Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

MA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2W-MA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)

Passing grade for the previous semester.


-------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

Research interests in translation

Passing grade for the previous year.


_____________________________________________________________-__

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

Passing grade for the previous year.


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (Dr hab. Waldemar Skrzypczak) (2022/2023)

Passing grade for the previous year.


MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

Research interests in literary studies

Passing grade for the previous year.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 10 ECTS

Contact hours: 2 ECTS

Individual work: 8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


The student

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of Anglophone culture and media related to their MA project (K_W04, 09).

W2: is familiar with major developments in the field of English studies (K_W06).

W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural studies (K_W07).

W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of cultural studies related to their MA project (K_W08).


---------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

W1: The student has advanced knowledge of translation studies and its interdisciplinary nature (K_W04, 09)

W2: The student has in-depth knowledge of recent research trends in translation studies. (K_W06)

W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in translation studies (K_W07).

W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of translation studies (K_W08).

___________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

W1: The student has in-depth, formerly systematised and structured, knowledge on the editorial directions of literary research in the context of philology (K_W06).

W2: The student has in-depth knowledge of terminology, methods and methodologies within editing studies in connection to language studies, and specifically as regards literary and cultural research (K_W08, K_W11).


-----------------------


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak) (2022/2023)

W1: The student has in-depth knowledge of the terminology and fundamental literature on the subject of text linguistics, the systemic-functional theory and cognitive linguistics (K_W06). (K_W08, K_W11).


MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of Anglophone literature (K_W04, 09).

W2: is familiar with major developments in the field of literary studies (K_W06).

W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in studies (K_W07).

W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of literary studies (K_W08).Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to cultural studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of cultural studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of cultural studies (K_U13).

U7: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media (K_U15).


---------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary and cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: The student can manage the development of their project and schedule tasks and sub-tasks (reading, summarising, writing, data acquisition, etc.) required for the timely completion of parts of the MA thesis, adapting to the supervisor's feedback and unforseen circumstances (K_U03, K_U10, K_U11)

U3: The student can identify gaps in their knowledge and existing research, pose well formulated research questions and select proper tools for answering these research questions (K_U2, K_U7)

U4: is able to formulate critical opinions about translations and academic texts in translation studies, and express opinions with the use of specialist terminology, for example to justify the selection of a particular methodology or research material (K_U13, K_U15).

___________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

U1: The student can include the MA supervisor’s comments concerning the individual research project; present his or her own alterations and do further research into the specific parts of the subject (K_U02, K_U08).

U2: The student can develop his or her individual research project into further sections of the thesis written in academic English (C1+ level), with the properly kept argumentative structure, style sheet principles and recommendations and the copyright rules (K_U01, K_U03, K_U07).

U3: The student can integrate his or her academic knowledge gained during the MA seminar discussion classes and other courses and use it in his or her individual project on the editorial specificity of selected editions of literary works (K_U13).

-----------------------

MA SEMNAR IN LINGUITICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak) (2022/2023)

U1: The student can cooperate with the supervisor's advice and introduce relevant amendments and changes to the successive chapters (K_U02, K_U08).

U2: The student can work individually on the academic format of the thesis, including academic English level of discourse (K_U01, K_U03, K_U07).

U3: The student can drwa the final draft of the thesis with respect to all the formal requirements (K_U13).


MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of literarystudies (K_U13).
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


The student

K1: is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).


---------------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

K1: The student is aware of the need to assess the academic quality and reliability of their sources of information (K_K01, K_K02)

______________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

K1: The student demonstrates his or her awareness of the academic quality of the research materials approached and is able to critically integrate external sources in the individual research project (K_K01).

-----------------------

MA SEMNAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak) (2022/2023)

K1: The student is fully aware of the standerds of MA Thesis on the academic level in terms of contents, construction and formal properties (providing sources and the like) (K_K01).


MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

K1: The student is aware of the need to assess the academic quality and reliability of their sources of information (K_K01, K_K02)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Specific to individual seminars. See the information for a particular group.


MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


Individual meetings and tutorials.

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorta Guttfeld) (2022/2023)

Expository teaching methods: - discussion; - individual tutorial

Exploratory teaching methods: - project work; - seminar

______________________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

-) Seminar

-) Project

-) Case study

-----------------------

MA SEMANIR IN LINGUIATICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak) (2022/2023)

Seminar

Individual Tutorials

Presentations of progress (especially the analytical part) in the classroom for further exploration and discussion

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA seminar is a course preparing students to write their master's theses in individually selected fields of research. Students work towards completing their MA theses under individual supervision of their instructors.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)

The aim of the MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural studies.

The third semester of the MA seminar in cultural studies is devoted to the continuation of the research on the theoretical chapter, the research methods and theories and the completion of approximately 60% of the thesis. Students will also continue their research on the practical chapters.

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

The winter semester consists of individual meetings in which students discuss their ongoing work of the first theoretical chapter and preliminary research results to be analysed in the practical part of their thesis.

_____________________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

The seminar, in the third semester, is divided into classes devoted to developing the students’ indiviudal research projects within selected aspects of book history, editing approaches to literary and cultural phenomena, Anglophone literature and culture.

