 2018 r.

20.Iwanowicz-Palus G, Bień A. Edukacja przedporodowa. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

21. Helios J, Jedlecka W. Współczesne oblicza przemocy. Wrocław 2017. Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

22. https://www.gov.pl/web/rodzina/oooinformacje-ogolne

23. Rekomendacje dotyczące postępowania opracowane przez zespół ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i perinatologii pod egidą Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017;2(4):176–190.

24. Chrzan-Dętkoś M, Walczak T. Uzależnieni rodzice — narażone dziecko. Zakłócenia w funkcjonowaniu uzależnionych matek w relacji z niemowlętami oraz możliwość skutecznej pomocy. PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017: 21–36.

25.Jagielska I, Kazdepka-Ziemińska A, Korcyl M, Grabiec M. Kobieta i narkotyki. FA R M A C J A W S P Ó Ł C Z E S N A 2013; 6: 173-177.

26. Anthony E. Burgos, Bryan L. Burke. Department of Pediatrics, Stanford University, Palo Alto, Calif. Department of Pediatrics, University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, Ark.MD. Zespół abstynencyjny u noworodka. Pediatria po Dyplomie Vol. 15 Nr 2, Kwiecień 2011

Zakres tematów:

1. Realizacja planu opieki nad kobietą i jej rodziną w sytuacji trudnej (poronienie, poród martwego dziecka, matka wcześniaka, matka dziecka z niepełnosprawnością).

2. Laktacja po poronieniu i śmierci dziecka.

3. Realizacja planu opieki nad kobietą ciężarną hospitalizowaną z objawami obniżonego nastroju.

4. Realizacja planu opieki nad położnicą w domu z objawami depresji poporodowej.

5. Karmienie piersią, a problemy psychologiczne matki w okresie okołoporodowym.

6. Procedura przyjęcia kobiety ciężarnej do SOR po ekspozycji na CO.

7. Procedura przyjęcia kobiety ciężarnej w Oddział Patologii Ciąży po wypadku komunikacyjnym.

8. Procedura przyjęcia kobiety zgwałconej w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej.

9. Zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego a laktacja.

10. Zapoznanie z funkcjonowaniem Banku Mleka Kobiecego w najbliższej placówce.

11. Karmienie niemowląt podczas pandemii COVID-19.

12. Skuteczność procesu relaktacji i laktacji adopcyjnej (indukowanej).

Metody dydaktyczne:

• analiza przypadków

• ćwiczenia kliniczne

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film, pokaz

• debata

• odgrywanie ról,

• „burza mózgów”

• praca w grupie zadaniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- 100% frekwencja na wykładach i ćwiczeniach oraz pozytywna postawa studenta,

-odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

-przedłużona obserwacja nauczyciela: K1– K6 (0-10 punktów, >50%),

-ocena przez kolegów: K1-K6 (0-10 punktów, >50%)

-zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie przez studentów planu opieki nad kobietą i jej rodziną w sytuacjach trudnych, przygotowanie prezentacji multimedialnej na przykładzie studium przypadku (kryterium oceny: załączniki 1- 2).

-zaliczenie z oceną (na zaliczenie przedmiotu wykłady + ćwiczenia- test pisemny na platformie Moodle, MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia)

Wiedza: W-W5, U1-U8, K1-K6.

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

Poprawa zaliczenia w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 75% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Uwagi:

1 gr ćwiczeniowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)