Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Moduł 3- Fizjologia roślin i zwierząt-Fizjologia roślin z elementami anatomii i morfologii -

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-FRBIOT-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Moduł 3- Fizjologia roślin i zwierząt-Fizjologia roślin z elementami anatomii i morfologii -
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 r. biotechnologii S1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (65 godz.):


- udział w wykładzie - 20 h

- udział w ćwiczeniach - 40 h

- udział w konsultacjach – 5 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (60 godz.):

- przygotowanie do egzaminu - 25 h

- przygotowanie do ćwiczeń - 30 h

- praca własna nad opracowaniami - 5 hŁącznie: 125 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - opisuje procesy fizjologiczne u roślin; K_W01

W2 - wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z gospodarką wodną i mineralną, fotosyntezą, oddychaniem, transportem, procesami wzrostu i rozwoju roślin; K_W03, K_W04

W3 - zna podstawy strukturalno-funkcjonalne, metaboliczne i molekularne procesów fizjologicznych oraz mechanizmy regulacji tych procesów przez czynniki endogenne; K_W09, K_W10

W4 - ma podstawowa wiedzę z zakresu fizjologii roślin wykorzystywaną w badaniach nad mechanizmami funkcjonowania roślin; K_W08, K_W13

W5 - objaśnia wpływ czynników środowiskowych na przebieg poszczególnych procesów fizjologicznych u roślin; K_W05

W6 - zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze umożliwiające badanie wybranych procesów fizjologicznych u roślin; K_W12, K_W14, K_W15, K_W17, K_W20


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - wykorzystuje wiedzę z zakresu fizjologii w analizie podstawowych procesów fizjologicznych i mechanizmach funkcjonowania rośliny; K_U06, K_U11

U2 - potrafi wyjaśnić przyczyny i skutki zachodzenia wybranych procesów fizjologicznych i wymienić czynniki na nie wpływające; K_U06

U3 - stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu. Na podstawie obserwowanych objawów morfologicznych potrafi ocenić stan fizjologiczny rośliny i rozpoznać możliwe przyczyny obserwowanych nieprawidłowości; K_U07, K_U08

U4 -przygotowuje materiał roślinny i zwierzęcy do doświadczeń, przeprowadza pomiary w laboratorium w obecności opiekuna i interpretuje obserwacje, a na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski;K_U01, K_U09, K_U10, K_U14

U5 - wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku polskim i angielskim; K_U03, K_U05, K_U12, K_U15, K_U19


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - pogłębia wiedzę poprzez szukanie dodatkowych informacji w publikacjach naukowych; K_K01, K_K11

K2 - racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanych z literatury naukowej; K_K07

K3 - ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność przeprowadzanych analiz i ekspertyz; K_K06

K4 - wykazuje krytycyzm w odniesieniu do wyników swojej pracy; K_K07

K5 - jest odpowiedzialny z powierzony sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umie postępować w stanie zagrożenia; K_K09

K6 - jest zdolny do pracy zespołowej; K_K04


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczenia laboratoryjne mają charakter doświadczalny (studenci realizują zadania indywidualnie lub w parach). Zajęcia są prowadzone w grupie 8-12 osób. Wykonywanie obserwacji i analiz w oparciu o pisemne instrukcje.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zadania fizjologii roślin i podstawowe metody badań. Zależność pomiędzy strukturą i funkcją. Gospodarka wodna komórki i rośliny. Pobieranie i transport wody i soli mineralnych. Odżywianie mineralne. Pierwiastki niezbędne i ich znaczenie w procesach rozwojowych roślin. Fotosynteza. Rośliny C-3 i C-4, rośliny kwasowe (CAM). Fotooddychanie. Oddychanie. Glikoliza. Cykl Krebsa. Alternatywna droga oddechowa. Metabolizm azotowy roślin. Biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego. Odżywianie azotowe roślin. Wzrost: regulacja przez światło i fitohormony. Rozwój roślin. Cykl rozwojowy rośliny. Kiełkowanie nasion. Wzrost wegetatywny. Fotoreceptory. Kontrola kwitnienia. Ruchy roślin. Wpływ środowiska na procesy fizjologiczne.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wstęp –przedmiot, cele, zarys historii fizjologii roślin, budowa morfologiczna i anatomiczna roślin

2. Gospodarka wodna

3. Gospodarka mineralna

4. Gospodarka azotowa

5. Fotosynteza

6. Oddychanie

7. Transport asymilatów

8. Produktywność roślin

9. Wzrost i rozwój roślin

10. Hormony i regulatory wzrostu

11. Odbiór i transdukcja sygnałów

12. Molekularne podłoże procesów fizjologicznych

Ćwiczenia:

- budowa anatomiczna organów roślinnych

- badanie wybranych właściwości błon cytoplazmatycznych,

- pomiar wybranych parametrów gospodarki wodnej komórki i organizmu,

- określanie zawartości barwników asymilacyjnych i pomiar intensywności fotosyntezy roślin typu C3 i C4,

- badanie intensywności procesów oddechowych,

- ocena wpływu deficytów mineralnych na stan fizjologiczny roślin,

- wybrane zagadnienia regulacji procesów wzrostu i rozwoju.

Literatura:

S. Lewak, J. Kopcewicz, K. Jaworski – Fizjologia roślin – wprowadzenie. PWN, Warszawa (2019).

M. Kozłowska (red) - Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. PWRiL, Poznań (2007).

A. Szmidt-Jaworska, J. Kopcewicz (red.). Fizjologia roślin. PWN, Warszawa (2020)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach

Ćwiczenia: Ocenianie ciągłe wiedzy, umiejętności i osiągniętych kompetencji. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest opanowanie przez studenta materiału przerabianego na ćwiczeniach oraz pozytywne zaliczenie wykonywanych prac, sprawozdań z pojedynczych ćwiczeń i wszystkich kolokwiów i wejściówek występujących podczas semestru

Kryteria oceniania

zaliczenie wykładów: zaliczenie w formie pisemnej, wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, dostateczny plus - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry - 91-100% .

zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć (80%), dokumentacja wykonanych ćwiczeń (20%); wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, dostateczny plus - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry - 91-100% .

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Szmidt-Jaworska
Prowadzący grup: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Pawełek, Adriana Szmidt-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Szmidt-Jaworska
Prowadzący grup: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Pawełek, Adriana Szmidt-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Szmidt-Jaworska
Prowadzący grup: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Pawełek, Monika Skorupa, Adriana Szmidt-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Szmidt-Jaworska
Prowadzący grup: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Pawełek, Monika Skorupa, Adriana Szmidt-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)