Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dzieło sztuki współczesnej w aspekcie techniki artystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-DSW-1Zka-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieło sztuki współczesnej w aspekcie techniki artystycznej
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat sztuki XIX i XX wieku

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 30 godzin wykładu

godziny niekontaktowe - przygotowanie do wykładu, zapoznanie się z literaturą - ok.30 godzin

ogółem 60 godzin, 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Zna podstawową terminologię sztuk plastycznych (w tym także: techniki sztuk plastycznych) (K_W02)


W2 - Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki z naciskiem na warsztatową stronę dzieła (K_W11).


W3 - Ma uporządkowaną szczegółową wiedzę w zakresie europejskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej (z naciskiem na aspekt warsztatowy) (K_W_04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 -Na poziomie podstawowym rozpoznaje dzieło sztuki pod kątem materiału i techniki, datowania, określenia stylu i środowiska artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki nowoczesnej i współczesnej (K_U05)


U2 - Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji w języku polskim na temat sztuki, zwłaszcza współczesnej (K_U13).


U3- Charakteryzuje dzieło sztuki nowoczesnej i współczesnej od strony formy artystycznej / oddziaływania artystycznego, krytycznie je analizuje i interpretuje, określając jego rolę w ewolucji sztuki (K_U07).


U4 - Na poziomie podstawowym prowadzi wstępną analizę ikonograficzną oraz określa symboliczne treści i kulturowy kontekst dzieła sztuki, zwłaszcza nowoczesnej i współczesnej (z odniesieniem do znaczenia użytej techniki dla osiągnięcia finalnego efektu) (K_U04).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Posiada zrozumienie dla nowych idei społecznych i nowatorskich zjawisk w sztuce, kulturze oraz naukach humanistycznych (K_K05).


K2 - Posiada świadomość wartości, które do współczesności wnosi światowe dziedzictwo kultury, obejmujące sztukę i kulturę artystyczną pozaeuropejską, mniejszości narodowych i religijnych. (K_K07)


K3 -Posiada świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K06).K4 - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi (teorie sztuki nowoczesnej i współczesnej) i wykorzystuje tę umiejętność w sytuacjach profesjonalnych, wymagających opisu i oceny dzieła / działania / wydarzenia artystycznego (K_K08)

Metody dydaktyczne:

Wykład przeprowadzony zostanie w formie konwersatoryjnej (zdobycie umiejętności U2 - K_U13) i wspierany będzie pokazem slajdów z próbą wspólnej krytycznej analizy dzieł pod kątem warsztatu i jego powiązania z głównymi tendencjami epoki i rozumieniem znaczenia dla historii sztuki poszczególnych postaw i przemian wyrażonych techniką wykonania (K1 - K_K05; K2 - K_K07) . Nacisk położony zostanie na zrozumienie i opanowanie terminologii technik sztuk plastycznych (realizacja efektów W1 - K_W02, W2 K_W11) w kontekście sztuki XIX i XX wieku (K_W04; U3- K_U07)

Wykład poszerzy obserwacja oryginalnych dzieł na wystawie i próba ich analizy wizualnej od strony warsztatu i techniki wykonania, podsumowana pisemnym opisem w przypadku prowadzenia zajęć kontaktowych (ćwiczenie umiejętności U1 - K_U05; wzmacnianie kompetencji K3 - K_K06).

W razie konieczności prowadzenia wykładu tylko w formie online analiza wizualna w oparciu o dobre jakości reprodukcji w miarę możliwości ze zbliżeniami fragmentów i istotnych technicznie detali (ćwiczenie umiejętności U1 - K_U05; wzmacnianie kompetencji K3 - K_K06).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Skrócony opis:

Wykład podejmuje problematykę technik artystycznych i używanych przez twórców sztuki współczesnej materiałów w aspekcie ich warunkowania finalnego efektu wizualnego, przebiegu procesu twórczego, dopełnienia charakterystyki stylistycznej, wpływu na ewentualne zmiany optyczne materiałów pod wpływem starzenia - a wpływające na interpretację dzieła. Jest próbą podjęcia rozumienia dzieła i niesionych przezeń idei widzianych w nierozerwalnym związku z materią, umożliwiająca taką, a nie inną, niepowtarzalną wypowiedź artystyczną.

