Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język polski do celów specjalistycznych (turystyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO2L-JPCS-T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język polski do celów specjalistycznych (turystyka)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej jako obcej s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego na poziomie A2/B1.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:


- udział w ćwiczeniach – 30 godzin;


- konsultacje z nauczycielem akademickim - 4 godziny.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:


- przygotowanie do ćwiczeń, wykonywanie zadań domowych – 35 godzin;


- przygotowanie do sprawdzianu końcowego - 6 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1: zna leksykę związaną z branżą turystyczną;


W2: rozpoznaje środki językowe należące do oficjalnej i nieoficjalnej odmiany polszczyzny dotyczącej turystyki;


W3: orientuje się w procedurach związanych z organizacją wypoczynku.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1: zabiera głos na tematy związane z organizacją wyjazdów turystycznych, obsługą biura turystycznego, posługuje się przy tym specjalistycznym słownictwem i strukturami dobranymi do sytuacji;


U2: wypowiada się na temat atrakcji turystycznych Polski oraz Chin;


U3: czyta ze zrozumieniem proste teksty publicystyczne na temat turystyki;


U4: wypełnia podstawowe formularze związane z pracą biura turystycznego;


U5: potrafi napisać ofertę turystyczną oraz reklamację usługi turystycznej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


K1: ma przekonanie o wadze zachowania działań profesjonalnych, jest zdolny do refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej;


K2: potrafi nawiązać kontakt z rozmówcą w mowie i w piśmie.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności posługiwania się mówionym i pisanym specjalistycznym językiem polskim z branży turystycznej. Podczas zajęć studenci poszerzają znajomość słownictwa i struktur językowych stosowanych w turystyce dostosowanych do sytuacji komunikacyjnej, zdobywają informacje o atrakcjach turystycznych Polski oraz prezentują atrakcje turystyczne Chin.

Pełny opis:

Zajęcia są przeznaczone dla studentów, dla których język polski jest językiem obcym/drugim, a którzy znają język polski na poziomie A2/B1. Są prowadzone w semestrze letnim w formie 30-godzinnych ćwiczeń.

Ich celem jest rozwinięcie znajomości języka polskiego w zakresie komunikacji w sferze turystyki, w tym zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem oraz wyrażeniami językowymi używanymi w sytuacjach typowych w branży turystycznej. Podczas zajęć są kształcone następujące umiejętności:

- czytanie ze zrozumieniem sformalizowanych i niesformalizowanych autentycznych tekstów specjalistycznych (przede wszystkim ofert biur podróży);

- umiejętności redagowania takich form wypowiedzi, jak oferta i reklamacja;

- umiejętność wypełniania różnorodnych formularzy związanych z obsługą biura turystycznego i organizacją wypoczynku;

- umiejętności interakcyjne (odgrywanie ról: pracownik biura, klient, przewodnik itp.);

- umiejętność przedstawienia atrakcji turystycznych (zabytków, miejsc o walorach przyrodniczych, lokalnej kuchni) Chin oraz Polski.

Literatura:

1. E. Dziedzic, A. Sancewicz-Kliś, Nowy słownik turystyki i hotelarstwa: angielsko-polski, polsko-angielski, Warszawa 2015.

2. R. Koziarkiewicz, Słownik terminów hotelowo-turystycznych angielsko-polski, polsko-angielski, Warszawa 2007.

3. G. Micuła, M.Gaworski, G. Bobrowicz, Polska: polsko-angielski przewodnik po zabytkach i przyrodzie, Warszawa 2015.

4. W. Siwiński, R. D. Tauber, Leksykon turystyki i rekreacji: polsko-angielski (na użytek szkół wyższych o kierunku turystyka i rekreacja), Poznań 2008.

5. A. Seretny, Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców. Poziom B2, Kraków 2016.

Odpowiednie tematycznie fragmenty podręczników, plany i mapy, portale internetowe (m.in. http://www.popolskupopolsce.edu.pl/baza-wiedzy, http://poznajpolske.onet.pl/).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 absencje) oraz aktywność – W3, U1, U2, K1, K2 ;

- zadania domowe – W1, W2, U4, U5, K2;

- sprawdziany w trakcie zajęć – W1, W3, U3;

- sprawdzian końcowy W1, U3, U4, U5.

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie oceny pracy podczas zajęć (wykonywanie zadań domowych tradycyjnie i on-line) oraz sprawdzianu końcowego, ocenianego według poniższej skali:

poniżej 60% - ocena niedostateczna;

60%-70% - ocena dostateczna;

71%-75% - ocena dostateczna plus;

76%-85% - ocena dobra;

86%-90% - ocena dobra plus;

91-100% - ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Monika Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Monika Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska, Monika Krajewska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska, Monika Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)