Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-PPD-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

udział w wykładach - 15 godz.

udział w ćwiczeniach - 15 godz.

konsultacje projektu - 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

praca własna nad opracowaniem projektu 20 h

przeprowadzenie projektu 15 h

opracowanie projektu i prezentacja wyników - 10 h

przygotowanie do zaliczenia końcowego i obecności na zaliczeniu - 20 h


Efekty uczenia się - wiedza:

Wykłady

W1: Ma wiedzę na temat podstawowych koncepcji rozwoju, socjalizacji, wychowania, kształcenia i autoedukacji człowieka K_W06

W2: na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń KW_ 06

W1: Ma wiedzę na temat zinstytucjonalizowanej edukacji i praktyki edukacyjnej K W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

Ćwiczenia


U1: Potrafi przygotować projekt edukacyjny oraz przedstawić je w formie multimedialnej podczas wystąpień publicznych na podstawie samodzielnie zgromadzonej literatury fachowej K_U07 K_U09

U2: Potrafi pozyskiwać dane oraz zastosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania procesów i zjawisk społecznych/ edukacyjnych K_U02, U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy o środowisku - K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów, praca w grupach, dyskusja


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka; Główne środowiska wychowawcze; Przekaz podstawowego języka opisu świata rozwoju, wychowania i kształcenia człowieka;

Pełny opis:

Pedagogika jako nauka. Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne. Rozwój i wychowanie jednostki w cyklu życia. Proces rozwoju, socjalizacji, wychowania /dziedziny, cele, treści i uwarunkowania/. Autokreacja. Wymiar nieformalny i instytucjonalny edukacji.

Literatura:

a) Literatura podstawowa:

Kwieciński Z., Śliwerski B. (2003) (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 1, 2 Warszawa

b) Literatura uzupełniająca:

Janowski A., (2007), Pedagogika praktyczna, Warszawa .

Pietrasiński Z. (2008): Ekspansja pięknych umysłów, Warszawa.

Symonowicz-Jabłońska I. (2016), Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie dla edukacji wczesnoszkolnej, Toruń.

Symonowicz-Jabłońska I., (2015), W poszukiwaniu "straconych" autorytetów, [w:] Problemy Wczesnej Edukacji, R. 11 nr 1, 2015, s. 163-166.

Symonowicz-Jabłońska I., Kultura smaku, (2013) [w:] Tygiel talentów. Z doświadczeń nauczycieli uczniów uzdolnionych w XV lecie GiLA, pod red. Ilony Glatzel, Arkadiusza Kierysa, Toruń 2013, s.231-240.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: zaliczenie pisemne w formie testu, wymagany próg na ocenę dostateczną - 51-60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Sprawdzane efekty kształcenia: K_W03, K_W05, K_W09, Zaliczenie projektu

Sprawdzane efekty kształcenia: K_U02, K_U05, K_K01, K_K07

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Murawska
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Iwona Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)