Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-1-EG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s1
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin, z czego 15 godzin zajęcia + 15 godzin pracy własnej

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- definiuje emisję głosu i jej rodzaje

- opisuje mechanizm powstawania mowy

- klasyfikuje typy oddychania

- opisuje podstawowe zasady prawidłowej emisji głosu takie jak: używanie właściwej średnicy głosu i miękkiego nastawienia głosu, kierowanie głosu na maskę itd.

- poznaje zasady prawidłowej artykulacji i akcentowania (zdaniowego i logicznego)

- poznaje podstawowe zasady wystąpień publicznych

- charakteryzuje choroby aparatu głosowego związane z wadliwą emisją i przedstawia sposoby ich zapobiegania

- opisuje najważniejsze zasady higieny pracy głosem


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- demonstruje prawidłowy sposób oddychania (oddech przeponowy)

- właściwie operuje oddechem spoczynkowym i dynamicznym

- używa miękkiego nastawienia głosu

- kieruje głos na maskę

- posługuje się właściwą dla siebie średnicą głosu

- posługuje się właściwym akcentem (wyrazowym i zdaniowym),

- unika błędów artykulacyjnych

- mówi w sposób ciekawy i urozmaicony poprzez umiejętne stosowanie

elementów prozodycznych

- nawiązuje i podtrzymuje kontakt wzrokowy ze słuchaczami oraz używa

adekwatnej mowy ciała celem wzmocnienia skuteczności przekazu

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- umiejętnie i sprawnie komunikuje się z innymi ludźmi

- potrafi wywierać pożądany wpływ na innych ludzi

- nabywa umiejętność skutecznej interakcji z otoczeniem

Metody dydaktyczne:

1. Ćwiczenia praktyczne technik emisyjnych - indywidualne i grupowe

2. Wykład , pogadanka, prezentacja power point

3. Praca z tekstem, krytyczna analiza materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego poprzez opanowanie prawidłowych technik emisyjnych oraz uzyskanie wiedzy na temat zasad prawidłowego posługiwania się głosem.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy na temat m.in:

- anatomiczno-fizjologicznych uwarunkowaniach powstawania głosu

- zagrożeń wynikających z niewłaściwego posługiwania się głosem

- zasad higieny pracy głosem

Ćwiczenia ( indywidualne i grupowe) mają za zadanie:

- eliminowanie złych nawyków emisyjnych,

- opanowanie poprawnych nawyków i technik emisyjnych (oddech, fonacja, artykulacja) będących podstawą prawidłowego posługiwania się głosem

- eliminowanie powszechnych błędów językowych i artykulacyjnych

- naukę właściwego używania elementów prozodycznych oraz mowy ciała wzmacniających przekaz werbalny

Literatura:

- Dabrowski Łukasz. Tajniki wystąpień publicznych. Gliwice 2012

- Heigl Peter. 30 minut, aby zostać dobrym mówcą.Katowice 2004

- Hindle Tim. Sztuka prezentacji. Warszawa 2000

- Lewis David. Spokojny oddech. Warszawa 2003

- Orłoś Maciej. O sztuce wystąpień publicznych. Warszawa 2018

- Red. Barbara Werner. Głos i jego zaburzenia. Wrocław 2004

- Red. Mariola Śliwińska-Kowalska. Głos narzędziem pracy. Łódź 1999

- Styczek Irena. Logopedia. Warszawa 1980

- Tarasiewicz Bogumiła. Mówię i śpiewam świadomie. Kraków 2003

- Toczyska Bogumiła. Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk 2000

- Weller Stella. Oddech, który leczy. Gdańsk 2004

Metody i kryteria oceniania:

1. Frekwencja ( dopuszczalna 1 nieobecność).

2. Bieżąca ocena aktywności

3. Końcowe teoretyczno-praktyczne kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Mendelewski
Prowadzący grup: Włodzimierz Mendelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego poprzez opanowanie prawidłowych technik emisyjnych oraz uzyskanie wiedzy na temat zasad prawidłowego posługiwania się głosem.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy na temat m.in:

- anatomiczno-fizjologicznych uwarunkowaniach powstawania głosu

- zagrożeń wynikających z niewłaściwego posługiwania się głosem

- zasad higieny pracy głosem

Ćwiczenia ( indywidualne i grupowe) mają za zadanie:

- eliminowanie złych nawyków emisyjnych,

- opanowanie poprawnych nawyków i technik emisyjnych (oddech, fonacja, artykulacja) będących podstawą prawidłowego posługiwania się głosem