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

The third semester of the seminar is devoted to developing the concepts, hypotheses and literary analyses into the initial chapters of the MA theses. Simultaneusly, we will be ehnancing our analytical and interpretative skills on excepts from Don DeLillo's White Noise be approaching them from a variety of theoretical perspectives.

Literatura: (tylko po angielsku)

Specific to individual seminars. See the information for a particular group.

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)

The reading list individually adjusted to the research methods relevant to the field discussed in students’ dissertations.

--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

The reading list individually adjusted to the students' research projects.

-----------------------

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

The required and optional reading lists depend on the students' individual projects.

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

The reading is list individually adjusted to the students' research projects.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Specific to individual seminars. See the information for a particular group.

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)

Assessment methods:

- regular contact with the supervisor during scheduled meetings, systematic work on the chapters, timely submission of fragments of MA thesis, respecting copyrights, the implementation of the suggested corrections and changes -W1-4, U1-7, K1

- the academic level of the completed chapters -W1-4, U1-7, K1

- presentation and explanation of progress - W1-4, U1-7

Assessment criteria:

The final mark consists of:

- the mark for the timely submission of thesis fragments, regular contact with the tutor, implementation of comments and suggestions (40% of the final grade)

- the assessment of the academic level of the completed chapters (40% of the final grade)

- the assessment of the progress (20% of the final grade)

--------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

In-person meetings and online contact:

- presentation of research material and preliminary research results (20%) (W1, W2, W3, W4, U2)

- regular contact with the teacher, updates on ongoing thesis topic research and implemnetation of the teacher's feedback (20%) (U1, U2, U3, U4)

Written submissions:

- timely submission of the first chapter (20%) (U2)

- technical, linguistic and logical aspects of the first chapter (20%) (K1, U1, U2, U3, U4, K1)

- academic content of the first theoretical chapter, use of existing research on translation studies and related firldds, their concepts and terminology (20%) (K1, W1, W2, W3, W4)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

Assessment methods:

- MA passage submission (chapter 2): W1, W2, U2, U3)

- Response to feedback and integration of comments (U1, K1)

Assessment criteria:

fail – 0 – 59%

satisfactory - 60 – 69%

satisfactory plus - 70 – 75%

good - 76 – 85%

good plus - 86 – 90%

very good - 91 – 100%

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

- Weekly reports on the progress made in regards to the MA thesis (20% of final grade)

- Participating in the analytical and interpretative excerises (30% of final grade)

- Timely submission of passages from the thesis (50% of final grade)

Assessment criteria:

fail – 0 – 59%

satisfactory - 60 – 69%

satisfactory plus - 70 – 75%

good - 76 – 85%

good plus - 86 – 90%

very good - 91 – 100%

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK) (2021/22)

The aim of this MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural and literary studies. The third semester of the MA seminar in cultural studies is devoted to the continuation of the research on the analytical chapters and the completion of the second chapter.

Individual tutorials in winter semester will be conducted via MS Teams, Moodle and USOS-mail.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The third semester of the seminar is divided into individual meetings to discuss work in progress and classes devoted to developing the students’ knowledge of selected aspects of literary and cultural studies. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses by the end of the term.

Link to Moodle

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

Classes and individual tutorials in winter semester will be conducted in person to the extent possible by the Covid regulations; otherwise via MS Teams, Moodle and email.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA seminar is a course preparing students to write their master's theses in individually selected fields of research. Students work towards completing their MA theses under individual supervision of their instructors.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

----------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/22)

The aim of this MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of translation studies. In the winter semester students will complete the first theoretical chapter of their thesis and submit partial research results to be used in the practical part of their theses.

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

The seminar, in the third semester, is divided into classes devoted to developing the students’ indiviudal research projects within selected aspects of book history, editing approaches to literary and cultural phenomena, Anglophone literature and culture.

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

The third semester of the seminar is devoted to developing the concepts, hypotheses and literary analyses into the initial chapters of the MA theses. Simultaneusly, we will be ehnancing our analytical and interpretative skills on excepts from Don DeLillo's White Noise be approaching them from a variety of theoretical perspectives.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Marta Sibierska, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Marta Sibierska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA seminar is a course preparing students to write their master's theses in individually selected fields of research. Students work towards completing their MA theses under individual supervision of their instructors.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)

The aim of the MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural studies.

The third semester of the MA seminar in cultural studies is devoted to the continuation of the research on the theoretical chapter, the research methods and theories and the completion of approximately 60% of the thesis. Students will also continue their research on the practical chapters.

----------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/22)

The aim of this MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of translation studies. In the winter semester students will complete the first theoretical chapter of their thesis and submit partial research results to be used in the practical part of their theses.

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

The seminar, in the third semester, is divided into classes devoted to developing the students’ indiviudal research projects within selected aspects of book history, editing approaches to literary and cultural phenomena, Anglophone literature and culture.

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

The third semester of the seminar is devoted to developing the concepts, hypotheses and literary analyses into the initial chapters of the MA theses. Simultaneusly, we will be ehnancing our analytical and interpretative skills on excepts from Don DeLillo's White Noise be approaching them from a variety of theoretical perspectives.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)