Pełny opis:

W ramach cyklu wykładów podjęta jest próba zrozumienia pojęć techniki artystycznej, warsztatu artystycznego, procesu twórczego, budowy technicznej dzieła, oraz powiązania ich z ostatecznym efektem wizualnym o określonej stylistyce i wartości ideowej. W efekcie pogłębione zostaje zrozumienie dzieła, jego "tła materialnego" uwarunkowanego np. dostępnością materiałów artystycznych, czy popularnością wybranych technik artystycznych. Analiza oparta jest o poszczególne dzieła prezentujące cechy całych nurtów artystycznych, bądź pojedynczych znaczących osobowości twórczych. Dla lepszego zrozumienia ewolucji postawy artystycznej oraz samego warsztatu twórczego technikom tradycyjnym wypływającym z akademickiej sztuki XIX-wiecznej, przeciwstawione są działania późniejsze, wypływające z propozycji awangardy początku XX wieku i kolejnych kierunków, także powojennych, ze wskazaniem pierwotnego źródła przewartościowań artystycznych, ale i technicznych i materiałowych, jeszcze w anty - akademickich nurtach wieku XIX-ego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA (do zapoznania w wybranych fragmentach):

M. Wachowiak, Ingerencje konserwatora w dzieła artystów żyjących, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 2018, s. 21-51.

M. Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 2017.

E. Princi, Awangarda dwudziestego wieku, Arkady, Warszawa 2012.

Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Warszawa 2006.

Malarstwo amerykańskie, red. F. C. Marchetti, arkady, 2002.

M. Rzepińska, Historia koloru, tom 2, Warszawa 1989.

Sztuka Świata, Arkady, Warszawa, odpowiednio 1995, 96, 99, tomy 8, 9, 10 (bez rozdziałów dotyczących architektury).

L. Lossos, Techniki malarskie, Warszawa 1991.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (do zapoznania w wybranych fragmentach):

M. Wachowiak, David Lynch's Painting Materials, SPIE proceedings, 2019.

Issues in Contemporary Oil Paint, Springer 2014.

Sztuka współczesna, M. Anglani, M. V. Martini, E. Princi, A. Vettese, Arkady, Warszawa 2012.

O. Chiantore, A. Rava, Conserving Contemporary Art, s. 21-31 (chapter: New materials in contemporary art), Getty Conservation Institute, los Angeles, 2012.

S. F. Lake, Willem de Kooning, the Artist Materials, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2010.

Zeszyty Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, XXXVI, Toruń 2008.

J. Gage, Kolor i kultura, Universitas, Kraków 2008.

Modern art: Who Cares? , IJsbrand M. C. Hummelen, Dionne Sillé, Marjan Zijlmans. Archetype, 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Obok oceny na podstawie ustnej wypowiedzi sprawdzającej zdobyta wiedzę, istotnym czynnikiem przebiegu zajęć wydatnie wpływającym na ocenę jest aktywny udział w dyskusjach podejmowanych na temat konkretnych dzieł w trakcie wykładów (W1-3, U1-4, K1-4).

Zaliczenie może odbyć się zdalnie, na platformie MS Teams

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład podejmuje problematykę technik artystycznych i używanych przez twórców sztuki współczesnej materiałów w aspekcie ich warunkowania finalnego efektu wizualnego, przebiegu procesu twórczego, dopełnienia charakterystyki stylistycznej, wpływu na ewentualne zmiany optyczne materiałów pod wpływem starzenia a wpływające na interpretację dzieła. Jest próbą podjęcia rozumienia dzieła i niesionych przezeń idei widzianych w nierozerwalnym związku z materią, umożliwiająca taką, a nie inna, niepowtarzalną wypowiedź artystyczną.