- eliminowanie powszechnych błędów językowych i artykulacyjnych

- naukę właściwego używania elementów prozodycznych oraz mowy ciała wzmacniających przekaz werbalny

Literatura:

- Dabrowski Łukasz. Tajniki wystąpień publicznych. Gliwice 2012

- Heigl Peter. 30 minut, aby zostać dobrym mówcą.Katowice 2004

- Hindle Tim. Sztuka prezentacji. Warszawa 2000

- Lewis David. Spokojny oddech. Warszawa 2003

- Orłoś Maciej. O sztuce wystąpień publicznych. Warszawa 2018

- Red. Barbara Werner. Głos i jego zaburzenia. Wrocław 2004

- Red. Mariola Śliwińska-Kowalska. Głos narzędziem pracy. Łódź 1999

- Styczek Irena. Logopedia. Warszawa 1980

- Tarasiewicz Bogumiła. Mówię i śpiewam świadomie. Kraków 2003

- Toczyska Bogumiła. Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk 2000

- Weller Stella. Oddech, który leczy. Gdańsk 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Mendelewski
Prowadzący grup: Włodzimierz Mendelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego poprzez opanowanie prawidłowych technik emisyjnych oraz uzyskanie wiedzy na temat zasad prawidłowego posługiwania się głosem.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy na temat m.in:

- anatomiczno-fizjologicznych uwarunkowaniach powstawania głosu

- zagrożeń wynikających z niewłaściwego posługiwania się głosem

- zasad higieny pracy głosem

Ćwiczenia ( indywidualne i grupowe) mają za zadanie:

- eliminowanie złych nawyków emisyjnych,

- opanowanie poprawnych nawyków i technik emisyjnych (oddech, fonacja, artykulacja) będących podstawą prawidłowego posługiwania się głosem

- eliminowanie powszechnych błędów językowych i artykulacyjnych

- naukę właściwego używania elementów prozodycznych oraz mowy ciała wzmacniających przekaz werbalny

Literatura:

- Dabrowski Łukasz. Tajniki wystąpień publicznych. Gliwice 2012

- Heigl Peter. 30 minut, aby zostać dobrym mówcą.Katowice 2004

- Hindle Tim. Sztuka prezentacji. Warszawa 2000

- Lewis David. Spokojny oddech. Warszawa 2003

- Orłoś Maciej. O sztuce wystąpień publicznych. Warszawa 2018

- Red. Barbara Werner. Głos i jego zaburzenia. Wrocław 2004

- Red. Mariola Śliwińska-Kowalska. Głos narzędziem pracy. Łódź 1999

- Styczek Irena. Logopedia. Warszawa 1980

- Tarasiewicz Bogumiła. Mówię i śpiewam świadomie. Kraków 2003

- Toczyska Bogumiła. Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk 2000

- Weller Stella. Oddech, który leczy. Gdańsk 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Mendelewski
Prowadzący grup: Włodzimierz Mendelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego poprzez opanowanie prawidłowych technik emisyjnych oraz uzyskanie wiedzy na temat zasad prawidłowego posługiwania się głosem.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy na temat m.in:

- anatomiczno-fizjologicznych uwarunkowaniach powstawania głosu

- zagrożeń wynikających z niewłaściwego posługiwania się głosem

- zasad higieny pracy głosem

Ćwiczenia ( indywidualne i grupowe) mają za zadanie:

- eliminowanie złych nawyków emisyjnych,

- opanowanie poprawnych nawyków i technik emisyjnych (oddech, fonacja, artykulacja) będących podstawą prawidłowego posługiwania się głosem

- eliminowanie powszechnych błędów językowych i artykulacyjnych

- naukę właściwego używania elementów prozodycznych oraz mowy ciała wzmacniających przekaz werbalny

Literatura:

- Dabrowski Łukasz. Tajniki wystąpień publicznych. Gliwice 2012

- Heigl Peter. 30 minut, aby zostać dobrym mówcą.Katowice 2004

- Hindle Tim. Sztuka prezentacji. Warszawa 2000

- Lewis David. Spokojny oddech. Warszawa 2003

- Orłoś Maciej. O sztuce wystąpień publicznych. Warszawa 2018

- Red. Barbara Werner. Głos i jego zaburzenia. Wrocław 2004

- Red. Mariola Śliwińska-Kowalska. Głos narzędziem pracy. Łódź 1999

- Styczek Irena. Logopedia. Warszawa 1980

- Tarasiewicz Bogumiła. Mówię i śpiewam świadomie. Kraków 2003

- Toczyska Bogumiła. Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk 2000

- Weller Stella. Oddech, który leczy. Gdańsk 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)