Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza [1100-12-F21-0-RachZa] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 0

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Rachunkowość zarządcza [1100-12-F21-0-RachZa]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 0 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:20 - 12:50
sala IV
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 74
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Ewa Makowska
Literatura:

G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza: od teorii do praktyki, CeDeWu Wydawca, Warszawa 2021.

S. Sojak, Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, SKwP, Warszawa 2019.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I, tom III, TNOiK, Toruń 2015.

A. Jarugowa, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Wolters Kluwer, warszawa 2011.

I. Sobańska, (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Ewa Makowska, Aleksandra Banaszkiewicz, Rozwój rachunkowości zarządczej: wybrane narzędzia [w:] Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: wizerunek naukowy i dydaktyczny / pod red. Sławomira Sojaka., 2010, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s.115-150.

Ewa Makowska, Aleksandra Banaszkiewicz, The importance and use of cost information in Polish enterprises: survey results, [w:] Eurasian Business Perspectives : proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference. Vol. 2 / eds.: Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir, Meltem Ş. Ucal / Bilgin Mehmet Huseyin [i in.] (red.), Eurasian Studies in Business and Economics, 2020, nr 12/2, Cham, Springer, Springer International Publishing, s.75-85, ISBN 978-3-030-35050-5. DOI:10.1007/978-3-030-35051-2_5

Ewa Makowska, Koszty i ich kalkulacja w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce na przykładzie Browaru Kuntersztyn w Grudziądzu, 2021, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 338 s., ISBN 978-83-7285-904-4.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej

Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Rozwój rachunkowości zarządczej. Rola rachunkowości zarządczej w procesie decyzyjnym. Proces podejmowania decyzji

Kryteria klasyfikacyjne kosztów

Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów sprawozdawczych (koszty rodzajowe, funkcjonalne, kalkulacyjne).

Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych

Zachowanie się kosztów z zależności od wielkości produkcji (koszty stałe i zmienne)

Koszty istotne (relevant costs) decyzji krótkoterminowych

Koszty utracone (sunk costs)

Koszty utraconych możliwości (opportunity costs)

Koszty (i przychody) krańcowe

Kryteria klasyfikacyjne dla celów kontrolnych (koszty standardowe)

Szacowanie kosztów dla celów decyzyjnych

Metody statystyczne (metoda wielkości ekstremalnych, metoda wizualna, analiza regresji liniowej)

Analiza progu rentowności

Ilościowy i wartościowy próg rentowności. Graficzna interpretacja progu rentowności. Modyfikacje podstawowego modelu analizy progu rentowności (próg rentowności z wyłączeniem kosztów o charakterze niepieniężnym, uwzględnianie podatku dochodowego w analizie progu rentowności). Analiza progu rentowności dla kilku okresów. Analiza progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej. Analiza progu rentowności w warunkach inflacji. Analiza rentowności projektów

Analiza wrażliwości zysku

Wielkości graniczne modelu. Margines bezpieczeństwa. Dźwignia operacyjna. Dźwignia finansowa. Dźwignia połączona. Mnożniki zysku.

Koszty i przychody relewantne podejmowanych decyzji

Podstawowe zasady klasyfikowania kosztów istotnych podejmowanych decyzji. Wykorzystanie kosztów istotnych w podejmowaniu decyzji specjalnych (decyzja typu: czy rozpocząć produkcję nowego wyrobu?, decyzje typu: rozpocząć produkcję według wariantu A czy B?, decyzja typu: jaką ustalić cenę na dodatkowe zamówienie?, decyzje w przypadku ograniczonych zdolności wytwórczych, wymiana środków trwałych i wyposażenia).

Decyzje cenowe

Optymalna cena sprzedaży. Kosztowe formuły cen (koszty całkowite plus marża, techniczny koszt wytworzenia plus marża, koszt zmienny plus marża, koszt plus zysk od kapitału, koszty istotne plus marża (dolne granice cen).

Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne

Decyzje optymalizacyjne w przypadku występowania ograniczenia jednego czynnika produkcyjnego. Decyzje optymalizacyjne w przypadku ograniczenia większej liczby czynników produkcyjnych.

Decyzje inwestycyjne

Wartość bieżąca netto (NPV). Wpływy pieniężne netto. Koszt kapitału . Analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego. NPV w przypadku ograniczonych zasobów kapitałowych. Stopa zyskowności inwestycji. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Okres zwrotu. Stopa zwrotu.

Rachunkowość centrów odpowiedzialności

Rodzaje ośrodków odpowiedzialności. Pomiar odpowiedzialności (odchylenia od budżetu, ROI, RI).

Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych - krajowych

Ceny transferowe w przedsiębiorstwach krajowych i wielonarodowych. Rodzaje cen transferowych. Generalna reguła kształtowania cen transferowych.

Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych - wielonarodowych

Zróżnicowanie systemów podatkowych a ceny transferowe.

Zróżnicowanie poziomu kursu walut a ceny transferowe.

Zróżnicowanie poziomu inflacji a ceny transferowe.

Aspekty strategiczne rachunkowości zarządczej

Rachunkowość w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Strategiczna karta wyników.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny przeprowadzony przy wykorzystaniu prezentacji przygotowanej w programie Power Point; omawianie wybranych zagadnień teoretycznych na bazie rozwiązywania przykładów praktycznych, dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Dodatkowo w ramach wykładu możliwe jest przygotowanie prezentacji (w ramach pracy grupowej lub indywidualnej) stanowiącej element aktywności studentów - Bardzo dobre opracowanie wybranego tematu i przygotowanie interesującej prezentacji stanowi podstawę do podwyższenia oceny końcowej z egzaminu z przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny (test z elementami rozwiązywania krótkich zadań).

Punktacja:

- odpowiedź prawidłowa 1 punkt

- brak odpowiedzi 0 punktów

Ocena pozytywna: minimum 60% punktów

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zdobycie zaliczenia z ćwiczeń.

wykład

W1: egzamin +++

Dodatkowo w ramach wykładu możliwe jest przygotowanie prezentacji (w ramach pracy grupowej lub indywidualnej) stanowiącej element aktywności studentów - Bardzo dobre opracowanie wybranego tematu i przygotowanie interesującej prezentacji stanowi podstawę do podwyższenia oceny końcowej z egzaminu z przedmiotu.

Uwagi:

Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)