Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Sztuki Nowoczesnej (II)- Sztuka Współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-HSW-3L-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Historia Sztuki Nowoczesnej (II)- Sztuka Współczesna
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - malarstwo (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - malarstwo (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - malarstwo (dm)- Malarstwo sztalugowe
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - obiekty rzeźbiarskie (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - projektowanie graficzne (dm)
Przedmioty obowiązkowe- 3 rok, sem. zimowy- rzeźba dla potrzeb konserwacji dzieł sztuki (dm)
Przedmioty obowiązkowe-3 rok sem. zimowy. malarstwo (dm)-Malarstwo w architekturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

np.

- udział w wykładach – 30 h (1 ECTS)


- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżurów- 5 h (0,17 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.


- czytanie literatury- 10 h (0,33 ECTS)


- przygotowanie do egzaminu- 15 h (0,5 ECTS)


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk i przemian w sztukach plastycznych ze świadomością logiki zachodzących przemian w sztuce (w szczególności w dyscyplinach sztuk pięknych z zakresu kierunku malarstwo) K_W03 (dla kier. malarstwo)

-posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu historii i tradycji sztuk pięknych K_W05

-posiada wiedzę z historii sztuki współczesnej K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

-rozpoznaje i charakteryzuje przy użyciu fachowej terminologii epoki, style, kierunki w sztuce od końca lat.30-tych XX w. do początku XXI wieku

-charakteryzuje twórczość najważniejszych twórców w dziedzinie malarstwa od połowy lat. 40-tych XX wieku do początku XXI wieku

-analizuje humanistyczne wartości sztuki nowoczesnej K_U09

-rozpoznaje i datuje najważniejsze dzieła sztuki od połowy lat. 40-tych XX wieku do początku XXI wieku K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-ma świadomość poziomu wiedzy i własnych umiejętności oraz pozytywne nastawienie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji K_K01

-ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i regionu K_K06

Metody dydaktyczne:

wykład prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

(dot. architektury-15 godz.)

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych.

(dot. malarstwa-30 godz.)

Wykłady poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w malarstwie po II wojnie światowej w ujęciu problemowo-historycznym.

Pełny opis:

(dot. architektury – 15 godz.)

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w architekturze powszechnej XX wieku w ujęciu problemowo-historycznym. Twórczość architektoniczna rozpatrywana będzie na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych.

1. Modernizm

Wskazanie podstaw i założeń stylu; poruszane są zagadnienia twórczości przedstawicieli De Stijl, Konstruktywizmu, Bauhausu w aspekcie odniesień do planowania miast, kształtu i funkcji współczesnej architektury, roli jaką ma ona pełnić w kontekście potrzeb społecznych i ekonomicznych. Prezentowane są sylwetki i twórczość wybranych architektów europejskich. Omawiane jest znaczenie wystawy „Architektura międzynarodowa” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Poruszane są zagadnienia z dziedziny architektury mieszkaniowej: nowatorskie rozwiązania, wpływ czynników społeczno-ekonomicznych, estetycznych i politycznych na formę budynków mieszkalnych i - organizujących je w określone struktury miejskie – osiedli. Omawiane są wystawy budowlane, na których prezentowano prototypowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Poruszone są zarówno zagadnienie architektury jednorodzinnej, willowej, jak i wielorodzinnej, w tym koncepcja corbusierowskiej „maszyny do mieszkania”. Temat omówiony w oparciu o twórczość F.L.Wrighta, A.Loosa, L.Miesa van der Rohe, Le Corbusiera, , A.Aalto i in. Osobne zagadnienie stanowi amerykański program Case Study House.

Koncepcje modernistycznych miast w oparciu o projekty niezrealizowane (np. Ville Contemporaine, Plan Voisin, projekt dla Schelde, Algieru, Saint-Dié itp.) oraz konkretne realizacje (np. Brasilia, Chandigarh i in.).

Prezentacja utopijnych koncepcji budowy domów i rozplanowania miast, działalność angielskiej grupy Archigram i matabolistów japońskich oraz recepcja tejże działalności na przełomie XX i XXI wieku; omówienie powojennej architektury japońskiej w oparciu o twórczość Kenzo Tange, Kisho Kurokawy, Araty Isozaki i in.

2. Postmodernizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia stylu, prezentowane są zagadnienia krytyki architektonicznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości czołowych przedstawicieli modernizmu; istotne będzie odnajdywanie i rozumienie cytatów architektonicznych oraz pastiszu w dziełach postmodernistycznych; omówiony zostanie nurt neomodernizmu i nowego odczytania spuścizny architektonicznej pochodzącej z 1 połowy XX wieku. Różnorodność rozwiązań architektonicznych omówiona zostanie w oparciu o zrealizowane obiekty (m.in. autorstwa R.Venturiego, R.Meiera, Ch.Moora, M.Gravesa, J.Stirlinga i in.).

3. Dekonstruktywizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia programowe stylu; wskazane jest znaczenie konstruktywizmu rosyjskiego i modernizmu na ukształtowanie nowego języka wypowiedzi architektonicznej; omówiona jest wystawa inaugurująca działalność dekonstruktywistów z przedstawieniem sylwetek i twórczości uczestników; Wykład poparty jest licznymi przykładami niezrealizowanych koncepcji i rysunków architektonicznych pochodzących z wczesnych lat 80-tych XX wieku oraz wykonanych obiektów z końca XX wieku i początku XXI.

(cz. MALARSTWO 30h)

W trakcie wykładu omawiane są najważniejsze nurty w malarstwie europejskim, amerykańskim i polskim od połowy lat 40 tych XX wieku do początku XXI wieku. Dlatego w ramach wykładu szczegółowo charakteryzowane są kierunki, grupy artystyczne i dorobek twórców o charakterze przełomowym.

TEMATY

1. Lata 1945-1948 w malarstwie polskim, Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Krakowie

Andrzej Wróblewski (2h)

2. Geneza i cechy realizmu socjalistycznego. Przedstawiciele tego nurtu w malarstwie polskim (2h)

3. Malarstwo abstrakcyjne lata 40.te i 50.te. Geneza szkoły nowojorskiej. Malarze imigranci. (Arshile Gorky). Ekspresjonizm abstrakcyjny (Jackson Pollock). Willem de Kooning, Robert Motherwell, Franz Kline. Color field painting (Mark Rothko, Clyfford Still, Ad Reinhard). Szkoła Pacyfiku (Mark George Tobey). (4h)

4. Malarstwo materii ( Jean Fautrier, Wols). Art brut (Jean Dubuffet). COBRA (2h)

5. Arsenał 1955 i jego znaczenie dla malarstwa polskiego. Waldemar Cwenarski, Jacek Sempoliński, Jacek Sienicki, Jan Dziędziora, Marek Oberländer (2h)

6. Malarstwo polskie po połowie lat 50.tych: Grupa 55; Grupa Zamek; II Grupa Krakowska

(m.in.:Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Maria Jarema, Jadwiga Maziarska, Erna Rosenstein, Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski) (4h)

7. Koloryzm w malarstwie polskim po II wojnie światowej: szkoła sopocka, Artur Nacht-Samborski, Piotr Potworowski, Jan Cybis, Tadeusz Dominik, Stanisław Fijałkowski, Aleksander Kobzdej, Rajmund Ziemski, Wojciech Fangor, Stefan Gierowski, Leon Tarasewicz (3h)

8. Nowy Realizm (Gerhard Richter, Sigmar Polke). Szkoła londyńska (Francis Bacon, Lucian Freud) (2h)

9. Pop-art w Europie (Richard Hamilton, Eduardo Poalozzi) Independent Group, Wystawa This is Tommorow. Przedstawiciele pop-artu w Stanach Zjednoczonych (Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warchol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Tom Wesselmann) (2h)

10. Hiperrealizm w malarstwie amerykańskim (Ralph Goings, Chucks Close) (3h)

11. Grupa Neo-Neo-Neo, Grupa Śmietanka, Łukasz Korolkiewicz, Ewa Kuryluk, Edward Dwurnik, Roman Opałka, Wojciech Fangor (2h)

12. Grupa Wprost, Gruppa i nurt neoekspresjonizmu (2h)

Literatura:

Literatura z dziedziny architektury:

Podstawowa:

1. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

2. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

3. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

4. Wujek J., Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa 1986.

5. Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

Uzupełniająca:

6. Banham R., Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979

7. Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1987

8. Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

9. Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, Warszawa 1972.

10. Blake P., Ludwig Mies van der Rohe – architektura i struktura, Warszawa 1991.

11. Boesiger W., Le Corbusier. Oeuvre complète, Zurich 1929-1958

12. Bonta J., Ludwig Mies van der Rohe, Warszawa 1983.

13. Fiałkowski W., Siedmiu architektów XX wieku, Warszawa 1981

14. Gans D., The Le Corbusier Guide, New York 2000

15. Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975.

16. Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

17. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

18. Kotula A., Krakowski P., Architektura współczesna, Kraków 1967.

19. Kosa Z., Kenzo Tange, Warszawa 1977.

20. Kucharzewska J., Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych, Toruń 2016.

21. Lahti L., Alvar Aalto 1898-1976. Raj dla zwykłego człowieka, Köln 2006

22. Máté P., Richard Neutra, Warszawa 1978.

23. Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1977.

24. Nagy E., Le Corbusier, Warszawa 1977

25. Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

26. Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967

27. Overy P., De Stijl, Warszawa 1979.

28. Pawley M., Norman Foster. A Global Architecture, London 1999

29. Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

30. Sakellaridou I., Mario Botta. Architectural Poetics, New York 2000

31. Sarnitz A., Adolf Loos, Bonn 2003

32. Sławińska J., Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1997

33. Springer, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

34. Stopczyk S., Ekspresjonizm, Warszawa 1987.

35. Tzonis A., Santiago Calatrava. The Poetics of Movement, London 2000

36. Włodarczyk J., Prawda i kłamstwa architektury, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2009.

37. Winskowski P., Modernizm przebudowany. Inspiracje techniką w architekturze u progu XXI wieku, Kraków 2000.

38. Wisłocka I., Dom i miasto jutra, Warszawa 1971

39. Zumthor P., Myślenie architekturą, Kraków 2011

(Literatura z dziedziny malarstwa)

Sztuka Świata, t.10, Warszawa 1996

Urszula Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, Gdańsk 2002

Urszula Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973

Grzegorz Dziamski, Lata dziewięćdziesiąte, Arsenał, Poznań 2000

Grzegorz Dziamski (red.), Od awangardy do postmodernizmu, Warszawa 1996

Grzegorz Dziamski (red) Encyklopedia Kultury Polskiej XX w. Od awangardy do postmodernizmu, Warszawa 1996

Krystyna Janicka, Malarstwo surrealistyczne 1940 – 1970, Warszawa 1978

Alicja Kępińska, Nowa Sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978, Warszawa 1981

Adam Kotula, Krakowski Piotr, Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

Adam Kotula, Krakowski Piotr, Rzeźba współczesna, Warszawa 1980

Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa 2002

Piotr Krakowski, O sztuce nowe i najnowszej, Warszawa 1984

Piotr Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Rebis, Poznań, 1999

Piotr Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty: sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Rebis, Poznań, 2005

Barbara Rose, Malarstwo amerykańskie XX wieku, Warszawa 1991

Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005

Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie, 1944-1974, wyd. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983

Ryszard Kluszczyński, Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998

Wojciech Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Kraków 1991

Aleksander Wojciechowski, Czas nadziei, czas smutku. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, warszawa 1992

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu po zakończeniu semestru

informacja dotycząca testu z części- architektura

Metody oceniania:

- egzamin pisemny – K_W01, K_W02

Kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu (punktacja przybliżona)

ndst – 55 pkt

dst – 56-65 pkt

dst plus – 66-75 pkt

db – 76-85 pkt

db plus – 86-90 pkt

bdb – 91-106 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykłady poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji sztuki polskiej po II wojnie światowej w ujęciu problemowo-historycznym oraz problemowym. Przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej sztuce, z uwzględnieniem zmian w postrzeganiu formy plastycznej, nowoczesnych technik i środków wyrazu.

Pełny opis:

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk, tendencji i kierunków artystycznych zachodzących w sztuce europejskiej i pozaeuropejskiej po II wojnie światowej. Przedmiotem zajęć jest rozległy obszar dotyczący przede wszystkim sztuki wizualnej. W ujęciu historycznym przedstawione zostaną najważniejsze kierunki, ruchy artystyczne i tendencje kształtujące się na styku koncepcji modernistycznych i postmodernistych: począwszy od nurtu figuratywnego i abstrakcji, sztuk performatywnych, sztuki nowych mediów oraz problematyki zjawisk najnowszych. W ramach wykładów przewidziane jest osadzenie sztuki polskiej po 1945 r. w szerszym kontekście - obszaru kultury zachodniej oraz krajów dawnego bloku sowieckiego.

Uwagi:

13.15-14.45 sala 101

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykłady poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji sztuki polskiej po II wojnie światowej w ujęciu problemowo-historycznym oraz problemowym. Przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej sztuce, z uwzględnieniem zmian w postrzeganiu formy plastycznej, nowoczesnych technik i środków wyrazu.

