Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo administracyjne materialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PR-AD-MAT-S1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne materialne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1)
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje za zaliczenie zajęć 9 pkt ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 225 godzin pracy, z czego:

- udział w wykładach i ćwiczeniach, konsultacje (105 h)

- bieżące przygotowanie się do zajęć, wykonanie prac domowych i poleceń prowadzącego, pracę własną z literaturą przedmiotu, przygotowanie się do końcowego zaliczenia przedmiotu (120 h)


Efekty uczenia się - wiedza:

W.1. student ma zaawansowaną wiedzę o różnorodnych stosunkach prawnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego i ich specyfice zachodzących między podmiotami administrującymi a podmiotami obrotu prawnego, w tym strukturami i instytucjami publicznymi w skali państwowej i międzynarodowej (K_W03)

W.2. student zna w stopniu zaawansowanym terminologię języka prawnego materialnego prawa administracyjnego oraz języka prawniczego administracyjnego prawa materialnego, a także zna konstrukcje prawne i metody wykładni stosowane w administracyjnym prawie materialnym (K_W04)

W.3. student ma zaawansowaną wiedzę o podmiotach stosunków prawnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz o zasadach nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków z zakresu administracyjnego prawa materialnego, a także posiada wiedzę o człowieku jako o podmiocie stosunku publicznoprawnego i administacyjnoprawnego, interesancie i urzędniku oraz o podmiocie systemu ochrony praw człowieka (K_W05)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U.1. student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne w zakresie administracyjnego prawa materialnego (K_U01)


U.2. student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania konkretnych spraw i zjawisk prawnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego (K_U02)


U.3. student potrafi właściwie analizować sposób załatwiania konkretnych spraw administracyjnych i przebieg postępowania w sprawach z zakresu materialnego prawa administracyjnego (K_U03)


U.4. student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa (jako lider, który organizuje i kieruje pracą niewielkiego zespołu lub aktywny jego członek jako np. radny, urzędnik, pracownik administracyjno-biurowy albo jako osoba samodzielnie podejmująca i prowadząca działalność gospodarczo-usługową) w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach administracji publicznej, stowarzyszeniach i innych instytucjach społeczno-politycznych lub gospodarczych oraz jest zdolny do komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie administracji z uwzględnieniem norm materialnego prawa administracyjnego (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K.1. student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem norm materialnego prawa administracyjnego (K_K01)


K.2. współdziała w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty administracyjno-prawne (K_K04)

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), analiza przypadków ( opis sytuacyjny), wykład problemowy.

Metody poszukujące: projekt, dyskusje w grupach, prezentacje, referaty, analiza i rozwiązywanie kazusów.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie materialnego prawa administracyjnego, stanowiącego uzupełnienie i rozwinięcie zagadnień wynikających z części ogólnej prawa administracyjnego. Wykład ma prezentować różne formy działania administracji publicznej w poszczególnych działach materialnego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego materialnego prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Pełny opis:

I. Zagadnienia ogólne (5 godz.):

Pojęcie i podział prawa administracyjnego, wyodrębnienie prawa administracyjnego materialnego, typy norm prawa administracyjnego materialnego, podział prawa administracyjnego materialnego.

II. Zagadnienia szczegółowe (40 godz.):

Administracyjnoprawny status obywatela: zmiana imienia i nazwiska, obywatelstwo polskie, akty stanu cywilnego (9 godz.)

Administracyjnoprawna reglamentacja swobód jednostki: prawo zrzeszania się - stowarzyszenia, zgromadzenia, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych (9 godz.)

Administracja świadcząca: pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne; (6 godz.)

Korzystanie z rzeczy powszechnego użytku: rzeczy publiczne, drogi publiczne, podstawowe instytucje prawa wodnego; (8 godz.)

Administracyjnoprawna reglamentacja w zakresie praw rzeczowych: podstawowe zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego, instytucje prawa budowlanego, wywłaszczanie nieruchomości (8 godz.)

III. Ćwiczenia:

Cudzoziemcy (2 godz.)

Powszechny obowiązek obrony (2 godz.)

Korzystanie z zakładów publicznych (szkolnictwo wyższe) (4 godz.)

Problematyka administracyjnoprawna tzw. stref specjalnych (6 godz.)

Działania administracji w stanach zagrożenia (stany nadzwyczajne) (4 godz.)

Bezpieczeństwo imprez masowych (2 godz.)

Dowody osobiste, paszporty, ewidencja ludności (4 godz.)

Administracyjnoprawna reglamentacja zawodów zaufania publicznego (6 godz.)

Literatura:

1. Prawo administracyjne materialne. System prawa administracyjnego. T. 7, (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2017.

2. Materialne prawo administracyjne, (red.) M. Stahl, Warszawa 2016.

2. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009.

3. Prawo administracyjne. Część szczegółowa, (red.) J. Szreniawski, Bydgoszcz 1997.

4. Komentarze i monografie do poszczególnych instytucji prawa administracyjnego materialnego wg wyboru prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, którą student uzyskuje na podstawie aktywności na zajęciach (przygotowane wystąpienia i udział w dyskusji), wykonanych ćwiczeń (kazusów), okresowych prac kontrolnych (sprawdzianów wiedzy), odpowiedzi ustnych, przygotowanych pism procesowych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Egzamin w formie pisemnej lub ustnej polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu administracyjnego prawa materialnego; zagadnienia zreferowane na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński, Aleksandra Główczewska, Łukasz Maszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński, Łukasz Maszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński, Łukasz Maszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)