Pełny opis:

W ramach cyklu wykładów podjęta jest próba zrozumienia pojęć techniki artystycznej, warsztatu artystycznego, procesu twórczego, budowy technicznej dzieła, oraz powiązania ich z ostatecznym efektem wizualnym o określonej stylistyce i wartości ideowej. W efekcie pogłębione zostaje zrozumienie dzieła, jego "tła materialnego" uwarunkowanego np. dostępnością materiałów artystycznych, czy popularnością wybranych technik artystycznych. Analiza oparta jest o poszczególne dzieła prezentujące cechy całych nurtów artystycznych, bądź pojedynczych znaczących osobowości twórczych. Dla lepszego zrozumienia ewolucji postawy artystycznej oraz samego warsztatu twórczego technikom tradycyjnym wypływającym z akademickiej sztuki XIX-wiecznej, przeciwstawione są działania późniejsze, wypływające z propozycji awangardy początku XX wieku i kolejnych kierunków, także powojennych, ze wskazaniem pierwotnego źródła przewartościowań artystycznych, ale i technicznych i materiałowych, jeszcze w anty akademickich nurtach wieku XIX-ego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA (do zapoznania w wybranych fragmentach):

M. Wachowiak, Ingerencje konserwatora w dzieła artystów żyjących, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 2018, s. 21-51.

M. Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 2017.

E. Princi, Awangarda dwudziestego wieku, Arkady, Warszawa 2012.

Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Warszawa 2006.

Malarstwo amerykańskie, red. F. C. Marchetti, arkady, 2002.

M. Rzepińska, Historia koloru, tom 2, Warszawa 1989.

Sztuka Świata, Arkady, Warszawa, odpowiednio 1995, 96, 99, tomy 8, 9, 10 (bez rozdziałów dotyczących architektury).

L. Lossos, Techniki malarskie, Warszawa 1991.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (do zapoznania w wybranych fragmentach):

M. Wachowiak, David Lynch's Painting Materials, SPIE proceedings, 2019.

Issues in Contemporary Oil Paint, Springer 2014.

Sztuka współczesna, M. Anglani, M. V. Martini, E. Princi, A. Vettese, Arkady, Warszawa 2012.

O. Chiantore, A. Rava, Conserving Contemporary Art, s. 21-31 (chapter: New materials in contemporary art), Getty Conservation Institute, los Angeles, 2012.

S. F. Lake, Willem de Kooning, the Artist Materials, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2010.

Zeszyty Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, XXXVI, Toruń 2008.

J. Gage, Kolor i kultura, Universitas, Kraków 2008.

Modern art: Who Cares? , IJsbrand M. C. Hummelen, Dionne Sillé, Marjan Zijlmans. Archetype, 2005.

Uwagi:

W miarę możliwości zostanie odwiedzona przynajmniej jedna wystawa, by podjąć próbę analizy warsztatowej dzieła w oparciu o oryginał.

Obok oceny na podstawie ustnej wypowiedzi sprawdzającej zdobyta wiedzę, istotnym czynnikiem przebiegu zajęć wydatnie wpływającym na ocenę jest aktywny udział w dyskusjach podejmowanych na temat konkretnych dzieł w trakcie wykładów.

W razie konieczności prowadzenia wykładu tylko w formie online pominięta zostanie wizyta na wystawie, natomiast analiza wizualna zostanie przeprowadzona w oparciu o dobrej jakości reprodukcje, w miarę możliwości ze zbliżeniami fragmentów kompozycji i istotnych technicznie detali.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład podejmuje problematykę technik artystycznych i używanych przez twórców sztuki współczesnej materiałów w aspekcie ich warunkowania finalnego efektu wizualnego, przebiegu procesu twórczego, dopełnienia charakterystyki stylistycznej, wpływu na ewentualne zmiany optyczne materiałów pod wpływem starzenia a wpływające na interpretację dzieła. Jest próbą podjęcia rozumienia dzieła i niesionych przezeń idei widzianych w nierozerwalnym związku z materią, umożliwiająca taką, a nie inna, niepowtarzalną wypowiedź artystyczną.

