Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium [2751-S1-2-PSEM] Semestr letni 2022/23
Proseminarium, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Proseminarium [2751-S1-2-PSEM]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Proseminarium [PSEM], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 305
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Willa
Literatura:

Akty prawne:

- Uchwała nr 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z 19 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej na WPiSM, http://www.wpism.umk.pl/do_pobrania/uchwala_nr_4.pdf;

- Zarządzenie Nr 105 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Zagadnienia do egzaminu kierunkowego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, Politologia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

[https://www.wnopib.umk.pl/student/niezbednik-studenta/procedura-zakonczenia-studiow/].

Przykładowa literatura:

- Bartkowiak Łukasz, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Toruń 2008

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula, Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006

- Klamut Mirosława (red.), Integracja europejska, Wrocław 2008

- Kurczewska Urszula, Molęda-Zdziech Małgorzata, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009

- Sitek Magdalena, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Józefów 2010

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008

- Barcz Jan (red.), Unia Europejska: system prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny, Warszawa 2009

-Barcz Jan, Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta, Michałowska-Gorywoda Krystyna, Integracja europejska, Warszawa 2007

- Dynia Elżbieta, Integracja europejska, Warszawa 2006

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009

- Wawrzyńczak-Jędryka Beata (red.), Unia Europejska: prawo instytucjonalne i gospodarcze, Warszawa 2007

- Wiszowaty Marcin Michał, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008

- Woszczyk Barbara, Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004

- Zajączkowski Jakub, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wymogi redakcyjne na WNoPiB, kwerenda, metodologia, procedura

3. UE wobec konfliktu na Ukrainie (referat) + komentarz bieżący

4. System instytucjonalny UE 1 (referat) + komentarz bieżący

5. System instytucjonalny UE 2 (referat) + komentarz bieżący

6. Definicje, geneza i modele lobbingu (referat) + komentarz bieżący

7. Lobbing w Polsce (referat) + komentarz bieżący

8. Polska jako aktor bezpieczeństwa europejskiego (referat) + komentarz bieżący

9. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych (referat) + komentarz bieżący

10. Cywilne i wojskowe misje i operacje UE (referat) + komentarz bieżący

11. Partnerstwo strategiczne jako element polityki zagranicznej UE 1 (referat) + komentarz bieżący

12. Partnerstwo strategiczne jako element polityki zagranicznej UE 2 (referat) + komentarz bieżący

13. Problemy wewnętrzne UE (referat) + komentarz bieżący

14. Geneza i przeobrażenia polityki regionalnej UE 1952-2027 (referat) + komentarz bieżący

15. Ocena artykułów naukowych z komentarzem, wystawianie ocen końcowych

Metody dydaktyczne:

wystąpienia połączone z prezentacją multimedialną, elementy wykładu, dyskusja (moderatorem najczęściej będzie Prowadzący, na kilku zajęciach natomiast będą to Studenci), komentarz, praca pisemna (artykuł naukowy)

Metody i kryteria oceniania:

Stopień końcowy z seminarium będzie wypadkową 1) obecności na zajęciach, 2) przygotowania i wygłoszenia prezentacji, 3) aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz 4) pisemnej pracy końcowej.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2. Ponadliczbowe nieobecności - konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 5). 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna.

2. Prezentacja

W toku zajęć każda osoba przygotuje i przedstawi prezentację (minimum 30 minut) dotyczącą wybranego (przez siebie) tematu z zakresu podanego przez Prowadzącego. Powinna ona być dziełem własnego autorstwa opierającym się o fachową literaturę. Po jej wysłuchaniu Prowadzący seminarium musi mieć bowiem wrażenie, że konkretna osoba przemyślała wszystko i potrafiła o tym ciekawie opowiedzieć. Absolutnie zabronione jest odczytywanie z notatek czy ze slajdów – ma to być wystąpienie, które poddane potem zostanie krytycznej analizie dokonanej przez grupę i Prowadzącego!

Każda prezentacja musi zostać dostarczona (w wersji elektronicznej) do Prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie miesiąca po jej wygłoszeniu.

Prezentacje wygłaszamy w wyznaczonym terminie - wszelkie inne sytuacje należy konsultować z Prowadzącym. Jeżeli Student/-ka bez takiej konsultacji nie przyjdzie na zajęcia - konieczność wygłoszenia, w późniejszym terminie, drugiej prezentacji.

Uwaga: 3 najciekawsze, zdaniem Prowadzącego, prezentacje = ocena końcowa podwyższona o jeden stopień.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach. Będzie to niezwykle ważne przy wystawianiu ocen końcowych z kursu, gdyż stanowić będzie podstawę do ewentualnych negocjacji w tym zakresie.

Minimum 6 aktywności, by móc zgłosić artykuł do oceny (bez tego = ndst)

4. Pisemna praca końcowa (artykuł naukowy)

Studenci, na pierwszych zajęciach w maju (8 V), dostarczą Prowadzącemu pracę pisemną swojego autorstwa (40 000 znaków ze spacjami, bez bibliografii). Ocenie podlegać będą następujące elementy: a) zawartość merytoryczna, b) styl wraz z ortografią i interpunkcją, c) zgodność ze standardami pisowni przyjętymi na WNoPiB. Praca pisemna będzie najważniejszym elementem oceny końcowej.

Autor/-ka najciekawszego artykułu otrzyma od Prowadzącego list polecający do redakcji czasopisma naukowego celem złożenia go do ewentualnego opublikowania.

Uwagi:

proseminarium Dr R. Willa - 2 rok - WNoPiB - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)