Pełny opis:

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk, tendencji i kierunków artystycznych zachodzących w sztuce europejskiej i pozaeuropejskiej po II wojnie światowej. Przedmiotem zajęć jest rozległy obszar dotyczący przede wszystkim sztuki wizualnej. W ujęciu historycznym przedstawione zostaną najważniejsze kierunki, ruchy artystyczne i tendencje kształtujące się na styku koncepcji modernistycznych i postmodernistych: począwszy od nurtu figuratywnego i abstrakcji, sztuk performatywnych, sztuki nowych mediów oraz problematyki zjawisk najnowszych. W ramach wykładów przewidziane jest osadzenie sztuki polskiej po 1945 r. w szerszym kontekście - obszaru kultury zachodniej oraz krajów dawnego bloku sowieckiego.

Uwagi:

13.15-14.45 sala 101

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykłady poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji sztuki polskiej po II wojnie światowej w ujęciu problemowo-historycznym oraz problemowym. Przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej sztuce, z uwzględnieniem zmian w postrzeganiu formy plastycznej, nowoczesnych technik i środków wyrazu.

Pełny opis:

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk, tendencji i kierunków artystycznych zachodzących w sztuce europejskiej i pozaeuropejskiej po II wojnie światowej. Przedmiotem zajęć jest rozległy obszar dotyczący przede wszystkim sztuki wizualnej. W ujęciu historycznym przedstawione zostaną najważniejsze kierunki, ruchy artystyczne i tendencje kształtujące się na styku koncepcji modernistycznych i postmodernistych: począwszy od nurtu figuratywnego i abstrakcji, sztuk performatywnych, sztuki nowych mediów oraz problematyki zjawisk najnowszych. W ramach wykładów przewidziane jest osadzenie sztuki polskiej po 1945 r. w szerszym kontekście - obszaru kultury zachodniej oraz krajów dawnego bloku sowieckiego.

Uwagi:

13.15-14.45 sala 101

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zakres chronologiczny wykładu obejmuje historię malarstwa europejskiej, amerykańskiej i polskiej od połowy lat 40 tych XX wieku do początku XXI wieku

Pełny opis:

(dot. architektury – 15 godz.)

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w architekturze powszechnej XX wieku w ujęciu problemowo-historycznym. Twórczość architektoniczna rozpatrywana będzie na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych.

1. Modernizm

Wskazanie podstaw i założeń stylu; poruszane są zagadnienia twórczości przedstawicieli De Stijl, Konstruktywizmu, Bauhausu w aspekcie odniesień do planowania miast, kształtu i funkcji współczesnej architektury, roli jaką ma ona pełnić w kontekście potrzeb społecznych i ekonomicznych. Prezentowane są sylwetki i twórczość wybranych architektów europejskich. Omawiane jest znaczenie wystawy „Architektura międzynarodowa” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Poruszane są zagadnienia z dziedziny architektury mieszkaniowej: nowatorskie rozwiązania, wpływ czynników społeczno-ekonomicznych, estetycznych i politycznych na formę budynków mieszkalnych i - organizujących je w określone struktury miejskie – osiedli. Omawiane są wystawy budowlane, na których prezentowano prototypowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Poruszone są zarówno zagadnienie architektury jednorodzinnej, willowej, jak i wielorodzinnej, w tym koncepcja corbusierowskiej „maszyny do mieszkania”. Temat omówiony w oparciu o twórczość F.L.Wrighta, A.Loosa, L.Miesa van der Rohe, Le Corbusiera, , A.Aalto i in. Osobne zagadnienie stanowi amerykański program Case Study House.

Koncepcje modernistycznych miast w oparciu o projekty niezrealizowane (np. Ville Contemporaine, Plan Voisin, projekt dla Schelde, Algieru, Saint-Dié itp.) oraz konkretne realizacje (np. Brasilia, Chandigarh i in.).

Prezentacja utopijnych koncepcji budowy domów i rozplanowania miast, działalność angielskiej grupy Archigram i matabolistów japońskich oraz recepcja tejże działalności na przełomie XX i XXI wieku; omówienie powojennej architektury japońskiej w oparciu o twórczość Kenzo Tange, Kisho Kurokawy, Araty Isozaki i in.

2. Postmodernizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia stylu, prezentowane są zagadnienia krytyki architektonicznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości czołowych przedstawicieli modernizmu; istotne będzie odnajdywanie i rozumienie cytatów architektonicznych oraz pastiszu w dziełach postmodernistycznych; omówiony zostanie nurt neomodernizmu i nowego odczytania spuścizny architektonicznej pochodzącej z 1 połowy XX wieku. Różnorodność rozwiązań architektonicznych omówiona zostanie w oparciu o zrealizowane obiekty (m.in. autorstwa R.Venturiego, R.Meiera, Ch.Moora, M.Gravesa, J.Stirlinga i in.).

3. Dekonstruktywizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia programowe stylu; wskazane jest znaczenie konstruktywizmu rosyjskiego i modernizmu na ukształtowanie nowego języka wypowiedzi architektonicznej; omówiona jest wystawa inaugurująca działalność dekonstruktywistów z przedstawieniem sylwetek i twórczości uczestników; Wykład poparty jest licznymi przykładami niezrealizowanych koncepcji i rysunków architektonicznych pochodzących z wczesnych lat 80-tych XX wieku oraz wykonanych obiektów z końca XX wieku i początku XXI.

(cz. MALARSTWO)

W trakcie wykładu omawiane są najważniejsze nurty w malarstwie europejskim, amerykańskim i polskim od końca lat 30 tych XX wieku do początku XXI wieku. Dlatego w ramach wykładu szczegółowo charakteryzowane są kierunki, grupy artystyczne i dorobek twórców o charakterze przełomowym.

TEMATY

1. Lata 1945-1948 w malarstwie polskim, Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Krakowie

Andrzej Wróblewski (2h)

2. Geneza i cechy realizmu socjalistycznego. Przedstawiciele tego nurtu w malarstwie polskim (2h)

3. Malarstwo abstrakcyjne lata 40.te i 50.te. Geneza szkoły nowojorskiej. Malarze imigranci. (Arshile Gorky). Ekspresjonizm abstrakcyjny (Jackson Pollock). Willem de Kooning, Robert Motherwell, Franz Kline. Color field painting (Mark Rothko, Clyfford Still, Ad Reinhard). Szkoła Pacyfiku (Mark George Tobey). (4h)

4. Malarstwo materii ( Jean Fautrier, Wols). Art brut (Jean Dubuffet). COBRA (2h)

5. Arsenał 1955 i jego znaczenie dla malarstwa polskiego. Waldemar Cwenarski, Jacek Sempoliński, Jacek Sienicki, Jan Dziędziora, Marek Oberländer (2h)

6. Malarstwo polskie po połowie lat 50.tych: Grupa 55; Grupa Zamek; II Grupa Krakowska

(m.in.:Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Maria Jarema, Jadwiga Maziarska, Erna Rosenstein, Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski) (4h)

7. Koloryzm w malarstwie polskim po II wojnie światowej: szkoła sopocka, Artur Nacht-Samborski, Piotr Potworowski, Jan Cybis, Tadeusz Dominik, Stanisław Fijałkowski, Aleksander Kobzdej, Rajmund Ziemski, Wojciech Fangor, Stefan Gierowski, Leon Tarasewicz (3h)

8. Nowy Realizm (Gerhard Richter, Sigmar Polke). Szkoła londyńska (Francis Bacon, Lucian Freud) (2h)

9. Pop-art w Europie (Richard Hamilton, Eduardo Poalozzi) Independent Group, Wystawa This is Tommorow. Przedstawiciele pop-artu w Stanach Zjednoczonych (Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warchol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Tom Wesselmann) (2h)

10. Hiperrealizm w malarstwie amerykańskim (Ralph Goings, Chucks Close) (3h)

11. Grupa Neo-Neo-Neo, Grupa Śmietanka, Łukasz Korolkiewicz, Ewa Kuryluk, Edward Dwurnik, Roman Opałka, Wojciech Fangor (2h)

12. Grupa Wprost, Gruppa i nurt neoekspresjonizmu (2h)

Literatura:

Literatura z dziedziny architektury:

Podstawowa:

1. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

2. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

3. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

4. Wujek J., Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa 1986.

5. Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

Literatura z dziedziny malarstwa:

1. Sztuka Świata, T.10, Warszawa 1996

2. Anda Rottenberg, Sztuka e Polsce 1945-2005, Warszawa 2007.

3.Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1980, Warszawa 1988.

Uwagi:

Ze względu na epidemię COVID-19 egzamin odbędzie się w formie testu przez platformę Microsoft Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.