Pełny opis:

W ramach cyklu wykładów podjęta jest próba zrozumienia pojęć techniki artystycznej, warsztatu artystycznego, procesu twórczego, budowy technicznej dzieła, oraz powiązania ich z ostatecznym efektem wizualnym o określonej stylistyce i wartości ideowej. W efekcie pogłębione zostaje zrozumienie dzieła, jego "tła materialnego" uwarunkowanego np. dostępnością materiałów artystycznych, czy popularnością wybranych technik artystycznych. Analiza oparta jest o poszczególne dzieła prezentujące cechy całych nurtów artystycznych, bądź pojedynczych znaczących osobowości twórczych. Dla lepszego zrozumienia ewolucji postawy artystycznej oraz samego warsztatu twórczego technikom tradycyjnym wypływającym z akademickiej sztuki XIX-wiecznej, przeciwstawione są działania późniejsze, wypływające z propozycji awangardy początku XX wieku i kolejnych kierunków, także powojennych, ze wskazaniem pierwotnego źródła przewartościowań artystycznych, ale i technicznych i materiałowych, jeszcze w anty akademickich nurtach wieku XIX-ego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA (do zapoznania w wybranych fragmentach):

M. Wachowiak, Ingerencje konserwatora w dzieła artystów żyjących, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 2018, s. 21-51.

M. Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 2017.

E. Princi, Awangarda dwudziestego wieku, Arkady, Warszawa 2012.

Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Warszawa 2006.

Malarstwo amerykańskie, red. F. C. Marchetti, arkady, 2002.

M. Rzepińska, Historia koloru, tom 2, Warszawa 1989.

Sztuka Świata, Arkady, Warszawa, odpowiednio 1995, 96, 99, tomy 8, 9, 10 (bez rozdziałów dotyczących architektury).

L. Lossos, Techniki malarskie, Warszawa 1991.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (do zapoznania w wybranych fragmentach):

M. Wachowiak, David Lynch's Painting Materials, SPIE proceedings, 2019.

Issues in Contemporary Oil Paint, Springer 2014.

Sztuka współczesna, M. Anglani, M. V. Martini, E. Princi, A. Vettese, Arkady, Warszawa 2012.

O. Chiantore, A. Rava, Conserving Contemporary Art, s. 21-31 (chapter: New materials in contemporary art), Getty Conservation Institute, los Angeles, 2012.

S. F. Lake, Willem de Kooning, the Artist Materials, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2010.

Zeszyty Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, XXXVI, Toruń 2008.

J. Gage, Kolor i kultura, Universitas, Kraków 2008.

Modern art: Who Cares? , IJsbrand M. C. Hummelen, Dionne Sillé, Marjan Zijlmans. Archetype, 2005.

Uwagi:

W miarę możliwości zostanie odwiedzona przynajmniej jedna wystawa, by podjąć próbę analizy warsztatowej dzieła w oparciu o oryginał.

Obok oceny na podstawie ustnej wypowiedzi sprawdzającej zdobyta wiedzę, istotnym czynnikiem przebiegu zajęć wydatnie wpływającym na ocenę jest aktywny udział w dyskusjach podejmowanych na temat konkretnych dzieł w trakcie wykładów.

W razie konieczności prowadzenia wykładu tylko w formie online pominięta zostanie wizyta na wystawie, natomiast analiza wizualna zostanie przeprowadzona w oparciu o dobrej jakości reprodukcje, w miarę możliwości ze zbliżeniami fragmentów kompozycji i istotnych technicznie detali.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład podejmuje problematykę technik artystycznych i używanych przez twórców sztuki współczesnej materiałów w aspekcie ich warunkowania finalnego efektu wizualnego, przebiegu procesu twórczego, dopełnienia charakterystyki stylistycznej, wpływu na ewentualne zmiany optyczne materiałów pod wpływem starzenia a wpływające na interpretację dzieła. Jest próbą podjęcia rozumienia dzieła i niesionych przezeń idei widzianych w nierozerwalnym związku z materią, umożliwiająca taką, a nie inna, niepowtarzalną wypowiedź artystyczną.

