Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia kultury [2555-s1KUL1L-AK-K] Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Antropologia kultury [2555-s1KUL1L-AK-K]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Adrian Mianecki
Literatura:

Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, cz. 1, przeł. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz, Warszawa 1987 [wprowadzenie/III-IV].

Bronisław Malinowski, Istota kula, [w:] tenże, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, przeł. Barbara Olszewska-Dyoniziak, Sławoj Szynkiewicz, Warszawa 1967 i wyd. nast.

Bronisław Malinowski, Mit w psychice człowieka pierwotnego, [w:] tenże, Dzieła, t. 7, Mit, magia, religia, przeł. B. Leś, D. Praszałowicz, red. A.K. Paluch, Warszawa 1990.

Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, przeł. Michał Buchowski, Warszawa 2010 [rozdział 7: Symboliczne uporządkowanie świata przez człowieka. Granice w społecznej przestrzeni i czasie oraz rozdział 17: Obrzędy przejścia].

Edward E. Evans-Pritchard, Wódz w lamparciej skórze, [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2007.

Ernest Gellner, Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1991 (rozdział 1: Definicje).

James George Frazer, Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1969 [rozdział 3: Magia sympatyczna].

Linda Stone, Pokrewieństwo i płeć kulturowa, przeł. W. Usakiewicz, Kraków2012 [rozdział 1: Płeć kulturowa, reprodukcja i pokrewieństwo].

Margaret Mead, Trzy studia, t. 3, Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, przeł. E. Życieńska, Warszawa 1986 [rozdział 17: Standaryzacja temperamentu w zależności od płci].

Marvin Harris, Matka krowa, [w:] tegoż, Krowy, świnie, wojny i czarownice. Zagadki kultury, przeł. K. Szerer, Warszawa1985. Przedruk: Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2007.

Mary Douglas, Skalanie, [w:] taż, Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne, przeł. E. Klekot, Kęty 2007.

Mary Douglas, W obronie zakupów, przeł. M. Bogunia-Borowska, [w:], Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008.

Michel de Montaigne, O kanibalach, [w:] tenże, Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, oprac. Z. Gierczyński, t. 1, Warszawa 1985.

Nigel Barley, Niewinny antropolog. Notatki z glinianej chatki, przeł. E. T. Szyler, Warszawa 1997 [rozdział: Dno].

Ruth Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2002 [rozdział 2: Różnorodność kultur].

Subhadara Mitra Channa, Hinduska kobieta. Konstrukt i prawda w dobie globalizacji, [w:] Gender. Perspektywa antropologiczna, red. R. E. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa 2007.

Tadeusz Mincer, Kulturowe rozumienie pojęcia rasy, „Prace Kulturoznawcze” 2012, t. 14.

Thomas H. Eriksen, Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, przeł. B. Gutowska-Nowak, Kraków 2013 [rozdziała 1: Czym jest etniczność?].

Victor W. Turner, Liminalność i communitas, [w:] tenże, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, przeł. E. Dżurak, Warszawa 2010.

a. Yuval Harari, Sapiens. Od zwierząt do bogów, przeł. J. Hunia, Warszawa 2012 [rozdział 1: Mało znaczące zwierzę i rozdział 2: Drzewo wiedzy].

Zakres tematów:

• Antropologia kultury: przedmiot i metody badań, geneza i rozwój dyscypliny.

• Ewolucja człowieka i biologiczne uwarunkowania zachowań społecznych.

• Koncepcje determinizmu biologicznego i determinizmu kulturowego. Pojęcie enkulturacji.

• Pokrewieństwo. Formy wyznaczania pochodzenia, zawierania małżeństw i zamieszkiwania.

• Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura w perspektywie ewolucjonizmu oraz kulturalizmu amerykańskiego (szkoła kultury i osobowości).

• Rasa i rasizm.

• Etniczność i narodowość. Nacjonalizm i multikulturalizm.

• Praktyki ekonomiczne – produkcja dóbr i typy gospodarki.

• Praktyki ekonomiczne – rodzaje i funkcje wymiany dóbr.

• Praktyki polityczne: uzewnętrzniona i uwewnętrzniona kontrola społeczna, praktyki oporu. Typy władzy (zinstytucjonalizowana, rozproszona), źródła władzy (autorytet, perswazja, siła), formy organizacji społecznej (gromada, plemię, system wodzowski, państwo).

• Religia. Geneza i istota wierzeń religijnych. Kategorie: mit, magia, rytuał/obrzęd, tabu i skalanie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowy

- opowiadanie

- wykład konwersatoryjny,

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu,

- referatu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz,

- prezentacja.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany na podstawie:

- obecności i przygotowania do zajęć tzn.: lektury i znajomości tekstów przewodnich, redakcji prac pisemnych (eseju, rozprawki lub recenzji), przygotowania prezentacji

- aktywności podczas zajęć (m.in. systematycznego sporządzania notatek i prezentowanego poziomu dyskusji)

- wyników kolokwium (przeprowadzanego w przypadkach wymagających dodatkowego rozstrzygnięcia):

ndst. – <50%

dst- 50% - 59%

dst plus- 60% - 69%

db- 70% - 79%

db plus- 80% - 89%

bdb- >90%

Uwagi:

I rok, kulturoznawstwo s1, spec. ogólna i Kultura Dalekiego Wschodu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)