Pełny opis:

W ramach cyklu wykładów podjęta jest próba zrozumienia pojęć techniki artystycznej, warsztatu artystycznego, procesu twórczego, budowy technicznej dzieła, oraz powiązania ich z ostatecznym efektem wizualnym o określonej stylistyce i wartości ideowej. W efekcie pogłębione zostaje zrozumienie dzieła, jego "tła materialnego" uwarunkowanego np. dostępnością materiałów artystycznych, czy popularnością wybranych technik artystycznych. Analiza oparta jest o poszczególne dzieła prezentujące cechy całych nurtów artystycznych, bądź pojedynczych znaczących osobowości twórczych. Dla lepszego zrozumienia ewolucji postawy artystycznej oraz samego warsztatu twórczego technikom tradycyjnym wypływającym z akademickiej sztuki XIX-wiecznej, przeciwstawione są działania późniejsze, wypływające z propozycji awangardy początku XX wieku i kolejnych kierunków, także powojennych, ze wskazaniem pierwotnego źródła przewartościowań artystycznych, ale i technicznych i materiałowych, jeszcze w anty akademickich nurtach wieku XIX-ego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA (do zapoznania w wybranych fragmentach):

M. Wachowiak, Ingerencje konserwatora w dzieła artystów żyjących, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 2018, s. 21-51.

M. Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 2017.

E. Princi, Awangarda dwudziestego wieku, Arkady, Warszawa 2012.

Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Warszawa 2006.

Malarstwo amerykańskie, red. F. C. Marchetti, arkady, 2002.

M. Rzepińska, Historia koloru, tom 2, Warszawa 1989.

Sztuka Świata, Arkady, Warszawa, odpowiednio 1995, 96, 99, tomy 8, 9, 10 (bez rozdziałów dotyczących architektury).

L. Lossos, Techniki malarskie, Warszawa 1991.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (do zapoznania w wybranych fragmentach):

M. Wachowiak, David Lynch's Painting Materials, SPIE proceedings, 2019.

Issues in Contemporary Oil Paint, Springer 2014.

Sztuka współczesna, M. Anglani, M. V. Martini, E. Princi, A. Vettese, Arkady, Warszawa 2012.

O. Chiantore, A. Rava, Conserving Contemporary Art, s. 21-31 (chapter: New materials in contemporary art), Getty Conservation Institute, los Angeles, 2012.

S. F. Lake, Willem de Kooning, the Artist Materials, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2010.

Zeszyty Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, XXXVI, Toruń 2008.

J. Gage, Kolor i kultura, Universitas, Kraków 2008.

Modern art: Who Cares? , IJsbrand M. C. Hummelen, Dionne Sillé, Marjan Zijlmans. Archetype, 2005.

Uwagi:

W miarę możliwości zostanie odwiedzona przynajmniej jedna wystawa, by podjąć próbę analizy warsztatowej dzieła w oparciu o oryginał.

Obok oceny na podstawie ustnej wypowiedzi sprawdzającej zdobyta wiedzę, istotnym czynnikiem przebiegu zajęć wydatnie wpływającym na ocenę jest aktywny udział w dyskusjach podejmowanych na temat konkretnych dzieł w trakcie wykładów.

W razie konieczności prowadzenia wykładu tylko w formie online pominięta zostanie wizyta na wystawie, natomiast analiza wizualna zostanie przeprowadzona w oparciu o dobrej jakości reprodukcje, w miarę możliwości ze zbliżeniami fragmentów kompozycji i istotnych technicznie detali.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)